Lareb Databank

Opnieuw zoeken

LENALIDOMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LENALIDOMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AX04 LENALIDOMIDE Capsule
L04AX04 REVLIMID (LENALIDOMIDE) Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Lenalidomide and psoriasis 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 6-12-2022.


LENALIDOMIDE

Aantal meldingen 82
Ernstig 48
Geslacht
Man
Vrouw
45
(55%)
37
(45%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 11
bloedneus : 1
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 3
longembolie : 2
longontsteking : 2
Bloed- en lymfestelsel : 12
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
factor VIII-remming : 1
Myelosuppression : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 2
trombose ader : 1
vaatontsteking : 1
Endocrien syteem : 2
myxoedeem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 6
hartfalen : 1
hartstilstand : 1
harttoxiciteit : 1
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 24
angio-oedeem : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
galbulten : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidhypopigmentatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 1
psoriasis : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vervellen : 2
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
Hepatitis B reactivation : 1
hepatitis-E : 1
injectieplaatscellulitis : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
pustuleuze rash : 1
speekselklierontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 3
oogzenuwletsel : 1
ruggenmergcompressiebreuk : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 3
acuut leverfalen : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 20
aandoening maag-darmstelsel : 1
afwezigheid van speeksel : 1
braken : 1
buikpijn : 1
diarree : 6
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maagdarmoedeem : 1
misselijkheid : 2
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
speekselklierpijn : 1
vergroting speekselklier : 1
verkleurde ontlasting : 1
Neoplasmata : 3
centraal zenuwstelsellymfoom : 1
colorectaalkanker : 1
neoplasma progressie : 1
Nier en urinewegen : 4
Acute kidney injury : 1
nierfalen : 2
toxische nefropathie : 1
Oog : 4
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogpijn : 1
papiloedeem oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
slechthorendheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 10
botpijn : 1
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 4
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 3
gewicht verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
Liver function test increased : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 37
geneesmiddelinteractie : 1
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
injectieplaatsverharding : 1
injectieplaatswarmte : 3
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 4
koude rillingen : 1
malaise : 2
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
ontsteking op de injectieplaats : 2
onverwacht effect : 3
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 3
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 4
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling : 1
zwelling aangezicht : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 2
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
Zenuwstelsel : 13
geheugen vermindering : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
perifere zenuwpijn : 5
Polyneuropathie : 1
tintelingen : 1
trage response op stimuli : 1
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LENALIDOMIDE

Aantal meldingen 221.310
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
103.875
(47%)
112.786
(51%)
4.649
(2%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
53
(0%)
191.957
(87%)
7.616
(3%)
20.445
(9%)
1.239
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 18.584
Bloed- en lymfestelsel : 19.557
Bloedvaten : 15.044
Chirurgische en medische verrichtingen : 909
Congenitale en genetische afwijkingen : 150
Endocrien syteem : 552
Hart : 11.056
Huid- en onderhuid : 21.729
Immuunsysteem : 4.273
Infecties en parasitaire aandoeningen : 37.594
Intoxicaties en letsels : 16.590
Lever en galwegen : 2.296
Maag-darmstelsel : 31.612
Neoplasmata : 22.905
Nier en urinewegen : 10.417
Oog : 5.521
Oor en evenwichtsorgaan : 2.229
Product aanlegenheden : 217
Psychisch : 7.349
Sociale omstandigheden : 419
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17.193
Testuitslagen en onderzoeken : 36.856
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 63.347
Voeding en stofwisseling : 11.040
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.105
Zenuwstelsel : 27.299
Zwangerschap en perinatale periode : 44
Vergelijkbare geneesmiddelen