Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

ORADEXON (DEXAMETHASON)

Injectievloeistof

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ORADEXON (DEXAMETHASON) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB02 DEXAMETHASON <<<Drank/mondspoeling>>>, Capsule, Drank, Injectie/infuus, Injectievloeistof, Tablet
H02AB02 ORADEXON (DEXAMETHASON) Injectievloeistof

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 26-5-2020.


DEXAMETHASON

Aantal meldingen 647
Ernstig 233
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
268
(41%)
378
(58%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 110
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
ademstilstand : 1
aspiratiepneumonie : 1
beklemming keel : 2
bloedneus : 4
bronchospasme : 3
droogheid neusslijmvlies : 1
dysesthesie keelholte : 1
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
gevoel te stikken : 2
hik : 19
hoesten : 2
hoorbare piepende ademhaling : 1
hyperventilatie : 2
interstitiële longziekte : 2
irritatie keel : 1
kortademigheid : 32
longbloeding : 1
longembolie : 7
longinfarct : 1
longontsteking : 3
neonatale ademstilstand : 1
oedeem van het strottenhoofd : 1
ongecontroleerde samentrekking van spieren in het strottenhoofd (laryngospasme) : 6
ophoesten van bloed : 1
orofaryngeale pijn : 2
pleurale effusie : 1
pneumothorax : 1
productieve hoest : 2
stemstoornis : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
vocht in de longen : 2
Bloed- en lymfestelsel : 20
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
beenmergfalen : 1
beenmergtoxiciteit : 1
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 3
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 6
trombotische microangiopathie : 1
versterkte afbraak rode bloedlichaampjes : 1
Bloedvaten : 41
aderontsteking : 1
arteriële trombose : 1
bleekheid : 2
Bloeding : 2
Bloeduitstorting : 6
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 1
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 5
lage bloeddruk bij opstaan : 5
lymfoedeem : 1
opvlieger : 2
overmatig blozen : 6
trombose : 1
trombose ader : 1
verhoogde bloeddruk : 5
wisselende bloeddruk : 1
Endocrien syteem : 6
Addison, ziekte van : 1
schildklierontsteking : 2
stoornis functie bijnier : 1
syndroom van Cushing : 2
Hart : 36
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartfalen acuut : 1
hartinfarct : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 6
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 2
harttoxiciteit : 1
kransslagaderstenose : 1
onregelmatige hartslag : 1
ontsteking van de hartspier : 1
snel hartritme : 6
trage hartslag : 6
trage regelmatige hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 151
afsterven huid : 1
angio-oedeem : 2
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
droge huid : 2
dunne huid : 3
eczeem : 2
galbulten : 10
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 10
hand-voet syndroom : 4
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidhypopigmentatie : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 2
huidtoxiciteit : 1
huiduitslag : 23
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 2
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 9
Jeukende bultjes : 1
jeukende huiduitslag : 4
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 2
nagelloslating : 2
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 12
palmerytheem : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 3
roodheid : 16
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 3
strakke huid : 1
subcutane bloeding : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
verlies van vingerafdrukken : 1
vervellen : 2
zweten en rillen : 1
Immuunsysteem : 36
anafylactische reactie : 11
anafylactische shock : 3
geneesmiddelenovergevoeligheid : 1
overgevoeligheid : 21
Infecties en parasitaire aandoeningen : 25
California-encefalitis : 1
Cytomegalovirus infection reactivation : 1
cytomegaloviruschorioretinitis : 1
darmabces : 1
diverticulitis : 2
gordelroos : 1
Hepatitis B reactivation : 1
huidinfectie : 1
infectie : 1
longontsteking : 1
nagelinfectie : 1
orale candida infectie : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 1
pseudomembraneuze colitis : 2
pustuleuze rash : 4
sepsis : 1
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 2
steriele hersenvliesontsteking (aseptische meningitis) : 1
urosepsis : 1
Intoxicaties en letsels : 10
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 2
onderhuidse bloeding : 1
productafleveringsfout : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 6
Lever en galwegen : 13
acuut leverfalen : 1
afwijkende leverfunctie : 3
Hepatitis : 4
leverfalen : 2
leververvetting (hepatische steatose) : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 158
aambeien : 1
aandoening alvleesklier : 1
aandoening maag-darmstelsel : 2
acute onsteking alvleesklier : 1
acuut abdomen : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 2
boeren : 2
braken : 11
buikbloeding : 2
buikklachten : 4
buikpijn : 4
darmobstructie (ileus) : 2
darmobstructie (paralytische ileus) : 1
darm-perforatie : 4
diarree : 14
diverticulaire perforatie : 1
droge mond : 6
enteritis : 2
frequente darmbewegingen : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 3
gezwollen tong : 6
jejunumperforatie : 1
lipzwelling : 2
maag verwijding : 1
maag-darm pijn : 2
maagdarmoedeem : 1
maagklachten : 2
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 28
necrose (afsterven) slijmvlies maag-darmstelsel : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
obstipatie, verstopping : 9
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 3
ontsteking van de dikke darm : 2
opgezette buik : 5
oraal ongemak : 2
pancreatitisrecidivering : 1
perforatie van de dikke darm : 2
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de mond : 1
pneumatosis intestinalis : 1
speekselkliervergoting : 1
tandglazuurafwijking : 1
tintelingen mond : 2
tong pruritus : 1
Tongue discomfort : 1
tongverkleuring : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 1
verval van tandvlees : 2
winderigheid : 2
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
zweer in slokdarm : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 1
Neoplasmata : 6
cutaan T-cellymfoom : 1
eierstokkiemcel teratoom stadium I : 1
leverkanker : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
neoplasma progressie : 1
nierkanker : 1
Nier en urinewegen : 26
aandoening urinelozing : 1
Acute kidney injury : 7
End stage renal disease : 1
kristalurie : 1
nefrotisch syndroom : 1
nierfalen : 3
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 2
toxische nefropathie : 1
uitblijven van urineproductie : 2
urineretentie : 1
vaak plassen : 4
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 34
Afwijking oogbeweging : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 7
glasvochttroebelingen : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
ontsteking oogleden : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 2
papiloedeem oog : 1
Pseudomyopia : 1
ptosis van een ooglid : 1
staar : 1
traanproductie verhoogd : 2
verwijding van de pupillen : 1
wazig zien : 8
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 13
doofheid : 1
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
draaiduizeligheid : 2
oorongemak : 1
oorsuizen : 3
ototoxiciteit : 1
slechthorendheid : 4
Product aanlegenheden : 1
undersensing : 1
Psychisch : 82
abnormaal gedrag : 1
agressie : 2
angst : 7
Apathisch : 1
dagdromen : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
doorslaapstoornis : 1
emotionele labiliteit : 1
emotionele stoornis : 3
ernstige depressie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 4
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 2
impulsief gedrag : 1
initiële insomnia : 1
libidoverlies : 1
manie : 4
onrust : 4
ontremming : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 3
psychotische stoornis : 3
rusteloosheid : 6
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 14
spanning : 1
stemmingswisselingen : 4
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 2
waandenkbeelden : 1
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 64
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botpijn : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 8
gewrichtsstijfheid : 1
kaakklem : 2
Klachten skelet/spierstelsel : 1
Myopathie : 1
osteonecrose van kaak : 1
pees pijn : 1
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 3
pijn in de zij : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 2
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 9
skeletspierstelselpijn : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 8
spierspasmen : 12
spiertrekkingen : 1
spierzwakte : 5
Testuitslagen en onderzoeken : 38
ademhalingsfrequentie verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 4
bloeddruk verlaagd : 2
CD4 lymfocyten verlaagd : 1
CD8 lymfocyten verlaagd : 1
creatinefosfokinase verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 5
gewicht verlaagd : 2
glucocorticoïden verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hartfrequentie abnormaal : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 1
INR verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Pseudomonas-test positief : 1
streptokokkentest positief : 1
verhoogde oogboldruk : 1
verminderde hoeveelheid zuurstof in bloed : 3
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 123
dorst : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 10
gevoel abnormaal : 4
gevoel van verandering in lichaamstemperatuur : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 3
het heet hebben : 3
het koud hebben : 1
huilen : 1
injectieplaatsurticaria : 1
injectieplaatswarmte : 2
koorts : 8
koude rillingen : 4
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 3
loopstoornis : 4
malaise : 7
onbestendig gevoel borstkas : 6
ongemak op injectieplaats : 1
ontsteking op de injectieplaats : 1
onverwacht effect : 4
perifeer oedeem : 6
pijn : 5
pijn in de borstkas : 3
pijn op de injectieplaats : 3
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
roodheid op de injectieplaats : 3
slijmvliesonsteking : 2
temperatuurintolerantie : 2
vermoeidheid : 16
verslechtering van de aandoening : 3
vertraagde genezing : 1
vesikels op infuusplaats : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 39
diabetes mellitus : 3
dwangmatig op zoek zijn naar alles wat eetbaar is : 1
glucocorticoïden verhoogd : 1
herverdeling van vet : 2
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 3
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 7
metabole acidose : 2
toegenomen eetlust : 1
tumorlysissyndroom : 1
type 1 diabetes mellitus : 1
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 2
verhoogde triglyceriden : 2
verminderde eetlust : 4
verzuring door ontregelde stofwisseling bij insulinetekort bij suikerziekte/ diabetische ketoacidose : 1
vocht vasthouden : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 11
aandoening van vulva : 1
borstvergroting : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 1
tepelpijn : 1
toename baarmoederslijmvlies : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 1
vulvovaginale pruritus : 1
Zenuwstelsel : 193
afwijkend coördinatievermogen : 2
allodynie : 1
arachnoïditis : 1
ataxie : 2
beroerte (CVA) : 3
bewegingsarmoede : 1
bewegingsstoornis : 3
bewustzijnsverlies : 3
branderig gevoel : 1
cerebrale ischemie : 1
cognitieve aandoening : 1
coma door hoog glucose gehalte bij diabetes mellitus : 1
diffuse hoofdpijn : 2
duizeligheid : 17
dyskinesie : 1
epilepsie : 3
evenwichtsstoornis : 4
Fantoomledemaatsyndroom : 1
flauwvallen : 5
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugenverlies : 2
gelaatsparese : 1
gezichtsvelduitval : 2
Guillain-Barré-syndroom : 1
halfzijdige blindheid : 1
hersenaandoening (encefalopathie) : 2
herseninfarct : 3
hoofdpijn : 18
hydrocefalus : 1
hyperammoniëmische encefalopathie : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
kwijlen : 1
leuko-encefalopathie : 2
migraine : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
minder smaak : 1
multipele sclerose : 1
niet kunnen ruiken : 2
ontsteking oogzenuw : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 3
overactiviteit : 4
perifere sensimotorische neuropathie : 1
perifere zenuwpijn : 5
Polyneuropathie : 3
presyncope : 4
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 2
Sensory overload : 1
slaap van slechte kwaliteit : 3
slaperigheid : 7
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 4
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 5
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 2
stoornis in een gevoelswaarneming : 1
tintelingen : 13
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 7
tongverlamming : 1
toxische encefalopathie : 1
trilling/beving (tremor) : 9
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 2
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 4
zenuwpijn handen en voeten : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 2
foetale dood : 1
foetale groeibeperking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

DEXAMETHASON

Aantal meldingen 69.148
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
30.294
(44%)
32.613
(47%)
6.241
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
370
(1%)
25.645
(37%)
23.122
(33%)
18.604
(27%)
1.407
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 9.336
Bloed- en lymfestelsel : 8.513
Bloedvaten : 5.557
Chirurgische en medische verrichtingen : 521
Congenitale en genetische afwijkingen : 199
Endocrien syteem : 685
Hart : 4.275
Huid- en onderhuid : 8.054
Immuunsysteem : 1.945
Infecties en parasitaire aandoeningen : 12.352
Intoxicaties en letsels : 5.072
Lever en galwegen : 1.313
Maag-darmstelsel : 11.734
Neoplasmata : 4.816
Nier en urinewegen : 2.802
Oog : 3.127
Oor en evenwichtsorgaan : 437
Product aanlegenheden : 639
Psychisch : 5.168
Sociale omstandigheden : 170
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.199
Testuitslagen en onderzoeken : 7.940
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 15.767
Voeding en stofwisseling : 5.582
Voortplantingsstelsel en borsten : 575
Zenuwstelsel : 10.045
Zwangerschap en perinatale periode : 274
Vergelijkbare geneesmiddelen