Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

TACROLIMUS

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TACROLIMUS behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

TACROLIMUS

Aantal meldingen 250
Ernstig 215
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
140
(56%)
98
(39%)
12
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 26
diffuse alveolaire beschadiging : 1
falen van de ademhaling : 6
hoesten : 3
interstitiële longziekte : 4
kortademigheid : 6
longontsteking : 4
pleurale effusie : 1
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 17
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
Bloedarmoede : 4
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
lymfokèle : 1
onvoldoende aanmaak van rode bloedcellen (pure red cell aplasia) : 2
specifieke bloedingstoornis (trombotische trombocytopenische purpura) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 2
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 25
angiopathie : 1
Bloeding : 1
hemodynamische instabiliteit : 1
hersenbloeding : 2
lage bloeddruk : 2
longembolie : 3
microangiopathie : 1
perifere arterie trombose : 4
trombose ader : 4
veno-occlusieve ziekte : 1
verhoogde bloeddruk : 5
Chirurgische en medische verrichtingen : 21
abcesdrainage : 1
adhesiolyse : 3
chirurgische ingreep : 3
complicaties door transplantaatchirugie : 1
hemodialyse : 1
ileostomie : 1
intestinale resectie : 1
laparotomie : 1
nefrectomie : 1
niertransplantaat : 1
off-label gebruik : 7
Endocrien syteem : 2
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
overmatig haargroei : 1
Hart : 5
acuut longoedeem : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartstilstand : 2
perifeer oedeem : 1
Huid- en onderhuid : 16
droge huid : 1
dunne huid : 1
haaruitval : 3
huiduitslag : 1
Jeuk : 2
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
puntbloedingen : 2
trichodysplasia spinulosa : 1
verandering haartextuur : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 24
afstoting van intestinaal transplantaat : 1
allergische reactie tegen lichaamsvreemde eiwitten in het bloed (serumziekte) : 1
immuunsysteemaandoening : 1
levertransplantaatafstoting : 3
niertransplantaatafstoting : 11
overgevoeligheid : 1
transplantaat afstoting : 5
vaccinatie non-respons : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 128
abces : 5
anaal abces : 1
Aspergillus-infectie : 1
BK virusinfectie : 7
bovenste luchtweginfectie : 2
Bovenste luchtweginfectie : 2
bronchopulmonaire aspergillose : 1
buikgriep : 3
Campylobacter gastroenteritis : 1
Candida-infectie : 1
caries tanden : 1
cerebrale aspergillosis : 1
Clostridia-infectie : 1
emfysemateuze pyelonefritis : 2
erysipelas : 1
Escherichia urineweginfectie : 3
Escherichia-bacteriëmie : 2
Escherichia-infectie : 1
gelokaliseerde infectie : 1
gordelroos : 2
griep : 4
hepatitis-E : 12
huidinfectie : 2
hulpmiddelgerelateerde infectie : 1
humaan polyomavirus infectie : 1
infectie met cytomegalovirus : 4
infectie met de Pseudomonas bacterie : 3
infectie met Epstein-Barr virus : 6
John Cunningham virus : 3
Klebsiella-infectie : 1
Listeria-meningitis : 2
longabces : 1
longontsteking : 3
meningokokkensepsis : 2
met polyomavirus geassocieerde nefropathie : 2
norovirus-gastro-enteritis : 3
ontsteking beenmerg : 2
ontsteking van de nier en nierbekken : 2
otitis media bacterieel : 1
Parvovirus-infectie : 1
progressieve multifocale leuko-encefalopathie : 7
rhinovirusinfectie : 2
Rhodococcus-infectie : 1
schimmelinfectie : 1
sepsis : 3
Serratia-infectie : 1
Serratia-sepsis : 1
stafylokokkenbacteriëmie : 2
urineweginfectie : 9
urosepsis : 5
wondabces : 1
Intoxicaties en letsels : 27
bestralingspneumonitis : 2
chronische allograftnefropathie : 1
complicatie van bronchiale anastomose : 1
Delayed graft function : 1
fout in toediening van geneesmiddelen : 1
geneesmiddelafleveringsfout : 5
niertransplantatie falen : 4
Prescription drug used without a prescription : 1
Product use in unapproved indication : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 4
toxische nefropathie : 5
transplantaat disfunctie : 1
Lever en galwegen : 4
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
hepatische cirrose : 1
levercyste : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 86
aandoening slokdarm : 1
abdominale adhesies : 2
alvleesklierontsteking : 2
bloedbraken : 1
braken : 6
buikpijn : 3
buikvliesfibrose : 4
buikvliesontsteking : 1
colitis ulcerosa : 1
cytomegalovirus-maagdarminfectie : 1
darmobstructie (ileus) : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 13
Encapsulating peritoneal sclerosis : 12
intestinale dilatatie : 6
Intra-abdominal fluid collection : 3
maag-darm bloeding : 1
maagdarmgeluiden abnormaal : 1
misselijkheid : 5
obstructie van de darm : 9
ontsteking van de dikke darm : 1
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 2
tanden bros : 1
trombose arteria mesenterica : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 2
zachte ontlasting : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 33
adenocarcinoom : 1
adenocarcinoom maag : 1
basaalcelcarcinoom : 2
blaaskanker : 1
borstkanker : 1
centraal zenuwstelsellymfoom : 1
Epstein-Barr-virus geïnduceerde lymfoproliferatieve ziekte : 1
huidkanker : 3
Intestinal metastasis : 1
levermetastase : 1
longadenocarcinoom : 2
lymfeknoopmetastasen : 2
maligne melanoom : 2
metastatisch carcinoom van de blaas : 5
neoplasma maligne progressief : 2
niet-kleincellige longkanker : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
overgangscelcarcinoom : 1
peritoneummetastase : 1
posttransplantie lymfoproliferatieve stoornis : 2
retroperitoneale metastase : 1
Nier en urinewegen : 41
aandoening plasbuis (urethra) : 1
bloed in de urine : 2
eiwitten in de urine (proteïnurie) : 3
focale segmentale glomerulosclerose : 3
hemolytisch uremisch syndroom : 1
holte met vocht in de nier (niercyste) : 1
nierfalen : 6
nierfunctie verminderd : 8
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
stenose van urethra : 1
stoornis in de afvoer van urine in de nier (hydronefrose) : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 2
uitblijven van urineproductie : 2
ureterstenose : 4
urineretentie : 1
verminderde urineafscheiding : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 7
gezichtsvermogen afgenomen : 1
krampachtig sluiten van de oogleden (blefarospasme) : 1
onsteking van het netvlies : 1
staar : 2
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 3
oorsuizen : 2
slechthorendheid : 1
Psychisch : 14
depressie : 2
desoriëntatie : 1
ijlen : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 1
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 2
slapeloosheid : 4
zelfmoord : 1
Sociale omstandigheden : 1
Loss of personal independence in daily activities : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 12
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
chondropathie : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 1
skeletspierstijfheid : 1
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
versterf botweefsel : 1
vochtophoping in gewricht : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 49
afwijkend ECG (QT verlengd) : 4
amylase verhoogd : 1
bloed albumine verlaagd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
complementfactor verlaagd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 9
Escherichia-test positief : 1
gewicht verlaagd : 1
hemoglobine verlaagd : 2
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verhoogd : 2
immunosuppressieve geneesmiddelspiegel verlaagd : 7
leverenzym verhoogd : 3
lichaamstemperatuur abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
nierbiopsie : 1
norovirustest positief : 3
Polymerase chain reaction positive : 1
reticulocytentelling abnormaal : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
verlaagde longfunctietest : 2
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 1
virale belasting verhoogd : 2
volbloedtelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 57
afsterven van weefsel (necrose) : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
begeleidende ziekte vooruitgang : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 15
koorts : 9
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 2
malaise : 3
multi-orgaanfalen : 1
onverwacht effect : 3
orgaanfunctiestoornis : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 4
product oplosbaarheid abnormaal : 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom : 1
vermoeidheid : 5
voedselinteractie : 1
ziekteterugkering : 1
Voeding en stofwisseling : 15
calcinose : 1
diabetes mellitus : 4
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypofagie : 1
jicht : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
lactose-intolerantie : 1
uitdroging : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verstoring van het zoutenevenwicht in het bloed : 1
Zenuwstelsel : 57
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
bewegingsarmoede : 2
branderig gevoel : 1
centraal zenuwstelsel laesie : 2
cerebrale atrofie : 1
coma : 2
duizeligheid : 2
epilepsie : 2
flauwvallen : 1
gedeeltelijke verlamming : 2
geheugen vermindering : 1
gelaatsparese : 1
halfzijdige blindheid : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
hoofdpijn : 7
leuko-encefalopathie : 1
leverencefalopathie : 1
locked-in syndroom : 1
migraine : 1
Motorische disfunctie : 1
neurotoxiciteit : 2
partieel insult : 1
perifere zenuwpijn : 1
posterieure reversibele encefalopathie syndroom : 2
slaperigheid : 1
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
toeval (convulsie) : 4
trilling/beving (tremor) : 6
verlamming : 1
verminderd bewustzijn : 1
verminderde gevoeligheid : 2
zenuwontsteking : 1
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

TACROLIMUS

Aantal meldingen 49.069
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
19.586
(40%)
24.508
(50%)
4.975
(10%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
135
(0%)
19.998
(41%)
13.428
(27%)
14.933
(30%)
575
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.063
Bloed- en lymfestelsel : 4.143
Bloedvaten : 2.224
Chirurgische en medische verrichtingen : 1.776
Congenitale en genetische afwijkingen : 350
Endocrien syteem : 244
Hart : 1.985
Huid- en onderhuid : 3.294
Immuunsysteem : 3.996
Infecties en parasitaire aandoeningen : 13.349
Intoxicaties en letsels : 6.975
Lever en galwegen : 1.742
Maag-darmstelsel : 6.072
Neoplasmata : 4.056
Nier en urinewegen : 5.887
Oog : 905
Oor en evenwichtsorgaan : 252
Product aanlegenheden : 247
Psychisch : 1.755
Sociale omstandigheden : 119
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.757
Testuitslagen en onderzoeken : 6.354
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.518
Voeding en stofwisseling : 3.793
Voortplantingsstelsel en borsten : 316
Zenuwstelsel : 6.156
Zwangerschap en perinatale periode : 609
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AD01 CICLOSPORINE Capsule, zacht, Drank, Infuus
2 L04AD01 CIQORIN (CICLOSPORINE) Capsule, zacht
3 L04AD01 NEORAL (CICLOSPORINE) Capsule, zacht, Drank
4 L04AD01 SANDIMMUNE (CICLOSPORINE) Infuus