Lareb Databank

Opnieuw zoeken

TRASTUZUMAB

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TRASTUZUMAB behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 29-11-2022.


TRASTUZUMAB

Aantal meldingen 75
Ernstig 36
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
6
(8%)
68
(91%)
1
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
ademstilstand : 1
hoesten : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
interstitiële longziekte : 4
kortademigheid : 3
longembolie : 1
longontsteking : 1
neusklachten : 1
pleurale effusie : 1
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 1
Bloedvaten : 9
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
bleekheid : 1
flauwvallen : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk : 2
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 1
vaatverwijding : 1
Endocrien syteem : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
Hart : 11
hartaandoening : 1
hartfalen : 3
hartkloppingen : 1
hartspieraandoening : 1
hartstilstand : 1
harttoxiciteit : 1
onregelmatige hartslag : 1
snelle regelmatige hartslag : 1
vergroot hart : 1
Huid- en onderhuid : 13
acne : 1
angio-oedeem : 1
droge huid : 1
galbulten : 2
Henoch-Schönlein purpura : 1
Jeuk : 2
overmatig zweten : 1
papel : 1
rode huiduitslag : 1
rode onderhuidse zwelling (erythema nodusum) : 1
roodheid : 1
Immuunsysteem : 7
anafylactische reactie : 1
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
erysipelas : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
Intoxicaties en letsels : 1
reactie gerelateerd aan infusie : 1
Lever en galwegen : 1
hoge bloeddruk in poortader (portale hypertensie) : 1
Maag-darmstelsel : 18
alvleesklierontsteking : 1
branderige tong : 2
buikpijn : 1
darmontsteking (enterocolitis) : 1
diarree : 4
ingewandenischemie : 1
misselijkheid : 4
pijn in de mond : 1
tintelingen mond : 1
varices in de slokdarm : 1
vochtophoping in de buikholte (ascites) : 1
Nier en urinewegen : 4
Acute kidney injury : 1
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
nierfunctie verminderd : 2
Oog : 4
jeuk aan oog : 1
papiloedeem oog : 1
scheelzien : 1
wazig zien : 1
Psychisch : 2
depressieve stemming : 1
psychotische stoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 16
gewrichtspijn : 4
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 3
ejectiefractie verlaagd : 2
gewicht verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 22
geneesmiddelinteractie : 2
griepachtige verschijnselen : 1
injectieplaatshematoom : 1
koorts : 2
koude rillingen : 3
loopstoornis : 2
malaise : 2
onverwacht effect : 1
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 2
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 1
Zenuwstelsel : 17
afwijkend coördinatievermogen : 1
faciaal spasme : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hersenbloeding : 1
hoofdpijn : 3
migraine : 1
perifere zenuwpijn : 2
pijn in de grote been zenuw : 1
presyncope : 1
Smaakstoornis : 1
tintelingen : 1
Toxic leukoencephalopathy : 1
verandering reukvermogen : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
te weinig vruchtwater : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

TRASTUZUMAB

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01FD02 PERJETA (PERTUZUMAB) Oplossing voor infuus
2 L01FD02 PERTUZUMAB Infuus
3 L01FD03 KADCYLA (TRASTUZUMAB EMTANSINE) Poeder voor infuus
4 L01FD03 TRASTUZUMAB EMTANSINE Infuus