Lareb Databank

Opnieuw zoeken

SPIRONOLACTON

Capsule, Drank (suspensie), Tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in SPIRONOLACTON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C03DA01 SPIRONOLACTON Capsule, Drank, Drank (suspensie), Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 21-9-2023.


SPIRONOLACTON

Aantal meldingen 335
Ernstig 38
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
190
(57%)
144
(43%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 24
bloedneus : 3
droge keel : 1
hik : 1
hoesten : 3
Increased viscosity of upper respiratory secretion : 1
kortademigheid : 3
loopneus : 3
niezen : 1
orofaryngeale blaarvorming : 1
orofaryngeale pijn : 2
stemstoornis : 3
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
toegenomen luchtweguitscheiding : 1
Bloed- en lymfestelsel : 4
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 13
Bloeduitstorting : 3
fenomeen van Raynaud : 2
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 3
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
teenamputatie : 1
Hart : 8
hartkloppingen : 4
onregelmatige hartslag : 2
snel hartritme : 1
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 102
angio-oedeem : 2
blaar : 4
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
brandend gevoel van de huid : 1
constitutioneel eczeem : 1
droge huid : 1
eczeem : 3
galbulten : 4
haaruitval : 18
Hair growth rate abnormal : 1
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 2
huidirritatie : 1
huidrimpeling : 1
huiduitslag : 11
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidverkleuring : 3
Jeuk : 21
jeukende huiduitslag : 3
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 9
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 4
roodheid : 3
Immuunsysteem : 3
overgevoeligheid : 2
Reaction to excipient : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
onsteking van het neusslijmvlies : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 3
geneesmiddel afgegeven aan verkeerde patiënt : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
wintertenen/zwelling huid door koude : 1
Lever en galwegen : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 61
aandrang voor ontlasting : 1
abnormale ontlasting : 2
afwezigheid van speeksel : 1
boeren : 1
braken : 4
branderige tong : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 6
darmfistel (intestinale fistel) : 1
diarree : 10
droge mond : 6
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 9
obstipatie, verstopping : 4
oesofaguspijn : 1
opgezette buik : 2
perforatie van de dikke darm : 1
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de onderbuik : 1
tandaandoening : 2
Neoplasmata : 2
borstkanker : 1
goedaardig vetgezwel : 1
Nier en urinewegen : 14
Acute kidney injury : 4
nachtelijke urinelozing : 2
nierfunctie verminderd : 4
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 1
vaak plassen : 1
Oog : 15
droog oog : 1
erytheem van het ooglid : 1
gezichtsvelduitval : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
jeuk aan oog : 2
lichtschuwheid : 1
ooglidzwelling : 2
oogzwelling : 1
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
oorongemak : 1
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 1
Product aanlegenheden : 2
product substitutieaangelegenheid : 2
Psychisch : 29
abnormale dromen : 1
agressie : 1
angst : 2
Apathisch : 1
depressieve stemming : 2
emotionele labiliteit : 1
hallucinatie (visueel) : 1
hallucinaties : 2
libidoverlies : 3
Lusteloos : 2
nachtmerrie : 1
onrust : 1
psychiatrisch symptoom : 1
rusteloosheid : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 1
stemmingswisselingen : 2
verminderd libido : 3
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 54
gewrichtspijn : 8
gewrichtsstijfheid : 1
pijn in arm of been : 5
skeletspierstelselaandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
slijmbeursonsteking : 1
Spierpijn : 14
spierspasmen : 19
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 8
bloeddruk verlaagd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
INR verlaagd : 1
te weinig bloedplaatjes : 1
urineanalyse abnormaal : 1
verminderde nierfunctie (klaring) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 57
dorst : 1
gegeneraliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 10
het heet hebben : 1
het koud hebben : 2
loopstoornis : 1
malaise : 3
oedeem : 1
ontsteking : 1
onverwacht effect : 5
perifeer oedeem : 4
pijn : 1
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 18
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 42
alcoholintolerantie : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
hypochloremische alkalose : 1
jicht : 5
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 2
laag magnesium gehalte (hypomagnesiëmie) : 2
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 6
metabole acidose : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
ophoping van melkzuur in het bloed (melkzuur-acidose) : 1
uitdroging : 2
verhoging calcium (hypercalciëmie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 12
verminderde eetlust : 3
vocht vasthouden : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 138
astenospermie : 1
bloedingen na de menopauze : 1
borstaandoening : 1
borsthyperplasie : 1
borstpijn : 12
borstvergroting : 3
genitaal ongemak : 1
gevoelige borsten : 1
gezwollen borst : 1
impotentie : 14
jeuk aan de geslachtsorganen : 1
melkafscheiding : 1
oligospermie : 1
pijn testikels : 1
pijnlijke borst : 2
tepelontsteking : 1
tepelpijn : 11
tepelzwelling : 1
testiculaire atrofie : 1
vaginale bloeding : 2
vergroting borstklierweefsel (man) : 78
wegblijven van de menstruatie : 1
ziekte van Peyronie : 1
Zenuwstelsel : 62
afwijkend coördinatievermogen : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 4
duizeligheid : 11
evenwichtsstoornis : 4
geheugen vermindering : 2
hoofdpijn : 9
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 2
neurologisch verwaarlozingssyndroom : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
presyncope : 1
slaperigheid : 5
tintelingen : 11
trilling/beving (tremor) : 2
verlamming van een van de ledematen (monoplegie) : 2
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SPIRONOLACTON

Aantal meldingen 27.094
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
12.643
(47%)
13.340
(49%)
1.111
(4%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
464
(2%)
7.092
(26%)
7.115
(26%)
11.521
(43%)
902
(3%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.496
Bloed- en lymfestelsel : 857
Bloedvaten : 1.808
Chirurgische en medische verrichtingen : 168
Congenitale en genetische afwijkingen : 85
Endocrien syteem : 172
Hart : 1.928
Huid- en onderhuid : 3.526
Immuunsysteem : 654
Infecties en parasitaire aandoeningen : 730
Intoxicaties en letsels : 1.917
Lever en galwegen : 586
Maag-darmstelsel : 3.141
Neoplasmata : 310
Nier en urinewegen : 4.184
Oog : 384
Oor en evenwichtsorgaan : 207
Product aanlegenheden : 265
Psychisch : 1.285
Sociale omstandigheden : 77
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.263
Testuitslagen en onderzoeken : 3.016
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 4.468
Voeding en stofwisseling : 8.508
Voortplantingsstelsel en borsten : 3.492
Zenuwstelsel : 3.355
Zwangerschap en perinatale periode : 67
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C03DA04 EPLERENON Tablet
2 C03DA04 INSPRA (EPLERENON) Tablet
3 C03DA05 KERENDIA (FINERENON) Tablet