Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

FLUOROURACIL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in FLUOROURACIL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01BC02 EFUDIX (FLUOROURACIL) Creme
L01BC02 FLUOROURACIL Creme, Injectie, Injectie/infuus

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Kaouass E.G., Kustura A., Labadie J. Angineuze klachten bij het gebruik van 5-fluorouracil en capecitabine; Pijn op de borst kan een stopteken zijn PW 2004 139(48):1604-1607
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

FLUOROURACIL

Aantal meldingen 212
Ernstig 104
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
79
(37%)
125
(59%)
8
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
aandoening neusslijmvlies : 1
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
falen van de ademhaling : 1
kortademigheid : 5
longblaasjesontsteking : 1
mediastinitis : 1
orofaryngeale pijn : 2
pleurale effusie : 2
vocht vasthouden slokdarm : 1
Bloed- en lymfestelsel : 17
aandoening bloedplaatje : 1
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 3
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
afwijking bloed (niet gespecificeerd) : 1
beenmergfalen : 2
febriele neutropenie : 1
leukocytose : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
tekort rode bloedcellen (erythropenie) : 1
witte bloedcelaandoening : 1
Bloedvaten : 11
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 2
lage bloeddruk : 2
longembolie : 2
perifere arterie trombose : 1
trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 2
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
off-label gebruik : 1
Hart : 21
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 2
congestieve cardiomyopathie : 2
doorbloedingsstoornis hartspier (myocardischemie) : 1
hartfalen : 3
hartfalen chronisch : 1
hartinfarct : 2
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 2
interventriculaire septumruptuur : 2
onregelmatige hartslag : 3
onvoldoende werking van de rechter harthelft (hartfalen) : 1
Huid- en onderhuid : 78
afsterven huid : 1
angio-oedeem : 1
brandend gevoel van de huid : 4
contact eczeem : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 1
gezichtszwelling : 2
haargroei abnormaal : 2
haaruitval : 4
hand-voet syndroom : 1
huidaandoening : 2
huidaandoening (spider naevus) : 1
huidkloven : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 2
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 4
huiduitslag : 5
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 11
jeukende huiduitslag : 1
Meerdere blauwe plekken : 1
nagelverkleuring : 1
onychoclasis : 1
ooglidzwelling : 1
overmatig haargroei : 1
plaatselijke haaruitval (alopecia areata) : 1
pruritus gegeneraliseerd : 1
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
roodheid : 10
rosacea : 1
toename huidpigment : 3
vervellen : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 6
immuniteitsonderdrukking : 1
overgevoeligheid : 5
Infecties en parasitaire aandoeningen : 19
buikinfectie : 1
gordelroos : 2
herpes zoster-meningo-encefalitis : 1
huidinfectie : 1
infectie : 1
koortsuitslag : 1
neus-keelontsteking : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
ontsteking oogleden : 2
Pseudomonas-pneumonie : 1
pusophoping in lichaamsholte/empyeem : 1
schimmelinfectie : 1
sepsis : 2
shock door bacteriën in de bloedbaan (septische shock) : 1
superinfectie viraal : 1
tandabces : 1
Intoxicaties en letsels : 12
blaar : 2
Contraindicated product administered : 1
fout in toediening van geneesmiddelen : 1
hechtinggerelateerde complicatie : 1
leverletsel : 1
metaalvergiftiging : 1
Product use issue : 1
toxiciteit voor diverse middelen : 1
trombose in medisch hulpmiddel : 1
verbranding : 1
wond : 1
Lever en galwegen : 4
galstenen : 1
hepatocellulair letsel : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
ontsteking van de galblaas : 1
Maag-darmstelsel : 77
aambeien : 1
aandoening maag-darmstelsel : 1
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 11
buikklachten : 1
buikpijn : 2
buikvliesontsteking : 1
darmontsteking (enterocolitis) : 1
darm-perforatie : 1
diarree : 12
droge mond : 2
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 4
ileumperforatie : 1
intra-abdominale bloeding : 1
lipzwelling : 2
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 1
maagklachten : 1
maagzweerbloeding : 1
maagzweerperforatie : 1
misselijkheid : 12
ontsteking mondholte : 2
perforatie van de dikke darm : 2
perforatie van slokdarm : 1
pijn in de bovenbuik : 4
tanden bros : 1
tandverkleuring : 2
Trichoglossia : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Neoplasmata : 4
borstkanker met uitzaaiingen : 1
borstkanker stadium II : 1
gezwel : 1
levermetastase : 1
Nier en urinewegen : 4
Acute kidney injury : 2
blaasperforatie : 1
uitblijven van urineproductie : 1
Oog : 12
dacryostenose verworven : 1
droog oog : 2
gezichtsvermogen afgenomen : 1
lichtschuwheid : 1
oogirritatie : 2
rood oog : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 4
depressie : 1
emotionele labiliteit : 1
psychotische stoornis : 1
verwarde toestand : 1
Sociale omstandigheden : 1
bedlegerig : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
gewrichtspijn : 1
Spierpijn : 1
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 18
afwijkend ECG : 1
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
ECG tekenen van myocardiale ischemie : 2
ejectiefractie verlaagd : 1
gewicht verhoogd : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
INR verhoogd : 4
internationale genormaliseerde ratio abnormaal : 1
Liver function test increased : 1
neutrofielentelling verlaagd : 2
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
witte bloedceltelling verlaagd : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 76
dorst : 1
extravasatie : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddeleffect onvolledig : 1
geneesmiddelinteractie : 6
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 2
koorts : 16
koude rillingen : 3
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 6
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn : 1
pijn in de borstkas : 5
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
reactie op de plaats van toediening : 2
slijmvliesonsteking : 9
toename van ziekte : 4
vermoeidheid : 5
verslechtering van de aandoening : 1
ziekteterugkering : 1
Voeding en stofwisseling : 13
diabetes mellitus : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 3
metabole acidose : 1
uitdroging : 3
verhoogd zuurgehalte in het bloed : 1
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 3
impotentie : 1
vaginale erosie : 1
vulva-erosie : 1
Zenuwstelsel : 46
beroerte (CVA) : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 2
coma : 2
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 4
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 3
ischemisch cerebraal infarct : 1
migraine : 1
neurotoxiciteit : 2
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
overmatige gevoeligheid : 4
perifere zenuwpijn : 3
Polyneuropathie : 1
slaap van slechte kwaliteit : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
tintelingen : 5
tintelingen mond : 1
toeval (convulsie) : 2
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 4
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

FLUOROURACIL

Aantal meldingen 69.122
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
31.971
(46%)
31.848
(46%)
5.303
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
414
(1%)
16.149
(23%)
31.132
(45%)
20.538
(30%)
889
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 4.718
Bloed- en lymfestelsel : 16.502
Bloedvaten : 3.463
Chirurgische en medische verrichtingen : 202
Congenitale en genetische afwijkingen : 158
Endocrien syteem : 96
Hart : 3.307
Huid- en onderhuid : 8.435
Immuunsysteem : 637
Infecties en parasitaire aandoeningen : 4.789
Intoxicaties en letsels : 2.370
Lever en galwegen : 1.311
Maag-darmstelsel : 24.466
Neoplasmata : 2.139
Nier en urinewegen : 1.923
Oog : 820
Oor en evenwichtsorgaan : 424
Product aanlegenheden : 158
Psychisch : 1.266
Sociale omstandigheden : 82
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.760
Testuitslagen en onderzoeken : 5.388
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 14.207
Voeding en stofwisseling : 6.298
Voortplantingsstelsel en borsten : 314
Zenuwstelsel : 7.798
Zwangerschap en perinatale periode : 197
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01BC01 ALEXAN (CYTARABINE) Infuus, Injectie
2 L01BC01 CYTARABINE Infuus, Injectie, Injectie / infuus, Injectie/infuus
3 L01BC01 DEPOCYTE (CYTARABINE) Injectie
4 L01BC05 GEMALATA (GEMCITABINE) Infuus
5 L01BC05 GEMCIRENA (GEMCITABINE) Infuus
6 L01BC05 GEMCITABINE Infuus
7 L01BC05 GEMZAR (GEMCITABINE) Infuus
8 L01BC06 CAPECITABINE Filmomhulde tablet
9 L01BC06 XELODA (CAPECITABINE) Filmomhulde tablet
10 L01BC07 AZACITIDINE Injectie
11 L01BC07 VIDAZA (AZACITIDINE) Injectie
12 L01BC08 DACOGEN (DECITABINE) Infuus
13 L01BC08 DECITABINE Infuus
14 L01BC53 TEYSUNO (TEGAFUR/GIMERACIL/OTERACIL) Capsule
15 L01BC53 UFT () Capsule
16 L01BC59 LONSURF (TRIFLURIDINE/TIPIRACIL) Tablet