TNF-alfa-blokkers bij reumatische aandoeningen tijdens de zwangerschap

In het kort

Infliximab, adalimumab, etanercept en certolizumab kunnen in de zwangerschap gebruikt worden. Deze middelen lijken geen hogere kans te geven op aangeboren afwijkingen bij het kind. Ze zijn beter onderzocht dan golimumab.

 Infliximab, adalimumab, etanercept en golimumab kunnen via de placenta overgaan naar het ongeboren kind. Hierdoor kunnen ze de afweer van de baby onderdrukken (immunosuppressie). Etanercept gaat echter wel weinig over de placenta. Certolizumab passeert de placenta nauwelijks.

Let op

 • Overweeg vanwege de kans op immunosuppressie, halverwege de zwangerschap met deze middelen (met uitzondering van certolizumab) te stoppen als de ziekte rustig is.
 • Als de moeder tijdens een groot deel van of de hele zwangerschap een TNF-alfa-blokker gebruikt, wordt inenting van het kind met een levend verzwakt vaccin gedurende enige maanden afgeraden. Kijk in de informatie van de fabrikant voor het precieze advies.

Risico indeling

 • Waarschijnlijk veilig tooltip icon Dit geneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Maar indien mogelijk heeft een geneesmiddel uit de categorie ‘Meest veilig’ de voorkeur. Bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek is gedaan naar dat middel of studies minder discrepanties tonen. Het belang van behandeling kan na afweging groter zijn dan het risico.
  • - certolizumab pegol
 • Mogelijk risico tooltip icon Dit geneesmiddel kan mogelijk nadelige effecten hebben op zwangerschap of –ongeboren- kind. Weeg de mogelijke nadelige effecten af tegen het belang van behandeling van de moeder. Overweeg of een veiliger middel gebruikt kan worden of voer extra controles uit.
  • - adalimumab
  • - infliximab
  • - etanercept
 • Risico onbekend tooltip icon Over gebruik van dit geneesmiddel tijdens de zwangerschap is geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Het is niet mogelijk om een uitspraak te doen over de veiligheid. Kies bij voorkeur voor een middel waarvan meer bekend is over de veiligheid.
  • - golimumab

Achtergrondinformatie

Middelen bij reumatische aandoeningen
De behandeling van reuma tijdens de zwangerschap is niet eenvoudig. Behandel de aandoening altijd optimaal, exacerbaties kunnen het verloop van de zwangerschap ongunstig beïnvloeden. Het risico op onder andere spontane abortus, vroegtijdige bevalling en een laag geboortegewicht is verhoogd. Vrouwen krijgen daarom het advies om alleen in een rustige fase van de aandoening zwanger te worden.

De keuze voor de medicatie tijdens de zwangerschap is afhankelijk van de medische historie en situatie van de zwangere. Binnen de verschillende geneesmiddelgroepen gaat de voorkeur uit naar de middelen waarmee de meeste ervaring is opgedaan.

Ervaring in de zwangerschap
Adalimumab, infliximab, certolizumab pegol en etanercep zijn redelijk goed onderzocht tijdens de zwangerschap. Er zijn honderden zwangerschappen die in artikelen beschreven worden. De meeste ervaring is met infliximab (ruim 1100 zwangerschappen), gevolgd door adalimumab (ruim 1000 zwangerschappen), etanercept (ruim 1100 zwangerschappen) en certolizumab (bijna 700 zwangerschappen). Golimumab is nauwelijks onderzocht. In de literatuur worden slechts enkele tientallen zwangerschappen beschreven. 

De vrouwen gebruikten de medicatie vaak alleen in het eerste trimester. Met het gebruik gedurende de hele zwangerschap is minder ervaring. Eén studie meldt een hoger risico op aangeboren afwijkingen. Er was echter geen patroon in de afwijkingen te zien. Het aantal afwijkingen in de controlegroep was bovendien veel lager dan in de normale populatie. De overige literatuur beschrijft geen verhoogd risico op afwijkingen.

Placentapassage monoklonale antilichamen
Adalimumab, golimumab en infliximab zijn monoklonale antilichamen. Monoklonale antilichamen passeren in het eerste trimester de placenta nauwelijks. Vanaf het tweede trimester neemt de placentapassage door actief transport toe. De passage is het hoogste vlak voor de partus. Deze middelen hebben een lange halfwaardetijd en zijn nog maanden na toediening in het serum aantoonbaar. In verschillende onderzoeken zijn meetbare plasmaconcentraties van adalimumab en infliximab gevonden bij de pasgeborene, ook wanneer het middel in het derde trimester gestopt is.

Placentapassage certolizumab
Certolizumab pegol is geen compleet monoklonaal antilichaam; het bevat slechts een deel van een monoklonaal antilichaam, het zogenaamde ´Fab’-fragment. Certolizumab pegol lijkt niet aan receptoren van de placenta te binden, waardoor geen actieve placentapassage kan plaatsvinden. Het middel was in drie studies niet of nauwelijks meetbaar in het navelstrengbloed of bij de pasgeborene.

Placentapassage etanercept
Etanercept kan de placenta vanaf het tweede trimester passeren via hetzelfde transportmechanisme als van de monoklonale antilichamen. Echter etanercept heeft een lage affiniteit voor de transportreceptor, waardoor de passage beperkt is. In meerdere onderzoeken zijn zeer lage waardes gevonden in het navelstrengbloed, vaak zelfs niet detecteerbaar 

Immunosuppressie bij het kind
Door de langzame klaring kunnen TNF-alfa-blokkers nog maanden in het lichaam van het kind aanwezig zijn. Dit kan tot immunosuppressie leiden. In een case-serie wordt melding gemaakt van ernstige neutropenie bij enkele kinderen waarvan de moeder infliximab gedurende de zwangerschap heeft gebruikt. Vanwege de kans op immunosuppressie bij het kind, kan het raadzaam zijn halverwege de zwangerschap met de medicatie te stoppen als de ziekte in remissie is. Dit is bij certolizumab waarschijnlijk niet nodig, omdat dit middel de placenta nauwelijks passeert.

Laatst bijgewerkt op 22-04-2022


Bij elke zwangerschap is er een basisrisico van 10 tot 15% op een miskraam en van 2 tot 4% op het krijgen van een baby met een aangeboren afwijking. De informatie bij zwangerschap gaat over de vraag of dit risico groter wordt door gebruik van het geneesmiddel of vaccin. Daarnaast bespreken we diverse andere risico’s voor het ongeboren kind, zoals de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht. De informatie bij borstvoeding is gebaseerd op het mogelijke risico voor de zuigeling, uitgaande van een gezonde, voldragen baby van 0 tot 2 maanden. Bij een te vroeg geboren, kleine, lichte of zieke baby moet men extra voorzichtig zijn. Een oudere zuigeling is juist minder kwetsbaar. We gaan bij zwangerschap en borstvoeding uit van de gebruikelijke dosering, zonder dat de patiënt daarbij andere geneesmiddelen gebruikt. Of het gebruik van een geneesmiddel de beste keuze is, en welk geneesmiddel in dat geval de voorkeur heeft, kan per persoon en per situatie verschillen. Daarom is goed overleg tussen zorgverlener en patiënt essentieel. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van dit overleg en kan de medische zorg niet vervangen.