Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CAPTOPRIL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in CAPTOPRIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09AA01 CAPTOPRIL Capsule, Drank, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 ACE-inhibitors and flushing 2010 Signals document
2 ACE-inhibitors and hallucinations 2006 Signals document
3 ACE-inhibitors and hallucinations - an update 2014 Signals document
4 ACE-inhibitors and nightmares or abnormal dreaming 2009 Signals document
5 ACE-inhibitors and psoriasis 2015 Signals document
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-8-2022.


CAPTOPRIL

Aantal meldingen 309
Ernstig 22
Geslacht
Man
Vrouw
150
(49%)
159
(51%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 60
bloedneus : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hoesten : 49
irritatie keel : 1
kortademigheid : 3
sputum toegenomen : 1
stemstoornis : 3
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 4
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 1
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 10
doorbloedingsstoornis handen en voeten : 3
flauwvallen : 2
lage bloeddruk : 2
opvlieger : 2
overmatig blozen : 1
Hart : 11
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartkloppingen : 6
snel hartritme : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 2
Huid- en onderhuid : 115
abnormale verhoorning van de huid : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 32
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 6
haaruitval : 7
huidontsteking met blaarvorming : 2
huiduitslag : 17
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidverkleuring : 3
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 2
pigmentatieaandoening : 1
psoriasis : 4
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 7
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 1
verandering haartextuur : 1
vervellen : 1
Immuunsysteem : 1
anafylactische reactie : 1
Intoxicaties en letsels : 1
blootstelling via moedermelk : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht toxisch : 2
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 60
aandoening maag-darmstelsel : 3
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
boeren : 2
buikpijn : 8
diarree : 3
droge mond : 4
gezwollen tong : 1
lipzwelling : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 15
obstipatie, verstopping : 1
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 4
ontsteking van de slokdarmwand : 1
ontstoken lippen : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tintelingen mond : 1
tongoedeem : 4
tongverkleuring : 1
verandering in het speeksel : 1
winderigheid : 3
zuurbranden : 1
Neoplasmata : 1
leukemie (Chronisch myeloide leukemie) : 1
Nier en urinewegen : 9
aandoening urinelozing : 2
bloed in de urine : 2
nierfunctie verminderd : 1
nierpijn : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
Oog : 6
accomodatiestoornis ooglens : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 2
oogaandoening : 1
vochtophoping rondom oogkas : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
oorsuizen : 1
Product aanlegenheden : 1
klacht over product : 1
Psychisch : 16
abnormale dromen : 1
agressie : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 1
hallucinatie (visueel) : 1
nachtmerrie : 2
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 4
verminderd libido : 3
zenuwachtigheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 15
artrose : 1
gewrichtspijn : 5
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 1
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 1
spieraandoening : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
spierzwakte : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
gewicht verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 24
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gezichtszwelling : 1
koorts : 1
loopstoornis : 1
malaise : 4
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 2
onverwacht effect : 1
perifeer oedeem : 2
pijn : 5
pijn in de borstkas : 2
vermoeidheid : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 4
jicht : 1
toegenomen eetlust : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
borstpijn : 1
impotentie : 2
melkafscheiding : 1
Zenuwstelsel : 74
carpaal tunnel syndroom : 1
duizeligheid : 16
flauwvallen : 1
hoofdpijn : 18
niet kunnen ruiken : 2
slaperigheid : 6
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 13
tintelingen : 10
trilling/beving (tremor) : 2
verandering reukvermogen : 3
verhoogde spanning : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
normale pasgeborene : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CAPTOPRIL

Aantal meldingen 28.728
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.886
(52%)
11.994
(42%)
1.848
(6%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
526
(2%)
9.106
(32%)
4.627
(16%)
10.107
(35%)
4.362
(15%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 8.066
Bloed- en lymfestelsel : 1.482
Bloedvaten : 2.339
Chirurgische en medische verrichtingen : 18
Congenitale en genetische afwijkingen : 40
Endocrien syteem : 43
Hart : 1.294
Huid- en onderhuid : 6.537
Immuunsysteem : 344
Infecties en parasitaire aandoeningen : 543
Intoxicaties en letsels : 252
Lever en galwegen : 637
Maag-darmstelsel : 3.672
Neoplasmata : 63
Nier en urinewegen : 1.795
Oog : 553
Oor en evenwichtsorgaan : 217
Product aanlegenheden : 37
Psychisch : 1.050
Sociale omstandigheden : 4
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 590
Testuitslagen en onderzoeken : 1.038
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.170
Voeding en stofwisseling : 1.107
Voortplantingsstelsel en borsten : 345
Zenuwstelsel : 4.700
Zwangerschap en perinatale periode : 22
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09AA02 ENALAPRIL Drank, Drank (suspensie), Tablet
2 C09AA02 ENALAPRIL-RATIOPHARM (ENALAPRIL) Tablet
3 C09AA02 RENITEC (ENALAPRIL) Tablet
4 C09AA03 LISINOPRIL Tablet
5 C09AA03 ZESTRIL (LISINOPRIL) Tablet
6 C09AA04 COVERSYL ARG (PERINDOPRIL) Tablet
7 C09AA04 PERINDOPRIL Tablet
8 C09AA05 RAMIPRIL Capsule, Tablet
9 C09AA05 TRITACE (RAMIPRIL) Capsule, Tablet
10 C09AA06 ACUPRIL (QUINAPRIL) Tablet
11 C09AA06 QUINAPRIL Tablet
12 C09AA07 CIBACEN (BENAZEPRIL) Tablet
13 C09AA08 VASCASE () Tablet
14 C09AA09 FOSINOPRIL Tablet
15 C09AA09 FOSINORM (FOSINOPRIL) Tablet
16 C09AA10 TRANDOLAPRIL Overige toedieningsvormen
17 C09AA15 ZOFENOPRIL Omhulde tablet
18 C09AA15 ZOFIL (ZOFENOPRIL) Omhulde tablet