• Zoek informatie over bijwerkingen
    van geneesmiddelen
  • Zoek informatie over bijwerkingen
    van vaccins
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Waarom melden?

Werking en bijwerkingen van geneesmiddelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bijwerkingen komen deels naar voren tijdens onderzoek voordat een geneesmiddel wordt toegelaten (registratie) en staan vermeld in de bijsluiter. Maar niet alle bijwerkingen van een geneesmiddel zijn dan al bekend. Sommige bijwerkingen, die soms wel zeer ernstig kunnen zijn, komen pas aan het licht als het geneesmiddel in de praktijk door veel meer patiënten wordt gebruikt. Ook treden sommige bijwerkingen pas na langdurig gebruik op. En soms treden bijwerkingen pas op in wisselwerking met andere medicijnen.

Het melden van bijwerkingen is cruciaal voor een betrouwbare veiligheidsbewaking. Een substantieel deel van de gevonden veiligheidsrisico’s en daaruit volgende maatregelen komen voort uit het meldsysteem. Het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins levert kennis op, die eerder niet of onvoldoende bekend was. Kennis die van belang is voor zorgverleners en patiënten bij de keuze voor een geneesmiddel, het mogelijk voorkomen en tijdig herkennen van bijwerkingen.

Als er veiligheidsproblemen zijn kunnen er maatregelen worden genomen door de daartoe bevoegde instanties, zoals het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Er kan reden zijn een middel van de markt te halen of een aanscherping komen voor wie het voorgeschreven mag worden. Ook kan de bijwerking toegevoegd worden in de bijsluiter en kan een screening worden verplicht op potentiële ernstige bijwerkingen bij gebruik.

Verder speelt kennis over bijwerkingen een rol bij de keuzes die er zijn bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Het tijdig herkennen van bijwerkingen is van belang opdat er adequaat medisch gehandeld kan worden.