Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

MONTELUKAST

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in MONTELUKAST behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
R03DC03 MONTELUKAST Kauwtablet, Omhulde tablet, Zakje
R03DC03 SINGULAIR (MONTELUKAST) Kauwtablet, Omhulde tablet, Zakje

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Haarman, M.G., Hunsel, F. van, Vries, T.W. de Adverse drug reactions of montelukast in children and adults Pharmacology research & Perspective 2017 5(5):1-8
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on montelukast 2002
2 Montelukast and depressive symptoms 2006
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

MONTELUKAST

Aantal meldingen 361
Ernstig 47
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
137
(38%)
220
(61%)
4
(1%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 35
astma : 2
bloedneus : 5
eosinofiele pneumonie : 1
hoesten : 4
kortademigheid : 16
orofaryngeale pijn : 2
pulmonale eosinofilie : 1
verstikking : 1
verstikkingsgevoel : 1
vocht vasthouden slokdarm : 2
Bloed- en lymfestelsel : 4
eosinofilie : 3
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
Bloedvaten : 20
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 12
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 1
longembolie : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 2
verhoogde bloeddruk : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 4
anesthesie : 1
off-label gebruik : 1
voorgeschreven overdosis : 2
Endocrien syteem : 3
overmatig haargroei : 1
syndroom van Cushing : 1
uiterlijke kenmerken passend bij de ziekte van Cushing : 1
Hart : 13
hartinfarct : 2
hartkloppingen : 8
perifeer oedeem : 3
Huid- en onderhuid : 80
acne : 1
allergische huidontsteking : 1
angio-oedeem : 6
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 4
Enkelvoudige blauwe plek : 2
galbulten : 4
gezichtszwelling : 2
haaruitval : 4
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 17
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
Jeuk : 9
jeukende huiduitslag : 2
kneuzing : 1
Meerdere blauwe plekken : 2
milia : 1
nachtzweten : 2
nagelafwijking : 1
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
onychoclasis : 1
op acne lijkende huidontsteking : 1
overmatig zweten : 2
reactie op zonlicht : 2
rosacea : 1
verandering haartextuur : 1
vlekkerige huiduitslag : 1
vochtophoping rondom oogkas : 2
Immuunsysteem : 15
anafylactische reactie : 2
auto-immuunziekte : 1
Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis : 9
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 5
faryngitis : 2
neus-keelontsteking : 1
urineweginfectie : 1
vulvovaginale candidiasis : 1
Intoxicaties en letsels : 2
excoriatie : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
Lever en galwegen : 2
afwijkende leverfunctie : 1
leverfibrose : 1
Maag-darmstelsel : 77
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloeding van de endeldarm : 1
braken : 6
branderige tong : 1
buikklachten : 5
buikpijn : 19
diarree : 7
droge mond : 4
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
gezwollen tong : 2
lipaandoening : 1
lipzwelling : 3
maag-darm bloeding : 1
maagklachten : 3
maagontsteking : 1
misselijkheid : 12
ontsteking mondholte : 4
onwelriekende adem : 1
opgezette buik : 1
pijn in de bovenbuik : 1
pijn in de onderbuik : 1
zuurbranden : 1
Nier en urinewegen : 4
bedplassen : 2
urineretentie : 1
vocht vasthouden : 1
Oog : 12
bloeding in het oogwit : 1
droog oog : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogaandoening : 1
oogirritatie : 2
traanproductie verhoogd : 1
traanproductieaandoening : 1
wazig zien : 4
Psychisch : 160
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 3
abnormaal gedrag : 7
abnormale dromen : 12
achterdochtigheid : 1
ADHD : 2
agressie : 13
angst : 8
angststoornis : 1
Apathisch : 2
depressie : 5
depressieve stemming : 9
Derealisatie : 1
desoriëntatie : 1
emotionele labiliteit : 1
gelijkmatige stemming : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 5
lichamelijke klachten op basis van psychisch onwelbevinden (cenversiestoornis) : 2
nachtmerrie : 30
negatieve gedachten : 1
onrust : 4
parasomnia : 1
persoonlijkheidsverandering : 2
prikkelbaarheid : 4
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 8
slaapaanvallen : 1
slaapstoornis : 3
slapeloosheid : 17
somnabulisme : 1
stemmingswisselingen : 1
symptoom van depressie : 1
verwarde toestand : 2
vrees : 1
waandenkbeelden : 2
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 48
gewrichtsaandoening : 1
Gewrichtsontstekingen in meerdere gewrichten : 1
gewrichtspijn : 10
pijn in arm of been : 2
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelselpijn : 2
Spierpijn : 13
spierspasmen : 13
spierzwakte : 4
Testuitslagen en onderzoeken : 13
bloed glucose abnormaal : 1
eosinofielentelling verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 7
hartfrequentie verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
lichaamstemperatuur verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 80
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
dorst : 3
geen bijwerking : 1
gelokaliseerd oedeem : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 6
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 5
inhiberend geneesmiddel interactie : 1
koorts : 6
lichaamszwakte : 1
malaise : 9
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
onverwacht effect : 17
pijn : 2
pijn in de borstkas : 5
verminderd fysiek uithoudingsvermogen : 1
vermoeidheid : 11
verslechtering van de aandoening : 1
Voeding en stofwisseling : 9
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 5
vitamine-D-deficiëntie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 6
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
onregelmatige menstruatie : 1
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 2
peniszwelling : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 1
Zenuwstelsel : 115
aandachtstoornis : 2
agnosie : 1
ataxie : 1
beroerte (CVA) : 1
bewegingsstoornis : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 13
epilepsie : 4
flauwvallen : 2
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 3
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 2
hoofdpijn : 40
hypersomnie : 1
initiële insomnia : 1
kokerzicht : 1
migraine : 1
migraine met voortekenen (aura) : 1
multipele sclerose : 1
overactiviteit : 6
overmatige gevoeligheid : 1
Polyneuropathie : 1
praten in slaap : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 6
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
stemstoornis : 1
tintelingen : 9
trilling/beving (tremor) : 4
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 3
zenuwstelselaandoening : 1
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

MONTELUKAST

Aantal meldingen 20.954
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
11.478
(55%)
8.250
(39%)
1.226
(6%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
132
(1%)
10.469
(50%)
3.562
(17%)
6.276
(30%)
515
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.934
Bloed- en lymfestelsel : 456
Bloedvaten : 561
Chirurgische en medische verrichtingen : 175
Congenitale en genetische afwijkingen : 122
Endocrien syteem : 79
Hart : 816
Huid- en onderhuid : 2.972
Immuunsysteem : 1.238
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.101
Intoxicaties en letsels : 1.682
Lever en galwegen : 314
Maag-darmstelsel : 3.442
Neoplasmata : 102
Nier en urinewegen : 349
Oog : 617
Oor en evenwichtsorgaan : 242
Product aanlegenheden : 578
Psychisch : 6.848
Sociale omstandigheden : 314
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.617
Testuitslagen en onderzoeken : 1.260
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.116
Voeding en stofwisseling : 511
Voortplantingsstelsel en borsten : 203
Zenuwstelsel : 4.711
Zwangerschap en perinatale periode : 221
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

Er is geen informatie bekend.