Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MOXIFLOXACINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MOXIFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Filmomhulde tablet, Infuus
J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Appelo D.A., Bouwman S.N., Diemont W.L., Derijks H.J. Achterliggend mechanisme van fototoxiciteit bij fluorochinolonen PW 2005 140(17):563-565
2 Weits G. Bittere Pil: Fluorchinolonen Antibiotica Gezondgids 2014 november 2014
3 Zweers P. Convulsies bij gebruik van ciprofloxacine en andere fluorchinolonen GeBu 2002 36(8):90-91
4 Kabel J.S., Puijenbroek van E.P. Fluorchinolonen en peesaandoeningen GeBu 2004 38(6):41-42
5 Scholl, J. Fluorchinolonen en stomatitis GeBu 2011 45: 93
6 Graaf de L. Hepatotoxicity of antibiotics. Overview of spontaneous reports (abstract) PEDS 2002 11(2):S265-S266
7 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica NTVG 1996 140(4):207-9
8 Meyboom R.H.B., Verduijn M.M., Fischer-Steenvoorden M.G.J., Dekens-Konter J.A.M., Puijenbroek van E.P. Reversibele tandverkleuring tijdens oraal gebruik van antibiotica. NTVG 1996 140(4):207-9
9 Linden van der P., Puijenbroek van E.P., Feenstra F. Tendon disorders attributed to fluoroquinolones: a study on 42 spontaneous reports in the period 1988 to 1998. Arthritis Care Res. 2001 45(3):235-239
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Fluorochinolones and stomatitis 2011
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

MOXIFLOXACINE

Aantal meldingen 166
Ernstig 78
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
70
(42%)
94
(57%)
2
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 16
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
falen van de ademhaling : 1
farynxontsteking : 1
kortademigheid : 8
larynxaandoening : 1
tekort van zuurstof in de weefsels : 1
vocht vasthouden slokdarm : 3
Bloed- en lymfestelsel : 3
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 9
flauwvallen : 3
lage bloeddruk : 4
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 3
off-label gebruik : 3
Endocrien syteem : 1
onvoldoende of moeilijk te controleren diabetes mellitus : 1
Hart : 18
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
hartinfarct : 3
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (torsade de pointes) : 1
hartritmestoornis (ventrikelfibrilleren) : 2
hartstilstand : 2
onregelmatige hartslag : 4
Huid- en onderhuid : 31
angio-oedeem : 3
galbulten : 1
gegeneraliseerd erytheem : 1
haaruitval : 2
huidaandoening : 2
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidirritatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 3
huiduitslag : 4
huiduitslag (rash papulair) : 1
Jeuk : 4
jeukende huiduitslag : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig zweten : 2
roodheid : 4
Immuunsysteem : 22
anafylactische reactie : 9
anafylactische shock : 8
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
endocarditis Q-koorts : 1
pathogeenresistentie : 2
tonsillitis bacterieel : 1
vulvovaginale mycotische infectie : 1
Intoxicaties en letsels : 11
blaar : 2
blootstelling tijdens zwangerschap : 3
epicondylitis : 1
Product use in unapproved indication : 1
ruptuur pees : 2
toxiciteit voor diverse middelen : 1
verkeersongeluk : 1
Lever en galwegen : 7
afwijkende leverfunctie : 3
leveraandoening : 1
leverfalen : 2
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
Maag-darmstelsel : 48
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 3
buikklachten : 3
buikpijn : 2
buikvliesontsteking : 1
diarree : 4
droge mond : 3
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
intestinale bloeding : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipaandoening : 1
lipzwelling : 1
maagdarmontsteking : 1
misselijkheid : 11
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tandaandoening : 1
tongaandoening : 2
Trichoglossia : 1
winderigheid : 2
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 6
Acute kidney injury : 1
beschadiging van de nierbuisjes (tubulaire necrose) : 1
tubulo-interstitiële nefritis : 1
urinewegontsteking : 1
vaak plassen : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 38
gezichtsvermogen afgenomen : 5
hypopigmentatie van iris : 1
inwendige oogontsteking (uveitis) : 4
iris transilluminatiedefect : 3
irisaandoening : 2
lichtschuwheid : 4
macula-oedeem : 1
ontstoken iris (iridocyclitis) : 3
oogaandoening : 1
ooglidaandoening : 1
oogpijn : 2
oogzenuw aandoening : 1
retinale depigmentatie : 1
rood oog : 1
staar : 1
verwijding van de pupillen : 3
wazig zien : 4
Oor en evenwichtsorgaan : 4
draaiduizeligheid : 1
oorpruritus : 1
oorsuizen : 1
zwelling van de oorschelp : 1
Psychisch : 18
abnormale dromen : 1
angst : 3
depressie : 1
depressieve stemming : 1
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gemengde hallucinaties : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 1
ijlen : 1
paniekaanval : 1
rusteloosheid : 1
verwarde toestand : 3
waandenkbeelden : 1
Sociale omstandigheden : 1
invaliditeit : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 23
Gewrichtsontsteking : 2
gewrichtspijn : 2
peesafwijking : 1
peesontsteking : 5
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 3
rugpijn : 2
skeletspierstelsel borstpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 14
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
antitrombine III verlaagd : 1
bloeddruk verlaagd : 2
gewicht verlaagd : 1
INR verhoogd : 2
leverenzym abnormaal : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 38
geneesmiddel niet werkzaam voor niet-goedgekeurde indicatie : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 6
gevoel abnormaal : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 4
lichaamszwakte : 2
loopstoornis : 1
malaise : 6
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
overleden (aard eventuele bijwerking onbekend) : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 1
verminderde werkzaamheid : 1
verslechtering van de aandoening : 3
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 4
jicht : 1
Laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) : 1
verminderde eetlust : 1
voedingsstoornis : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
ontsteking van de eikel (balanitis) : 1
penisuitvloed : 1
tepelpijn : 1
Zenuwstelsel : 58
aandachtstoornis : 2
afwijkend coördinatievermogen : 2
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 7
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 3
geheugenverlies : 1
hersenletsel : 1
hoofdpijn : 3
migraine met voortekenen (aura) : 1
niet kunnen ruiken : 1
ongelijke pupillen : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 2
perifere zenuwpijn : 4
Polyneuropathie : 3
praten in slaap : 1
pupil niet reagerend op licht : 3
pupilreactie gestoord : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
tintelingen : 3
tintelingen mond : 1
trilling/beving (tremor) : 5
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 5
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

MOXIFLOXACINE

Aantal meldingen 35.471
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
19.784
(56%)
12.633
(36%)
3.054
(9%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
352
(1%)
15.156
(43%)
10.782
(30%)
8.978
(25%)
203
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 3.568
Bloed- en lymfestelsel : 775
Bloedvaten : 1.981
Chirurgische en medische verrichtingen : 135
Congenitale en genetische afwijkingen : 49
Endocrien syteem : 49
Hart : 2.823
Huid- en onderhuid : 10.018
Immuunsysteem : 4.477
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.746
Intoxicaties en letsels : 1.650
Lever en galwegen : 908
Maag-darmstelsel : 7.566
Neoplasmata : 77
Nier en urinewegen : 664
Oog : 1.969
Oor en evenwichtsorgaan : 778
Product aanlegenheden : 121
Psychisch : 3.825
Sociale omstandigheden : 268
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 3.165
Testuitslagen en onderzoeken : 3.012
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 7.659
Voeding en stofwisseling : 818
Voortplantingsstelsel en borsten : 155
Zenuwstelsel : 8.756
Zwangerschap en perinatale periode : 40
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
2 J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet
3 J01MA02 CIPROFLOXACINE Drank, Infuus, Omhulde tablet, Tablet
4 J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank, Infuus, Omhulde tablet
5 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA06 NORFLOXACINE Tablet
7 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
8 J01MA12 LEVOFLOXACINE Infuus, Omhulde tablet, Vernevelvloeistof
9 J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
10 J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infuus, Omhulde tablet
11 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen