Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

CAPTOPRIL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CAPTOPRIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA01 CAPTOPRIL Drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Hunsel van F.P.A.M., Grootheest van A.C. ACE remmers en hallucinaties GeBu 2006 40(12):141-142
2 Zweers, P.G.M.A. ACE-inhibitors and flushing GeBu 2011 45(11):130-131
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 ACE-inhibitors and flushing 2010
2 ACE-inhibitors and hallucinations 2006
3 ACE-inhibitors and hallucinations - an update 2014
4 ACE-inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2009
5 ACE-inhibitors and psoriasis 2015
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

CAPTOPRIL

Aantal meldingen 307
Ernstig 25
Geslacht
Man
Vrouw
151
(49%)
156
(51%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 57
bloedneus : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 50
kortademigheid : 3
sputum toegenomen : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 14
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 3
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 5
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
vaatverwijding : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
angioplastiek : 1
Hart : 17
angina instabiel : 1
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartfalen : 2
hartkloppingen : 6
perifeer oedeem : 2
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 2
Huid- en onderhuid : 119
abnormale verhoorning van de huid : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 29
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 6
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 6
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 16
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 3
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 1
oedeem mond : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 2
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 4
rash gegeneraliseerd : 1
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 7
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 1
tongoedeem : 4
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht toxisch : 2
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 54
aandoening maag-darmstelsel : 3
alvleesklierontsteking : 1
Aphthous ulcer : 1
boeren : 2
buikpijn : 8
diarree : 3
droge mond : 4
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 15
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 4
ontsteking van de slokdarmwand : 1
ontstoken lippen : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 1
leukemie (Chronisch myeloide leukemie) : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 2
bloed in de urine : 2
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
Oog : 5
accomodatiestoornis ooglens : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogaandoening : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 15
abnormale dromen : 1
agressie : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
nachtmerrie : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 3
verminderd libido : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
artrose : 1
gewrichtspijn : 5
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 8
afwijkend ECG : 1
bloeddruk verhoogd : 1
computertomogram abnormaal : 1
femorale pols verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartgeruis : 1
renine verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 24
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 1
koorts : 1
loopstoornis : 1
malaise : 4
niet lekker voelen : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 1
pijn : 5
pijn in de borstkas : 2
plotselinge dood : 1
vermoeidheid : 1
verslechtering van de aandoening : 2
Voeding en stofwisseling : 4
jicht : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
borstpijn : 1
impotentie : 2
melkafscheiding : 1
Zenuwstelsel : 76
carpaal tunnel syndroom : 1
duizeligheid : 16
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 18
niet kunnen ruiken : 2
slaperigheid : 5
smaakverlies : 13
stemstoornis : 3
tintelingen : 10
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 3
verhoogde spanning : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

CAPTOPRIL

Aantal meldingen 26.949
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.064
(52%)
11.057
(41%)
1.828
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
351
(1%)
9.131
(34%)
3.024
(11%)
9.973
(37%)
4.470
(17%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.202
Bloed- en lymfestelsel : 1.471
Bloedvaten : 2.271
Chirurgische en medische verrichtingen : 15
Congenitale en genetische afwijkingen : 38
Endocrien syteem : 42
Hart : 1.220
Huid- en onderhuid : 6.209
Immuunsysteem : 268
Infecties en parasitaire aandoeningen : 530
Intoxicaties en letsels : 183
Lever en galwegen : 618
Maag-darmstelsel : 3.404
Neoplasmata : 59
Nier en urinewegen : 1.764
Oog : 522
Oor en evenwichtsorgaan : 193
Product issues : 29
Psychisch : 1.013
Sociale omstandigheden : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 564
Testuitslagen en onderzoeken : 967
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 2.961
Voeding en stofwisseling : 1.068
Voortplantingsstelsel en borsten : 339
Zenuwstelsel : 4.623
Zwangerschap en perinatale periode : 20
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA02 ENALAPRIL Drank, Tablet
2 C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet
3 C09AA03 LISINOPRIL Tablet
4 C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet
5 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
6 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
7 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
8 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
9 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
10 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
11 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
12 C09AA08 VASCASE () Tablet
13 C09AA09 FOSINOPRIL Capsule, Tablet
14 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
15 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
16 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet