Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

TRIAMCINOLON

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in TRIAMCINOLON behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
H02AB08 KENACORT-A (TRIAMCINOLONACETONIDE) Injectie
H02AB08 TRIAMCINOLON Tablet
H02AB08 TRIAMCINOLONACETONIDE Injectie
H02AB08 TRISPAN (TRIAMCINOLONHEXACETONIDE) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Lansdorp D, Meyboom RHB Cataract bij langdurig gebruik van corticosteroiden via inhalatie of intranasaal. Geneesmiddelbulletin 1998 32(9):108
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Triamcinolon and postmenopausal haemorrhage 2012
2 Triamcinolone acetonide and injection site atrophy 2017
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

TRIAMCINOLON

Aantal meldingen 277
Ernstig 36
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
58
(21%)
216
(78%)
3
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 8
bloedneus : 1
hoorbare piepende ademhaling : 1
kortademigheid : 4
onsteking van het neusslijmvlies : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 43
aderontsteking (tromboflebitis) : 1
Bloeduitstorting : 2
hersenbloeding : 1
lage bloeddruk : 1
longembolie : 3
opvlieger : 13
overmatig blozen : 17
trombose ader : 1
trombusvorming in hart : 1
vaatspasme : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Endocrien syteem : 14
hypogonadisme : 3
klachten na staken steroïden : 1
overmatig haargroei : 1
overmatige werking van de schildklier (hyperthyroïdie) : 1
schildklieraandoening : 1
syndroom van Cushing : 5
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 2
Hart : 13
hartkloppingen : 10
hartstilstand : 1
perifeer oedeem : 1
snel hartritme (supraventriculaire tachycardie) : 1
Huid- en onderhuid : 131
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 6
brandend gevoel van de huid : 3
dunne huid : 5
eczeem : 1
galbulten : 7
gegeneraliseerd erytheem : 2
gezichtszwelling : 4
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 7
huidaandoening : 2
huidgeur afwijkend : 1
huidhypopigmentatie : 3
huiduitslag : 10
huidverkleuring : 4
Jeuk : 7
kneuzing : 1
lipo-atrofie : 3
Meerdere blauwe plekken : 1
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
onychoclasis : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 3
pigmentatieaandoening : 1
pijn aan de huid : 1
reactie op zonlicht : 2
rode huiduitslag : 5
roodheid : 27
verandering haarkleur : 1
vermindering huidpigment : 8
vochtophoping rondom oogkas : 1
zwelling aangezicht : 8
Immuunsysteem : 18
anafylactische reactie : 9
anafylactische shock : 2
overgevoeligheid : 6
reactie lijkend op anafylaxie (anafylactoide reactie) : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 11
chalazion : 1
gordelroos : 1
koortsuitslag : 1
neus-keelontsteking : 1
oogkascellulitis : 1
orale candida infectie : 2
sepsis : 1
stafylokokken-infectie : 1
steenpuist op aangezicht : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 10
huidwond : 1
ledemaatletsel : 1
medicatiefout : 1
onderhuidse bloeding : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Product use in unapproved indication : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 2
zenuwletsel : 2
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
Maag-darmstelsel : 28
abnormale ontlasting : 1
braken : 4
buikklachten : 1
buikpijn : 1
darm-perforatie : 1
droge mond : 5
gezwollen tong : 1
hik : 1
maagklachten : 1
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 1
opgezette buik : 2
tongaandoening : 1
verminderde gevoeligheid in de mond : 1
winderigheid : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 3
vaak plassen : 2
vaker urineren : 1
Oog : 13
chorioretinopathie : 1
droog oog : 1
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 4
oogaandoening : 1
pijn in het ooglid : 1
ptosis van een ooglid : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 27
abnormale dromen : 1
angst : 4
emotionele labiliteit : 3
hallucinaties : 1
huilen : 1
manie : 1
nachtmerrie : 1
paniekaanval : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 2
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 5
stress : 1
verhoogd libido : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 24
botpijn : 1
Gewrichtsontsteking : 1
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 2
loslaten schaambeenderen (symfysiolyse) : 1
peesafwijking : 1
perifere zwelling : 1
pijn in kaak : 1
Problemen ledemaat : 1
reumatoïde artritis : 1
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 16
bloed glucose abnormaal : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 5
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
hormoonspiegel abnormaal : 1
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde oogboldruk : 1
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 65
afsterven van weefsel op de injectieplaats : 1
afsterven van weefsel (necrose) : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
atrofie : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddelinteractie : 6
griepachtige verschijnselen : 2
het heet hebben : 3
injectieplaatshematoom : 1
injectieplaatsverkleuring : 1
koorts : 3
koude rillingen : 1
malaise : 5
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 4
pijn : 4
pijn in de borstkas : 1
pijn op de injectieplaats : 4
reactie op de injectieplaats : 2
vermoeidheid : 7
verslechtering van de aandoening : 1
vetnecrose : 1
weefselschade op injectieplaats : 8
zwelling : 2
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 9
calcinose : 1
diabetes mellitus : 1
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 3
hypoglykemische bewusteloosheid : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 43
bloedingen na de menopauze : 9
hevige menstruatie (menorragie) : 5
menstruatiestoornis : 7
onregelmatige menstruatie : 5
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 4
pijn in de eileiders / eierstokken : 1
pijnlijke borst : 1
symptomen overgang : 1
vaginale afscheiding : 1
vaginale bloeding : 9
Zenuwstelsel : 63
aandachtstoornis : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 10
dyskinesie : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
hoofdpijn : 15
migraine : 2
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
overactiviteit : 1
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 3
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaperigheid : 3
smaakverlies : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
stemloosheid : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 6
tintelingen mond : 2
trilling/beving (tremor) : 3
veranderd bewustzijn : 1
verhoogde druk in de schedel : 1
verminderde gevoeligheid : 2
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

TRIAMCINOLON

Aantal meldingen 16.316
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.266
(57%)
4.748
(29%)
2.302
(14%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
21
(0%)
10.817
(66%)
2.108
(13%)
3.122
(19%)
248
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.921
Bloed- en lymfestelsel : 102
Bloedvaten : 876
Chirurgische en medische verrichtingen : 73
Congenitale en genetische afwijkingen : 24
Endocrien syteem : 484
Hart : 449
Huid- en onderhuid : 3.428
Immuunsysteem : 798
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.426
Intoxicaties en letsels : 1.783
Lever en galwegen : 44
Maag-darmstelsel : 1.481
Neoplasmata : 92
Nier en urinewegen : 203
Oog : 1.370
Oor en evenwichtsorgaan : 186
Product aanlegenheden : 264
Psychisch : 1.004
Sociale omstandigheden : 64
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.288
Testuitslagen en onderzoeken : 951
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.292
Voeding en stofwisseling : 323
Voortplantingsstelsel en borsten : 514
Zenuwstelsel : 2.426
Zwangerschap en perinatale periode : 24
Vergelijkbare geneesmiddelen