Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

NITRAZEPAM

Drank (suspensie), Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in NITRAZEPAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05CD02 MOGADON (NITRAZEPAM) Tablet
N05CD02 NITRAZEPAM Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
2 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Benzodiazepines and suicidal ideation and completed suicide 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


NITRAZEPAM

Aantal meldingen 619
Ernstig 72
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
172
(28%)
446
(72%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 53
ademhalingsproblemen (apneu) : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 3
bronchospasme : 2
droge keel : 1
falen van de ademhaling : 1
hik : 1
hoesten : 8
hyperventilatie : 1
interstitiële longziekte : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 21
longembolie : 1
loopneus : 1
luchtwegaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 2
sputum toegenomen : 2
stemstoornis : 3
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
Bloed- en lymfestelsel : 19
aandoening bloedplaatje : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
beenmergtoxiciteit : 1
Bloedarmoede : 1
bloedstollingsstoornis : 1
febriele neutropenie : 1
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 5
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
Bloedvaten : 24
Bloeduitstorting : 4
fenomeen van Raynaud : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 2
lage bloeddruk : 5
maligne hypertensie : 2
opvlieger : 3
overmatig blozen : 3
verhoogde bloeddruk : 3
Endocrien syteem : 2
schildklieraandoening : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 27
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 1
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartkloppingen : 14
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
harttoxiciteit : 1
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 3
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 2
Huid- en onderhuid : 154
angio-oedeem : 13
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 9
haaraandoening : 1
haaruitval : 18
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidafwijking (fixed eruption) : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huidreactie : 1
huiduitslag : 31
huiduitslag ( maculo-papulair) : 4
huiduitslag met blaasjes : 2
huidverkleuring : 2
Jeuk : 13
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 6
minder zweten : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 11
psoriasis : 2
puntbloedingen : 3
reactie op zonlicht : 4
rode huiduitslag : 9
roodheid : 5
verandering haarkleur : 1
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
Immuunsysteem : 10
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
bovenste luchtweginfectie : 1
candida infectie slokdarm : 1
diverticulitis : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
pustuleuze rash : 3
urineweginfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 2
ruptuur pees : 1
val : 1
Lever en galwegen : 8
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht : 3
Hepatitis : 1
hepatitis cholestatisch : 1
leverfalen : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 152
aandoening maag-darmstelsel : 10
aandoening slokdarm : 1
bloedbraken : 1
bloederige diarree : 1
boeren : 1
braken : 13
buikklachten : 3
buikpijn : 15
diarree : 13
droge mond : 7
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 1
gingiva-pijn : 1
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
lipzwelling : 3
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 7
maagontsteking : 1
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 41
obstipatie, verstopping : 6
ontsteking mondholte : 5
pijn in de bovenbuik : 1
slokdarmstenose : 1
tandverkleuring : 2
tongaandoening : 1
tongontsteking : 2
Tongue erythema : 1
tongverkleuring : 3
verkleurde ontlasting : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 3
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 2
cutaan T-cellymfoom : 1
huidaandoening (plaveiselcelcarcinoom) : 1
Nier en urinewegen : 17
nachtelijke urinelozing : 2
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
toxische nefropathie : 1
urine-incontinentie : 4
urineretentie : 3
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 2
Oog : 33
aandoening van het netvlies : 1
accomodatiestoornis ooglens : 1
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
droogheid van het slijmvlies van het oog (xeroftalmie) : 1
dubbelzien : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glaucoom : 2
lichtschuwheid : 1
oogbloeding : 1
oogirritatie : 1
refractieaandoening : 1
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
subcapsulaire staar : 1
traanproductie verhoogd : 1
verwijding van de pupillen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 11
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 3
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 2
Product aanlegenheden : 3
klacht over product : 3
Psychisch : 97
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 2
achtervolgingswaan : 1
agressie : 1
angst : 4
bedplassen : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 2
depressie : 4
depressieve stemming : 3
desoriëntatie : 2
emotionele labiliteit : 3
hallucinatie (visueel) : 6
hallucinaties : 4
het uitblijven van een orgasme : 1
hypnagoge hallucinaties : 1
Lusteloos : 2
manie : 1
nachtmerrie : 6
onrust : 2
opzettelijke automutilatie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
persoonlijkheidsverandering : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 5
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 14
stemmingswisselingen : 1
uitgelaten stemming : 1
verhoogd libido : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 4
waandenkbeelden : 4
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 2
zelfmoordpoging : 2
zenuwachtigheid : 7
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 48
artrose : 2
botpijn : 1
gewrichtspijn : 8
gewrichtszwelling : 1
Myopathie : 1
peesontsteking : 3
pijn in arm of been : 1
rugpijn : 1
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 16
spierspasmen : 9
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 28
bloeddruk verhoogd : 4
bloedingstijd verlengd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 3
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
haptoglobine verlaagd : 1
hartfrequentie verhoogd : 3
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
Liver function test increased : 1
prolactinespiegel bloed verhoogd : 1
schildklierfunctietest abnormaal : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 118
Gait inability : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 4
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 5
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 6
injectieplaatsverharding : 1
koorts : 9
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 4
loopstoornis : 2
malaise : 12
nodule op injectieplaats : 1
oedeem : 3
onttrekkingssyndroom : 6
onverwacht effect : 19
perifeer oedeem : 7
pijn : 3
pijn in de borstkas : 6
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
reactie op de injectieplaats : 1
reactie op de plaats van toediening : 1
slijmvliesonsteking : 1
verminderde werkzaamheid : 3
vermoeidheid : 13
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 17
celdood : 1
gebrek aan vitamine-B12 : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
overgewicht : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 9
Voortplantingsstelsel en borsten : 13
bloedingen na de menopauze : 1
borstpijn : 1
borstvergroting : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
melkafscheiding : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vaginale afscheiding : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 3
Vulvovaginal inflammation : 1
Zenuwstelsel : 177
afwijkend coördinatievermogen : 2
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 33
dyskinesie : 2
epilepsie : 2
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 1
evenwichtsstoornis : 2
flauwvallen : 4
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hoofdpijn : 29
minder smaak : 1
niet kunnen ruiken : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige bewegingsdrang : 2
pijn in de grote been zenuw : 1
presyncope : 1
radiculopathie : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 2
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 22
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 6
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 14
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
trilling/beving (tremor) : 10
verandering reukvermogen : 2
verhoogde spanning : 2
verlamming : 2
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
verstoord gevoel huid bij aanraking : 1
verstoorde smaak : 10
volledige verlamming : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

NITRAZEPAM

Aantal meldingen 1.957
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
1.120
(57%)
756
(39%)
81
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
2
(0%)
151
(8%)
385
(20%)
1.104
(56%)
315
(16%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 120
Bloed- en lymfestelsel : 52
Bloedvaten : 96
Chirurgische en medische verrichtingen : 8
Congenitale en genetische afwijkingen : 34
Endocrien syteem : 9
Hart : 90
Huid- en onderhuid : 379
Immuunsysteem : 15
Infecties en parasitaire aandoeningen : 38
Intoxicaties en letsels : 264
Lever en galwegen : 65
Maag-darmstelsel : 200
Nier en urinewegen : 47
Oog : 58
Oor en evenwichtsorgaan : 24
Product aanlegenheden : 7
Psychisch : 530
Sociale omstandigheden : 10
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 73
Testuitslagen en onderzoeken : 94
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 326
Voeding en stofwisseling : 49
Voortplantingsstelsel en borsten : 16
Zenuwstelsel : 604
Zwangerschap en perinatale periode : 8
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05CD01 DALMADORM (FLURAZEPAM) Capsule
2 N05CD01 FLURAZEPAM Capsule
3 N05CD03 FLUNITRAZEPAM Tablet
4 N05CD06 LORMETAZEPAM Tablet
5 N05CD06 NOCTAMID (LORMETAZEPAM) Tablet
6 N05CD07 NORMISON (TEMAZEPAM) Capsule
7 N05CD07 TEMAZEPAM Capsule, Druppels, Tablet, Zetpil
8 N05CD08 DORMICUM (MIDAZOLAM) Injectievloeistof, Tablet
9 N05CD08 MIDAZOLAM Drank, Drank (suspensie), Infusievloeistof, Injectievloeistof, Klysma, Neusspray, Oplossing voor injectie/infuus
10 N05CD09 LENDORMIN (BROTIZOLAM) Tablet
11 N05CD11 DORMONOCT (LOPRAZOLAM) Tablet