Privacy

 

Doelomschrijving van de website

Bijwerkingencentrum Lareb is het Nederlandse meld- en kenniscentrum voor bijwerkingen van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten. Meldingen van bijwerkingen kunnen worden gedaan via het meldformulier op deze website. Elke melding van een bijwerking wordt zorgvuldig geanalyseerd en wordt geregistreerd in een centrale databank. Meldingen worden geanonimiseerd getoond op deze website. Daarnaast wordt kennis over bijwerkingen en Lareb verspreid via deze website.

De meldingen

De persoonsgegevens die in het meldformulier op de website worden gevraagd, worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt volgens het algemeen privacyreglement van Bijwerkingencentrum Lareb. De persoonsgegevens die worden gevraagd, worden gebruikt voor registratie van de melding en voor communicatie met de melder. Om dubbelmeldingen (meldingen over dezelfde persoon, hetzelfde geneesmiddel en dezelfde bijwerking die is opgetreden) te voorkomen controleert Bijwerkingencentrum Lareb met behulp van geboortedatum en geslacht van de patiënt of dezelfde melding niet al is gedaan. U kunt als melder door Bijwerkingencentrum Lareb benaderd worden voor aanvullende informatie over de antwoorden die u heeft gegeven in het meldformulier op de website. Wij kunnen u ook vragen om een enquête in te vullen om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen verbeteren. De uitkomsten van deze enquêtes worden uitsluitend gedeeld met het management van Bijwerkingencentrum Lareb.

Persoonsgegevens
Van de melder worden de volgende gegevens verwerkt:

  • emailadres (voor correspondentie tussen melder en Bijwerkingencentrum Lareb en registratie)
  • 4 cijfers postcode (voor het in kaart brengen van de spreiding van meldingen van vaccins binnen Nederland voor het ontdekken van eventuele trends met betrekking tot de gemelde bijwerkingen; het invullen van de postcode is niet verplicht)
Van degene die de bijwerking heeft ervaren:
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geneesmiddelengebruik
  • Indicatie behorende bij het geneesmiddelengebruik (waarvoor gebruikt u het geneesmiddel)
  • Ziekte(n) en ziektegeschiedenis
  • Opgetreden bijwerking(en)
  • BSN (het invullen van het Burgerservicenummer is niet verplicht en wordt alléén gevraagd bij een melding op een Coronavaccin)

Delen met derden
De bijwerkingen die worden gemeld bij Bijwerkingencentrum Lareb worden zonder persoonsgegevens (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de betreffende persoon) gedeeld met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de European Medicines Agency (EMA), de World Health Organization (WHO) en de fabrikant van het als verdacht aangemerkte middel (MAH). Het doel hiervan is om de geneesmiddelenveiligheid zowel nationaal als internationaal te kunnen bewaken.

Daarnaast worden incidenteel meldingen zonder persoonsgegevens (met uitzondering van de leeftijd en het geslacht van de betreffende persoon) doorgestuurd naar de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT), Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI), de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en Eurocat (onderzoeksgroep van het UMCG) indien dit van toepassing is op de melding.

Vermelding geautomatiseerde gegevensverzameling
De gegevens die in dit meldformulier worden verzameld worden geautomatiseerd verwerkt en komen terecht in de database van Bijwerkingencentrum Lareb. Dit is een afgeschermde database waar alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot hebben.
Bijwerkingencentrum Lareb mag in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Burgerservicenummer (BSN) vragen, indien een toegediend coronavaccin en/of het batchnummer van het coronavaccin onbekend is. Met het BSN kan informatie over het toegediende vaccin en batchnummer opgevraagd worden uit het vaccinregister van het RIVM. Deze gegevensuitwisseling gaat via een beveiligde omgeving. Op het moment dat het vaccin en batchnummer bekend zijn, wordt het BSN verwijderd uit de database.

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw toestemmingsverklaring in te trekken of om uw (persoons)gegevens te bekijken, aan te passen of volledig te verwijderen. U kunt voor een dergelijk verzoek een e-mail sturen aan info@lareb.nl of bellen met telefoonnummer: 073 – 64 69 700. Bijwerkingencentrum Lareb zal uw verzoek binnen vier weken afhandelen.

Beveiliging
Bijwerkingencentrum Lareb heeft technische beveiligingsmaatregelen getroffen om te zorgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De gegevens worden verzameld via deze website, welke geheel beveiligd is middels een Transport Layer Security (TLS))-certificaat waardoor alle informatie tijdens het transport afgeschermd blijft en niet leesbaar is voor derden. Dit is te controleren in uw browserbalk van uw browser waarin zichtbaar is dat de website begint met https://.

De gegevens uit meldingen zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van Bijwerkingencentrum Lareb en daarbij expliciet de medewerkers die bezitten over de juiste inlogcodes en met de daarvoor geldende rechten. 

Het IP-adres van de deelnemer wordt gecontroleerd om te kijken of deze op een blacklist voorkomt. Het IP-adres wordt niet opgeslagen of getransporteerd. Als bij het invullen van het formulier blijkt dat het IP-adres op een blacklist staat, wordt aan het einde aan de deelnemer een captcha test getoond. Dit is een controle om te bepalen of er wel of niet sprake is van een menselijke gebruiker.

Ook is er een onzichtbaar veld ingebouwd in het meldformulier. Zodra dit veld gevuld is, zal de captcha test getoond worden. Dit gebeurt om eventuele bots te kunnen weren. Als binnen 5 minuten meer dan 10 keer een formulier wordt ingestuurd vanuit hetzelfde IP-adres, zal deze ‘deelnemer’ ook een captcha test getoond krijgen.

Bedrijfsgegevens

De gegevens die worden verzameld worden verwerkt door:

Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073 – 64 69 700
E-mailadres: info@lareb.nl

Versiedatum: 06-10-2021