Disclaimer

Website

Lareb behoudt het auteursrecht van de informatie op de website. Niets uit de teksten op de website mag zonder schriftelijke toestemming van Lareb openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren van informatie op de website mag met Lareb als bronvermelding. 


Teratologie Informatie Service

De informatie in deze website is gebaseerd op gegevens uit de wetenschappelijke literatuur. Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor medische zorg. De zorg voor patiënten waar informatie voor wordt gezocht blijft de verantwoordelijkheid van de zorgverlener. De gegevens hier verstrekt dienen puur gebruikt te worden als ondersteuning van het beleid en niet gebruikt te worden als reden voor afbreken van een zwangerschap.

De informatie in het boek 'Geneesmiddelen, zwangerschap en borstvoeding' is een samenvatting van de wetenschappelijke literatuur en wordt periodiek geüpdate. Ondanks dat TIS de uiterste moeite en zorgvuldigheid heeft betracht om ervoor te zorgen dat de informatie op de website accuraat en up-to-date is, kan het zijn dat de website soms niet alle informatie bevat die op dat moment beschikbaar is. Deze ontbrekende informatie zou belangrijk kunnen zijn bij het nemen van een beslissing over de behandeling. Daarom is het belangrijk dat de gebruiker van deze website zich deze beperkingen realiseert. 

Lareb neemt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of weglatingen in de inhoud van deze website, of voor genomen beslissingen door zorgverleners op basis van deze informatie.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dienen schriftelijk aan Lareb te worden verzocht. 

Meldingen Website

Het tonen van de meldingen op de website is alleen bedoeld om inzicht te krijgen in de bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb gemelde bijwerkingen. Het betreft meldingen die door zorgverleners en patiënten ingestuurd zijn.  Meldingen uit studies en uit de literatuur zijn niet meegenomen. Vóór het inzien van de informatie in onze databank is het belangrijk dat u eerst onderstaande beperkingen en opmerkingen leest. De databank is geen vervanging voor een professioneel medisch advies. Meldingen worden gegroepeerd weergegeven op het niveau van de werkzame stof. Tussen de verschillende toedieningsvormen kunnen verschillen in type meldingen bestaan. De WHO-ATC classificatie is hierbij de basis.

Mogelijke bijwerking
Een melding in de databank betekent niet altijd dat er ook een verband bestaat tussen de klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel mogelijk betrokken is bij de klachten van de gebruiker van het geneesmiddel.

Sommige geneesmiddelen worden op veel grotere schaal gebruikt dan andere. Het aantal meldingen zegt dus niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking. Door onderrapportage is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Totaalbeeld belangrijk
Voor een goed begrip van een melding moet u rekening houden met de aandoening waarvoor het geneesmiddel werd voorgeschreven. Sommige geneesmiddelen worden slechts gebruikt wanneer iemand ernstig ziek is. Eventuele bijwerkingen van een geneesmiddel moet de behandelend arts dan afwegen tegen de voordelen ervan. Het risico op een bijwerking neemt toe wanneer meer geneesmiddelen tegelijkertijd worden gebruikt.

Let op!

Het is niet eenvoudig om de resultaten en informatie in de databank goed te interpreteren of te vertalen naar uw eigen situatie. Pas uw geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek uw klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent uw persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen u gebruikt en kan u het beste adviseren wat te doen. 

Gegevens uit de databank mogen uitsluitend worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. De databank bevat alleen meldingen van in Nederland geregistreerde geneesmiddelen.

De databank wordt wekelijks gecontroleerd op mogelijke dubbelmeldingen. Het is echter niet altijd mogelijk dubbele meldingen te detecteren, bijvoorbeeld door onvolledige documentatie in de oorspronkelijke meldingen. Het kan voorkomen dat hierdoor uw melding niet zichtbaar is in onze databank, omdat bijvoorbeeld uw patiënt of zorgverlener ook een melding heeft gedaan bij ons. Het kan ook voorkomen dat Lareb meldingen al wel heeft verwerkt, maar dat deze nog niet zijn opgenomen in de databank. Deze meldingen worden bij een volgende wekelijkse update toegevoegd. 

Om technische redenen is het niet mogelijk om meldingen te tonen van onder andere:

  • magistrale producten (geneesmiddelen die speciaal bereid zijn)
  • Producten die geen ATC-code hebben, zoals homeopathische middelen, fytotherapeutische middelen en ongeregistreerde geneesmiddelen.
  • meldingen van aangeboren afwijkingen. 

Heeft u een klacht?

U kunt uw klachten doorgeven via info@lareb.nl of via ons contactformulier.