Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

TRASTUZUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TRASTUZUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01XC03 HERCEPTIN (TRASTUZUMAB) Infuus, Injectie
L01XC03 TRASTUZUMAB Infuus, Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

TRASTUZUMAB

Aantal meldingen 347
Ernstig 316
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
23
(7%)
271
(78%)
53
(15%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 25
ademstilstand : 1
chronische bronchitis, astma en longemfyseem : 1
falen van de ademhaling : 1
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 4
kortademigheid : 6
kortademigheid bij inspanning : 1
longaandoening : 1
longinfiltraat : 1
longontsteking : 4
neusklachten : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ophoesten van bloed : 1
pleurale effusie : 1
Bloed- en lymfestelsel : 18
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
febriele neutropenie : 11
leukocytose : 1
pancytopenie : 1
refractaire anemie met overmaat aan blasten : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 11
Bloeding : 1
flauwvallen : 1
hemodynamische instabiliteit : 1
Henoch-Schönlein purpura : 1
hersenbloeding : 2
ischemie : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 1
longembolie : 1
vaatontsteking : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
off-label gebruik : 2
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 52
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartaandoening : 4
hartfalen : 21
hartfalen : 3
hartfalen (linksdecompensatie) : 2
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 1
hartspieraandoening : 12
hartstilstand : 1
lekkage van de hartklep tussen hart en lichaamsslagader : 1
ontsteking hartzakje : 1
snel hartritme : 1
vergroot hart : 1
Huid- en onderhuid : 30
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 1
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
droge huid : 1
galbulten : 2
haaruitval : 3
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening : 3
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 2
huidontsteking : 1
huidtoxiciteit : 1
huiduitslag : 1
Jeuk : 2
overmatig zweten : 1
papel : 1
pijn aan de huid : 1
pustuleuze rash : 2
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 3
Immuunsysteem : 13
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 11
Infecties en parasitaire aandoeningen : 30
abces : 1
bacteriele hersenvliesontsteking : 1
bovenste luchtweginfectie : 1
buikgriep : 3
darmabces : 1
erysipelas : 4
faryngeaal abces : 1
griep : 1
herpes oftalmisch : 1
huidinfectie : 1
leverabces : 1
longontsteking : 3
onderhuids abces : 1
orale herpes : 1
postprocedure-infectie : 1
sepsis : 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 2
systemische Candida : 1
urineweginfectie : 1
wondinfectie : 3
Intoxicaties en letsels : 7
blaar : 1
harttoxiciteit : 3
Product use in unapproved indication : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verbranding : 1
Lever en galwegen : 4
fibrosering galblaas : 1
galblaasobstructie : 1
leverfalen : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 46
aandoening maag-darmstelsel : 1
alvleesklierontsteking : 2
braken : 4
branderige tong : 1
buikpijn : 4
darmobstructie (ileus) : 1
darmontsteking (enterocolitis) : 2
diarree : 16
duodenumulcus perforatie : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
hik : 1
ingewandenischemie : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 6
obstipatie, verstopping : 1
oesofaguspijn : 1
ontsteking van de dikke darm : 1
pancreaspseudocyste : 1
Neoplasmata : 15
acute myeloïde leukemie : 1
borstkanker recidief : 1
botmetastase : 1
gezwel : 1
goedaardig vetgezwel : 1
levermetastase : 1
metastase : 2
metastasen van het centraal zenuwstelsel : 5
neoplasma maligne progressief : 2
Nier en urinewegen : 4
Acute kidney injury : 2
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
nierfunctie verminderd : 1
Oog : 5
jeuk aan oog : 1
oogpijn : 1
papiloedeem oog : 1
scheelzien : 1
verlies van haren, met name van de oogharen en wenkbrauwen (madarose) : 1
Psychisch : 7
bipolaire I stoornis : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 1
psychotische stoornis : 1
slaapstoornis : 1
spanning : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 21
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 6
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 4
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
sclerodermie : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 107
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
bloeddruk verhoogd : 1
ejectiefractie verlaagd : 97
gewicht verlaagd : 1
hartminuutvolume verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
kaliumspiegel bloed verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 2
rode bloedceltelling verlaagd : 1
witte bloedceltelling verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 97
erosie van katheterplaats : 1
extravasatie : 1
Gait inability : 3
gegeneraliseerd oedeem : 2
geneesmiddelinteractie : 1
griepachtige verschijnselen : 2
idiosyncratische geneesmiddelenreactie : 1
injectieplaatshematoom : 1
katheterplaats gerelateerde reactie : 1
koorts : 15
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 6
niet-cardiale pijn op de borst : 1
oedeem : 2
ontsteking : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 17
reactie op de injectieplaats : 1
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesaandoening : 2
slijmvliesonsteking : 2
toedieningsgerelateerde reactie : 1
toename van ziekte : 15
verminderde werkzaamheid : 2
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 6
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
uitdroging : 3
verminderde eetlust : 1
Zenuwstelsel : 26
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
beroerte (CVA) : 1
bewustzijnsverlies : 1
duizeligheid : 4
dwarslaesie : 1
hoofdpijn : 2
migraine : 1
neurotoxiciteit : 3
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 1
tintelingen mond : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
te weinig vruchtwater : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

TRASTUZUMAB

Aantal meldingen 29.655
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
26.059
(88%)
1.506
(5%)
2.090
(7%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
375
(1%)
11.970
(40%)
5.756
(19%)
10.971
(37%)
583
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.913
Bloed- en lymfestelsel : 3.311
Bloedvaten : 1.718
Chirurgische en medische verrichtingen : 168
Congenitale en genetische afwijkingen : 64
Endocrien syteem : 95
Hart : 3.981
Huid- en onderhuid : 4.003
Immuunsysteem : 792
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.822
Intoxicaties en letsels : 1.972
Lever en galwegen : 524
Maag-darmstelsel : 5.294
Neoplasmata : 1.834
Nier en urinewegen : 645
Oog : 621
Oor en evenwichtsorgaan : 217
Product aanlegenheden : 74
Psychisch : 983
Sociale omstandigheden : 70
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.790
Testuitslagen en onderzoeken : 4.444
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 10.001
Voeding en stofwisseling : 1.334
Voortplantingsstelsel en borsten : 327
Zenuwstelsel : 3.942
Zwangerschap en perinatale periode : 196
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01XC12 ADCETRIS (BRENTUXIMAB VEDOTINE) Infuus
2 L01XC10 ARZERRA (OFATUMUMAB) Infuus
3 L01XC07 AVASTIN (BEVACIZUMAB) Infuus
4 L01XC26 BESPONSA (INOTUZUMAB OZOGAMICINE) Infuus
5 L01XC07 BEVACIZUMAB Infuus
6 L01XC19 BLINATUMOMAB Infuus
7 L01XC19 BLINCYTO (BLINATUMOMAB) Infuus
8 L01XC12 BRENTUXIMAB VEDOTINE Infuus
9 L01XC09 CATUMAXOMAB Infuus
10 L01XC06 CETUXIMAB Infuus
11 L01XC21 CYRAMZA (RAMUCIRUMAB) Infuus
12 L01XC24 DARATUMUMAB Infuus
13 L01XC24 DARZALEX (DARATUMUMAB) Infuus
14 L01XC23 ELOTUZUMAB Infuus
15 L01XC23 EMPLICITI (ELOTUZUMAB) Infuus
16 L01XC06 ERBITUX (CETUXIMAB) Infuus
17 L01XC15 GAZYVARO (OBINUTUZUMAB) Infuus
18 L01XC11 IPILIMUMAB Infuus
19 L01XC14 KADCYLA (TRASTUZUMAB EMTANSINE) Infuus
20 L01XC18 KEYTRUDA (PEMBROLIZUMAB) Infuus
21 L01XC04 MABCAMPATH () Infuus
22 L01XC02 MABTHERA (RITUXIMAB) Infuus, Injectie
23 L01XC22 NECITUMUMAB Infuus
24 L01XC17 NIVOLUMAB Infuus
25 L01XC15 OBINUTUZUMAB Infuus
26 L01XC10 OFATUMUMAB Infuus
27 L01XC17 OPDIVO (NIVOLUMAB) Infuus
28 L01XC08 PANITUMUMAB Infuus
29 L01XC18 PEMBROLIZUMAB Infuus
30 L01XC13 PERJETA (PERTUZUMAB) Infuus
31 L01XC13 PERTUZUMAB Infuus
32 L01XC22 PORTRAZZA (NECITUMUMAB) Infuus
33 L01XC21 RAMUCIRUMAB Infuus
34 L01XC09 REMOVAB (CATUMAXOMAB) Infuus
35 L01XC02 RITUXIMAB Infuus, Injectie
36 L01XC02 RIXATHON (RITUXIMAB) Infuus
37 L01XC14 TRASTUZUMAB EMTANSINE Infuus
38 L01XC02 TRUXIMA (RITUXIMAB) Infuus
39 L01XC08 VECTIBIX (PANITUMUMAB) Infuus
40 L01XC11 YERVOY (IPILIMUMAB) Infuus