Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

METOCLOPRAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in METOCLOPRAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A03FA01 METOCLOPRAMIDE Drank, Infuus, Injectie, Injectie/infuus, Tablet, Zetpil
A03FA01 PRIMPERAN (METOCLOPRAMIDE) Drank, Injectie, Tablet, Zetpil

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hoogendam A., Hofmeijer J., Frijns C.J.M. Ernstig parkinsonisme ten gevolge van metoclopramide bij een patiënte met polyfarmacie. NTVG 2002 146(4):175-177
2 Boekel, A. van Parkinsonisme door gebruik geneesmiddelen onderschat Pharmaceutisch Weekblad 2018 153(49):20-21
3 Moor de R.A., Diemont W.L., Visser M.O.J.M. Urineretentie bij 2 kinderen na gebruik van anti-emetica tijdens een acute gastro-enteritis NTVG 2005 149(26):1472-1474
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 A combination of metoclopramide and selective serotonin reuptake inhibitors: additional extrapyramidal effects? 2005
2 Angioedema and allergic reactions in metoclopramide containing products 2009
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

METOCLOPRAMIDE

Aantal meldingen 324
Ernstig 117
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
62
(19%)
257
(79%)
5
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
hyperventilatie : 2
kortademigheid : 7
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
snelle ademhaling : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 2
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
eosinofilie : 1
Bloedvaten : 4
Bloeduitstorting : 1
flauwvallen : 1
longembolie : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
off-label gebruik : 1
Hart : 18
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 3
onregelmatige hartslag : 1
snel hartritme : 3
stress-cardiomyopathy : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 23
angio-oedeem : 6
galbulten : 3
gezichtszwelling : 3
huiduitslag : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 1
rode huiduitslag : 1
roodheid : 1
tongoedeem : 1
Immuunsysteem : 5
anafylactische reactie : 3
overgevoeligheid : 2
Intoxicaties en letsels : 11
blaar : 1
Contraindicated product administered : 2
medicatiefout : 1
overdosis : 3
Product use issue : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 3
Maag-darmstelsel : 45
afwezigheid van speeksel : 1
braken : 3
buikpijn : 2
diarree : 9
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 8
lipaandoening : 1
misselijkheid : 6
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 2
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de mond : 1
protrusie tong : 2
tandverkleuring : 1
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 3
Neoplasmata : 1
paraganglionneoplasma maligne : 1
Nier en urinewegen : 6
aandoening urinelozing : 1
urine-incontinentie : 3
urineretentie : 2
Oog : 19
Afwijking oogbeweging : 1
afwijking oogbewegingen beide ogen : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 5
lichtschuwheid : 2
pupil vernauwing : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
overgevoeligheid voor geluid : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 88
aanpassingsstoornis : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 1
agressie : 1
angst : 14
angststoornis : 1
Apathisch : 4
dagdromen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 7
depressieve stemming : 5
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 2
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 7
ijlen : 3
libidoverlies : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 3
onrust bij pasgeborene : 1
ontremming : 1
onttrekkingssyndroom : 2
paniekaanval : 3
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 7
slapeloosheid : 5
sociaal vermijdingsgedrag : 1
stemmingswisselingen : 1
tic : 1
uitgelaten stemming : 1
verwarde toestand : 2
zelfmoordgedachte : 2
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 1
middelenmisbruik : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 25
asymmetrie van het gezicht : 1
gewrichtsstijfheid : 1
nekpijn : 1
Problemen ledemaat : 1
skeletspierstijfheid : 2
Spierpijn : 2
spierspasmen : 15
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 11
bloeddruk verlaagd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 3
hartfrequentie verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Liver function test increased : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
verminderde nierfunctie (klaring) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 40
euthanasie : 1
geneesmiddelinteractie : 7
gevoel abnormaal : 2
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 7
loopstoornis : 3
malaise : 1
maligne neuroleptica syndroom : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
zich dronken voelen : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 2
Voeding en stofwisseling : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
melkafscheiding : 2
verlate menstruatie : 1
wegblijven van de menstruatie : 2
Zenuwstelsel : 281
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsarmoede : 2
bewegingsdrang (chorea) : 1
bewegingsstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 2
bradykinesie : 1
branderig gevoel : 1
clonus : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 6
dwangstand van het hoofd : 12
dyskinesie : 26
een verlaagde spierspanning : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 2
externe oogspierverlamming : 1
extrapiramidale aandoening : 34
flauwvallen : 4
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
hoofdpijn : 9
IIIde zenuwparese : 1
kaakklem : 20
krampachtige achteroverstrekking lichaam : 1
neurologisch symptoom : 2
oculogyrische crisis : 3
onwillekeurig aanspannen van spieren : 2
oromandibulaire dystonie : 2
overmatige bewegingsdrang : 1
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
Reduced facial expression : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 13
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 3
slaperigheid : 24
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 6
spierstijfheid : 4
Spraakstoornis (algemeen) : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 10
tandrad-bewegingsafwijking (kenmerk van ziekte van Parkinson) : 1
tintelingen : 6
toegenomen spierspanning (dystonie) : 34
toestand van bewegingloosheid (stupor) : 1
toeval (convulsie) : 3
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 17
verhoogde spanning : 2
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 1
verminderd bewustzijn : 4
voorbijgaande globale amnesie : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale hypokinesie : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

METOCLOPRAMIDE

Aantal meldingen 56.182
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
35.333
(63%)
16.869
(30%)
3.980
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
569
(1%)
25.328
(45%)
17.783
(32%)
9.908
(18%)
2.594
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.523
Bloed- en lymfestelsel : 629
Bloedvaten : 1.457
Chirurgische en medische verrichtingen : 123
Congenitale en genetische afwijkingen : 153
Endocrien syteem : 150
Hart : 1.985
Huid- en onderhuid : 5.560
Immuunsysteem : 1.105
Infecties en parasitaire aandoeningen : 529
Intoxicaties en letsels : 6.749
Lever en galwegen : 430
Maag-darmstelsel : 5.930
Neoplasmata : 142
Nier en urinewegen : 588
Oog : 4.548
Oor en evenwichtsorgaan : 358
Product aanlegenheden : 101
Psychisch : 9.734
Sociale omstandigheden : 4.652
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.928
Testuitslagen en onderzoeken : 3.077
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.941
Voeding en stofwisseling : 1.000
Voortplantingsstelsel en borsten : 497
Zenuwstelsel : 35.398
Zwangerschap en perinatale periode : 126
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 A03FA02 CISAPRIDE Overige toedieningsvormen
2 A03FA03 DOMPERIDON Drank, Smelttablet, Tablet
3 A03FA03 MAAGKLACHTEN EN MISSELIJKHEID (DOMPERIDON) Tablet
4 A03FA03 MOTILIUM (DOMPERIDON) Drank, Tablet, Zetpil
5 A03FA05 LITICAN () Injectie, Tablet