Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

DEXAMETHASON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in DEXAMETHASON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB02 DEXAMETHASON Capsule, Drank, Injectie, Injectie/infuus, Tablet
H02AB02 ORADEXON (DEXAMETHASON) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

DEXAMETHASON

Aantal meldingen 306
Ernstig 201
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
108
(35%)
147
(48%)
51
(17%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 2
bloedneus : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 6
kortademigheid bij inspanning : 1
longconsolidatie : 1
longontsteking : 1
schadelijk effect op de long : 1
Bloed- en lymfestelsel : 14
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 2
febriele neutropenie : 3
pancytopenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
Bloedvaten : 20
arteriële trombose : 1
bleekheid : 1
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 2
hersenbloeding : 4
lage bloeddruk : 1
longembolie : 2
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
ruptuur aneurysma van de aorta : 1
stolling in afvoerend bloedvat in de hersenen : 1
trombose : 1
trombose ader : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 4
colectomie : 1
keizersnede : 1
off-label gebruik : 2
Endocrien syteem : 28
Addison, ziekte van : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 5
schildklieraandoening : 15
stoornis functie bijnier : 1
syndroom van Cushing : 5
Hart : 23
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
hartfalen : 2
hartinfarct : 1
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 3
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 2
hartspieraandoening : 1
onregelmatige hartslag : 2
orthopnoea : 1
perifeer oedeem : 3
snel hartritme : 1
stress-cardiomyopathy : 2
trage regelmatige hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 44
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 2
brandend gevoel van de huid : 1
contact eczeem : 1
dunne huid : 1
eczeem : 1
galbulten : 1
gezichtszwelling : 1
haaruitval : 4
huid warm : 1
huidaandoening : 2
huidlaesie : 4
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 1
overmatig zweten : 6
pustuleuze rash : 2
reactie op zonlicht : 1
rode huiduitslag : 3
roodheid : 4
toename huidpigment : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 3
graft-versus-host-ziekte : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 48
anaal abces : 1
bacteriële infectie : 1
bacteriële sepis : 1
bacteriëmie : 1
Bovenste luchtweginfectie : 1
bronchitis : 2
buikgriep : 1
Candida-pneumonie : 1
Clostridia-infectie : 1
cryptococcose : 1
cryptokokkenhersenvliesontsteking : 1
Escherichia-bacteriëmie : 1
hersentoxoplasmose : 1
hersenvliesontsteking : 1
infectie bij een immunodeficiënte gastheer : 5
influenzapneumonie : 1
koortsuitslag : 2
krentenbaard (impetigo) : 2
longontsteking : 5
metapneumovirus-infectie : 4
neus-keelontsteking : 1
orale candida infectie : 1
peritonitis bacterieel : 1
Pneumocystis jiroveci-pneumonie : 3
pneumokokken-sepsis : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
sepsis : 2
strongyloidiasis : 1
tandwortelvliesontsteking (periodontitis) : 2
wondinfectie : 1
Intoxicaties en letsels : 18
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
blootstelling tijdens zwangerschap : 2
geneesmiddelafleveringsfout : 1
heupbreuk : 1
leverletsel : 1
maternale blootstelling tijdens zwangerschap : 1
omstandigheid of informatie die tot medicatiefout kan leiden : 1
overdosis : 2
Product use in unapproved indication : 1
Product use issue : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
vergiftiging : 1
verkeerd geneesmiddel toegediend : 2
wond : 1
Lever en galwegen : 17
afwijkende leverfunctie : 5
geelzucht : 1
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
hepatitis acuut : 1
hepatitis cholestatisch : 2
leveraandoening : 2
leverfalen : 2
leververvetting (hepatische steatose) : 1
vergroting van de lever : 2
Maag-darmstelsel : 80
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 1
boeren : 2
braken : 5
buikbloeding : 1
buikpijn : 1
darm-perforatie : 5
diarree : 3
diverticulaire perforatie : 1
diverticulitis : 2
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
hik : 14
ingewandenischemie : 1
intestinale dilatatie : 1
irritatie keel : 1
maag verwijding : 1
maag-darm pijn : 1
maagdarmstelselnecrose : 1
maagdarmtoxiciteit : 1
maagklachten : 2
maagzweerbloeding : 1
maagzweerperforatie : 2
mesenterische arteriestenose : 1
mesenterische arterietrombose : 1
misselijkheid : 10
obstipatie, verstopping : 5
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
perforatie van de dikke darm : 2
tandglazuurafwijking : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
ziekte van Crohn : 1
zuurbranden : 1
zwarte ontlasting (door bloed) : 1
Neoplasmata : 8
acute myeloïde leukemie : 1
basaalcelcarcinoom : 1
B-cellymfoom : 1
Epstein-Barr-virus geïnduceerde lymfoproliferatieve ziekte : 1
multiform glioblastoom : 1
neoplasma maligne progressief : 2
paraganglionneoplasma maligne : 1
Nier en urinewegen : 11
nachtelijke urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 3
vaak plassen : 2
vocht vasthouden : 5
Oog : 11
afsluiting netvliesader : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
kortdurend gezichtsverlies : 1
oogirritatie : 1
Pseudomyopia : 1
staar : 3
wazig zien : 3
Oor en evenwichtsorgaan : 6
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 1
slechthorendheid : 3
Psychisch : 67
abnormaal gedrag : 1
agressie : 1
angst : 2
Apathisch : 1
dagdromen : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 1
emotionele labiliteit : 2
emotionele stoornis : 2
hallucinaties : 3
ijlen : 1
manie : 2
neurodevelopmental disorder : 15
onrust : 2
ontremming : 1
prikkelbaarheid : 2
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 6
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 1
slapeloosheid : 8
spanning : 1
stemming veranderd : 3
stemmingswisselingen : 1
substantiegeïnduceerde psychotische stoornis : 1
uitgelaten stemming : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
Sociale omstandigheden : 1
leerhandicap : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 26
afname spiervolume (spieratrofie) : 1
botpijn : 3
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtspijn : 2
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 1
Spierpijn : 3
spierspasmen : 1
spierzwakte : 10
versterf botweefsel : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 69
ammonium verhoogd : 1
bloeddruk verhoogd : 1
Cortisol decreased : 9
gewicht verhoogd : 2
glucocorticoïden verhoogd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 2
INR verhoogd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 3
Liver function test increased : 2
lymfocytentelling verlaagd : 1
reverse trijodothyronine verhoogd : 9
schildklierfunctietest abnormaal : 16
trijoodthyronine verlaagd : 9
TSH-spiegel bloed verlaagd : 9
verhoogde oogboldruk : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 61
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
allodynie : 1
dorst : 1
euthanasie : 1
gemaskeerd symptoom : 2
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 7
geneesmiddelresistentie : 4
gevoel abnormaal : 1
het heet hebben : 3
het koud hebben : 1
injectieplaatswarmte : 1
koorts : 7
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 1
multi-orgaanfalen : 2
oedeem : 1
pijn : 2
pijn in de borstkas : 1
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
spinale pijn : 1
vermoeidheid : 13
verslechtering van de aandoening : 3
Voeding en stofwisseling : 33
coma door hoog glucose gehalte bij diabetes mellitus : 1
diabetes mellitus : 4
glucocorticoïden verhoogd : 1
herverdeling van vet : 2
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 7
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 4
toegenomen eetlust : 1
type 1 diabetes mellitus : 1
uitdroging : 1
verhoging cholesterol (hypercholesterolemie) : 1
verhoging kalium (hyperkaliëmie) : 1
verhoogde triglyceriden : 3
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 4
aandoening van vulva : 1
borstvergroting : 1
impotentie : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 77
aandachtstoornis : 1
ataxie : 1
autonome neuropathie : 1
beroerte (CVA) : 1
beven bij bewegingen : 1
bewegingsarmoede : 1
bewegingsstoornis : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 1
cerebellair syndroom : 1
chronische inflammatoire demyeliniserende radiculoneuropathie : 1
cognitieve aandoening : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 5
dyskinesie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 1
fantoompijn : 1
flauwvallen : 1
geheugen vermindering : 1
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
herseninfectie (encefalitis) : 1
hersenoedeem : 2
hoofdpijn : 5
hydrocefalus : 1
leuko-encefalopathie : 2
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overactiviteit : 3
Polyneuropathie : 2
presyncope : 2
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 3
smaakverlies : 3
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stolsel in intracraniale sinus venosus : 1
tintelingen : 4
toeval (convulsie) : 1
tongverlamming : 1
trilling/beving (tremor) : 4
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 3
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 4
foetale dood : 1
foetale groeibeperking : 1
miskraam : 1
te weinig vruchtwater : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

DEXAMETHASON

Aantal meldingen 58.624
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
25.615
(44%)
27.547
(47%)
5.462
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
269
(0%)
22.681
(39%)
18.928
(32%)
15.563
(27%)
1.183
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 7.992
Bloed- en lymfestelsel : 7.199
Bloedvaten : 4.874
Chirurgische en medische verrichtingen : 462
Congenitale en genetische afwijkingen : 186
Endocrien syteem : 620
Hart : 3.704
Huid- en onderhuid : 7.092
Immuunsysteem : 1.634
Infecties en parasitaire aandoeningen : 10.566
Intoxicaties en letsels : 4.025
Lever en galwegen : 1.153
Maag-darmstelsel : 10.143
Neoplasmata : 4.109
Nier en urinewegen : 2.481
Oog : 2.514
Oor en evenwichtsorgaan : 387
Product aanlegenheden : 456
Psychisch : 4.426
Sociale omstandigheden : 155
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.746
Testuitslagen en onderzoeken : 6.764
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13.466
Voeding en stofwisseling : 5.005
Voortplantingsstelsel en borsten : 492
Zenuwstelsel : 8.706
Zwangerschap en perinatale periode : 231
Vergelijkbare geneesmiddelen