Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

FENPROCOUMON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FENPROCOUMON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AA04 FENPROCOUMON Drank (suspensie), Tablet
B01AA04 MARCOUMAR (FENPROCOUMON) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 24-9-2022.


FENPROCOUMON

Aantal meldingen 361
Ernstig 92
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
151
(42%)
207
(57%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 14
beklemming keel : 1
bloedneus : 7
hoorbare piepende ademhaling : 1
kortademigheid : 4
loopneus : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
bloedingsneiging : 1
bloedstollingsstoornis : 1
Immune trombocytopenie : 1
Bloedvaten : 22
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeding : 7
Bloeduitstorting : 4
hypovolemische shock : 1
overmatig blozen : 2
shock hemorragisch : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
vaatontsteking : 1
verhoogde bloeddruk : 4
Hart : 7
hartfalen : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 1
harttamponade : 1
onregelmatige hartslag : 3
Huid- en onderhuid : 105
alopecia diffusa : 1
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 3
droge huid : 5
eczeem : 2
Enkelvoudige blauwe plek : 1
galbulten : 2
haaraandoening : 1
haaruitval : 44
huidaandoening : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidontsteking : 1
huidreactie : 1
huidrimpeling : 1
huiduitslag : 7
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 18
jeukende huiduitslag : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelafwijking : 1
overmatige afscheiding van talg : 1
puntbloedingen : 1
reactie op zonlicht : 2
roodheid : 2
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
Intoxicaties en letsels : 11
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 2
hemorragie wond : 1
kneuzing : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
onderhuidse bloeding : 1
Producttoedieningsfout : 1
ruggenmergletsel thoracaal : 2
vetembolie : 1
voetbreuk : 1
Lever en galwegen : 21
acuut leverfalen : 2
afwijkende leverfunctie : 2
galstuwing : 1
geelzucht : 1
Hepatitis : 9
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leverfalen : 3
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 53
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 1
bovenste maagdarmkanaalbloeding : 1
braken : 1
buikbloeding : 1
buikpijn : 2
diarree : 6
droge mond : 1
intra-abdominaal hematoom : 1
maag-darm bloeding : 6
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 2
maagzweer : 1
misselijkheid : 7
mondaandoening : 1
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 6
opgezette buik : 2
slijmerige stoelgangen : 1
tandaandoening : 2
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
winderigheid : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 2
Nier en urinewegen : 8
nachtelijke urinelozing : 1
nierfalen : 1
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 4
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogbloeding : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 3
buis van Eustachius aandoening : 1
doofheid : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
slecht functioneren van hulpmiddel : 1
Psychisch : 10
depressieve stemming : 1
dissociatie : 1
onrust : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
Sociale omstandigheden : 1
alcoholgebruik : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 36
artrose : 1
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 7
osteoporose : 2
pijn in arm of been : 3
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
spierbloeding : 2
Spierpijn : 10
spierspasmen : 2
verminderde botdichtheid : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 142
abnormale stollingstijd : 1
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
bloedingstijd verlengd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 2
gewicht verhoogd : 3
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 2
INR verhoogd : 58
INR verlaagd : 33
internationale genormaliseerde ratio : 2
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 3
kaliumspiegel bloed verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 3
leverfunctietests abnormaal : 1
protrombinetijd verlengd : 7
schommeling in International Normalized Ratio : 1
stollingseiwitten in bloed verlaagd : 1
versnelde boedstolling : 3
vertraagde bloedstolling : 14
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 156
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 60
gezichtszwelling : 1
inhiberend geneesmiddel interactie : 15
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 3
koude rillingen : 2
malaise : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 20
perifeer oedeem : 2
pijn op de injectieplaats : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 26
roodheid op de injectieplaats : 2
slijmvliesonsteking : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
verhoogde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 2
voedselinteractie : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
verminderde eetlust : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vaginale bloeding : 3
Zenuwstelsel : 40
bewegingsstoornis : 1
duizeligheid : 7
dyskinesie : 1
geheugen vermindering : 2
hemorragische beroerte : 1
hersenbloeding : 3
hoofdpijn : 12
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
ruggenmerghemorragie : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
spinaal epiduraal hematoom : 1
tintelingen : 3
trilling/beving (tremor) : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

FENPROCOUMON

Aantal meldingen 9.010
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
4.177
(46%)
4.519
(50%)
314
(3%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Noord- en Zuid-Amerika
Europa
26
(0%)
8.984
(100%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 769
Bloed- en lymfestelsel : 777
Bloedvaten : 992
Chirurgische en medische verrichtingen : 58
Congenitale en genetische afwijkingen : 47
Endocrien syteem : 17
Hart : 316
Huid- en onderhuid : 842
Immuunsysteem : 31
Infecties en parasitaire aandoeningen : 205
Intoxicaties en letsels : 1.043
Lever en galwegen : 606
Maag-darmstelsel : 1.923
Neoplasmata : 44
Nier en urinewegen : 469
Oog : 183
Oor en evenwichtsorgaan : 41
Product aanlegenheden : 74
Psychisch : 206
Sociale omstandigheden : 8
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 383
Testuitslagen en onderzoeken : 2.416
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 1.541
Voeding en stofwisseling : 198
Voortplantingsstelsel en borsten : 75
Zenuwstelsel : 2.261
Zwangerschap en perinatale periode : 83
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AA03 WARFARIN (WARFARINE) Tablet
2 B01AA03 WARFARINE Injectievloeistof
3 B01AA07 ACENOCOUMAROL Tablet
4 B01AA07 SINTROM (ACENOCOUMAROL) Tablet