Aa Lettergrootte
16

Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

LENALIDOMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LENALIDOMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L04AX04 REVLIMID (LENALIDOMIDE) Capsule

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Lenalidomide and psoriasis 2012
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 2-3-2021.


LENALIDOMIDE

Aantal meldingen 69
Ernstig 42
Geslacht
Man
Vrouw
39
(57%)
30
(43%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 6
bloedneus : 1
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 2
longontsteking : 1
Bloed- en lymfestelsel : 11
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
auto-immuunhemolytische anemie : 1
Bloedarmoede : 3
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
factor VIII-remming : 1
Myelosuppression : 1
pancytopenie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 1
vaatontsteking : 1
Endocrien syteem : 2
myxoedeem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 6
hartfalen : 1
hartstilstand : 1
harttoxiciteit : 1
onregelmatige hartslag : 1
trage hartslag : 1
versnelde hartslag (ventriculair) : 1
Huid- en onderhuid : 23
angio-oedeem : 1
blaar : 1
brandend gevoel van de huid : 1
galbulten : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidhypopigmentatie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 1
huiduitslag (toxisch) : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 2
Meerdere blauwe plekken : 1
overmatig zweten : 1
psoriasis : 2
rode huiduitslag : 1
roodheid : 3
vervellen : 2
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 6
Hepatitis B reactivation : 1
hepatitis-E : 1
ontsteking van haarzakjes : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
pustuleuze rash : 1
speekselklierontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 2
oogzenuwletsel : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 3
leverfalen : 1
schade aan de lever (hepatotoxiciteit) : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 12
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 1
diarree : 4
incontinentie voor ontlasting of gas : 1
maagdarmoedeem : 1
obstipatie, verstopping : 2
opgezette buik : 1
verkleurde ontlasting : 1
Neoplasmata : 3
centraal zenuwstelsellymfoom : 1
colorectaalkanker : 1
neoplasma progressie : 1
Nier en urinewegen : 4
Acute kidney injury : 1
nierfalen : 2
toxische nefropathie : 1
Oog : 4
blindheid : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogpijn : 1
papiloedeem oog : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 1
slechthorendheid : 1
Psychisch : 1
Lusteloos : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 5
botpijn : 1
pijn in arm of been : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 3
gewicht verlaagd : 1
leverenzym abnormaal : 1
Liver function test increased : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 13
geneesmiddelinteractie : 1
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
koorts : 2
koude rillingen : 1
malaise : 1
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
pijn in de borstkas : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 2
laag calciumgehalte (hypocalciëmie) : 1
laag fosfaatgehalte (hypofosfatemie) : 1
Zenuwstelsel : 9
geheugen vermindering : 1
herseninfarct : 1
ischemisch cerebraal infarct : 1
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
tintelingen : 1
trage response op stimuli : 1
trilling/beving (tremor) : 1
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

LENALIDOMIDE

Aantal meldingen 221.056
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
103.756
(47%)
112.660
(51%)
4.640
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
52
(0%)
191.937
(87%)
7.601
(3%)
20.259
(9%)
1.207
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 18.571
Bloed- en lymfestelsel : 19.502
Bloedvaten : 15.031
Chirurgische en medische verrichtingen : 908
Congenitale en genetische afwijkingen : 150
Endocrien syteem : 549
Hart : 11.039
Huid- en onderhuid : 21.700
Immuunsysteem : 4.272
Infecties en parasitaire aandoeningen : 37.552
Intoxicaties en letsels : 16.576
Lever en galwegen : 2.289
Maag-darmstelsel : 31.574
Neoplasmata : 22.881
Nier en urinewegen : 10.398
Oog : 5.520
Oor en evenwichtsorgaan : 2.228
Product aanlegenheden : 217
Psychisch : 7.341
Sociale omstandigheden : 418
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 17.180
Testuitslagen en onderzoeken : 36.834
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 63.304
Voeding en stofwisseling : 11.028
Voortplantingsstelsel en borsten : 1.105
Zenuwstelsel : 27.260
Zwangerschap en perinatale periode : 44
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L04AX01 AZAFALK (AZATHIOPRINE) Tablet
2 L04AX01 AZATHIOPRINE Injectie, Tablet
3 L04AX01 IMURAN (AZATHIOPRINE) Tablet
4 L04AX02 THALIDOMIDE Tablet
5 L04AX03 EBETREX (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
6 L04AX03 INJEXATE (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
7 L04AX03 METHOTREXAAT Injectievloeistof, Tablet
8 L04AX03 METOJECT (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
9 L04AX03 METOJECT PEN (METHOTREXAAT) Injectievloeistof
10 L04AX05 ESBRIET (PIRFENIDON) Capsule, Tablet
11 L04AX06 IMNOVID (POMALIDOMIDE) Capsule
12 L04AX07 DIMETHYLFUMARAAT Maagsapresistente tablet met gereguleerde afgifte
13 L04AX07 SKILARENCE (DIMETHYLFUMARAAT) Maagsapresistente tablet
14 L04AX07 TECFIDERA (DIMETHYLFUMARAAT) Maagsapresistente capsule
15 L04AX08 ALOFISEL (DARVADSTROCEL) Suspensie voor injectie