Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

SULFASALAZINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in SULFASALAZINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
A07EC01 SALAZOPYRINE (SULFASALAZINE) Maagsapresistente tablet, Zetpil
A07EC01 SULFASALAZINE Drank (suspensie), Maagsapresistente tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Stoker L.J. Sulfasalazine en smaakstoornissen GeBu 2003 37(6):74
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Sulfasalazine-induced taste disorders 2002
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 31-3-2020.


SULFASALAZINE

Aantal meldingen 691
Ernstig 58
Geslacht
Man
Vrouw
203
(29%)
488
(71%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 24
bloedneus : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 6
kortademigheid : 9
longaandoening : 1
longinfiltraat : 1
orofaryngeale pijn : 3
snelle ademhaling : 1
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 38
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 9
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 3
beenmergfalen : 1
Bloedarmoede : 2
bloedarmoede (hemolytische anemie) : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 2
eosinofilie : 1
febriele neutropenie : 2
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 5
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 6
vermindering van het aantal witte bloedcellen (granulocyten) in het bloed : 1
witte bloedcelaandoening : 1
Bloedvaten : 6
Bloeduitstorting : 1
fenomeen van Raynaud : 1
lage bloeddruk : 2
lymfoedeem : 1
opvlieger : 1
Endocrien syteem : 1
vertraagde werking schildklier (hypothyroïdie) : 1
Hart : 10
hartkloppingen : 5
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 1
onregelmatige hartslag : 1
perifeer oedeem : 1
snel hartritme : 2
Huid- en onderhuid : 117
allergische huidontsteking : 1
eczeem : 3
galbulten : 5
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 5
gezichtszwelling : 4
haaruitval : 5
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 36
huiduitslag ( maculo-papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 4
huidverkleuring : 1
Jeuk : 10
jeukende huiduitslag : 2
nachtzweten : 1
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 1
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 2
pustuleuze rash : 1
reactie op zonlicht : 6
rode huiduitslag : 7
roodheid : 3
Stevens-Johnson-syndroom : 2
toename huidpigment : 1
vervellen : 1
vochtophoping rondom oogkas : 3
volledige haaruitval (alopecia totalis) : 1
zwelling aangezicht : 3
Immuunsysteem : 9
overgevoeligheid : 9
Infecties en parasitaire aandoeningen : 9
hersenvliesontsteking : 1
infectiegevoeligheid verhoogd : 1
longontsteking : 1
neutropenische sepsis : 1
orale candida infectie : 2
schimmelinfectie : 1
sepsis : 1
vulva-abces : 1
Intoxicaties en letsels : 2
blaar : 1
onderhuidse bloeding : 1
Lever en galwegen : 24
afwijkende leverfunctie : 18
ernstig beloop geelzucht : 1
geelzucht : 2
Hepatitis : 2
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 227
aandoening maag-darmstelsel : 10
aften : 3
alvleesklierontsteking : 3
anale pruritus : 1
Anesthesie van de mond : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloederige diarree : 1
braken : 13
buikklachten : 85
buikpijn : 14
diarree : 21
diverticulitis : 1
gezwollen tong : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
lipzwelling : 1
maagaandoening : 1
maagklachten : 5
misselijkheid : 37
mondaandoening : 1
obstipatie, verstopping : 7
ontsteking mondholte : 4
opgezette buik : 1
oraal ongemak : 1
pijn in de bovenbuik : 3
prikkelbare darmsyndroom : 1
tandverkleuring : 1
tongaandoening : 1
tongontsteking : 1
verval van tandvlees : 1
winderigheid : 1
zweertje in de mond : 4
Neoplasmata : 3
leiomyoom : 1
pseudolymfoom : 2
Nier en urinewegen : 6
bloed in de urine : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 4
Oog : 10
gezichtsvermogen afgenomen : 1
lichtschuwheid : 1
macula-oedeem : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
oogirritatie : 1
oogpijn : 1
scherpzien gereduceerd : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
verziendheid : 1
zwelling van ooglid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 8
doofheid : 2
draaiduizeligheid : 1
oorsuizen : 5
Psychisch : 42
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 1
angst : 1
Depersonalisation/derealisation disorder : 1
depressie : 16
depressieve stemming : 7
emotionele labiliteit : 1
nachtmerrie : 2
onrust : 2
persoonlijkheidsverandering : 1
rusteloosheid : 1
stemmingsstoornis : 2
stemmingswisselingen : 2
stress : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 22
gewrichtspijn : 2
gewrichtszwelling : 1
Myopathie : 1
ontstekingsachtige ziekte van huid en ingewanden (systemische lupus erythematosus) : 2
perifere zwelling : 1
pijn in arm of been : 3
skeletspierstelselpijn : 2
skeletspierstijfheid : 1
Spierontsteking : 1
Spierpijn : 5
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 25
gewicht verlaagd : 4
hartfrequentie verhoogd : 1
hemoglobine verlaagd : 1
INR verhoogd : 1
leverenzym abnormaal : 2
leverenzym verhoogd : 2
leverfunctietests abnormaal : 6
mean cell volume verhoogd : 1
verhoogde leverenzymen : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
verlaagde spiegels van een geneesmiddel : 1
vertraagde bloedstolling : 2
witte bloedceltelling verlaagd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 326
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 210
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 2
griepachtige verschijnselen : 4
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
koorts : 39
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 1
malaise : 28
oedeem : 4
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 2
pijn : 3
pijn in de borstkas : 1
val : 1
vermoeidheid : 20
wisselwerking met alcohol : 1
zweertje op slijmvliezen : 1
Voeding en stofwisseling : 10
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 9
Voortplantingsstelsel en borsten : 12
abnormale terugtrekking bloeding : 1
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
menstruatiestoornis : 2
onregelmatige menstruatie (metrorragie) : 4
vaginale afscheiding : 1
vulvovaginale pruritus : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 117
aandachtstoornis : 1
ataxie : 1
diffuse hoofdpijn : 1
duizeligheid : 13
evenwichtsstoornis : 3
hoofdpijn : 43
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 5
slaperigheid : 10
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 14
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
stemloosheid : 1
tintelingen : 6
tintelingen mond : 1
verandering reukvermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 1
verstoorde smaak : 11
zenuwstelselaandoening : 1
Zwangerschap en perinatale periode : 1
spontane miskraam : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

SULFASALAZINE

Aantal meldingen 24.238
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
16.089
(66%)
7.230
(30%)
919
(4%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
349
(1%)
9.339
(39%)
3.750
(15%)
9.626
(40%)
1.174
(5%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.515
Bloed- en lymfestelsel : 3.478
Bloedvaten : 436
Chirurgische en medische verrichtingen : 135
Congenitale en genetische afwijkingen : 117
Endocrien syteem : 69
Hart : 454
Huid- en onderhuid : 7.010
Immuunsysteem : 1.847
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.743
Intoxicaties en letsels : 828
Lever en galwegen : 1.332
Maag-darmstelsel : 4.573
Neoplasmata : 353
Nier en urinewegen : 609
Oog : 526
Oor en evenwichtsorgaan : 313
Product aanlegenheden : 116
Psychisch : 839
Sociale omstandigheden : 224
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.285
Testuitslagen en onderzoeken : 2.174
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 9.495
Voeding en stofwisseling : 548
Voortplantingsstelsel en borsten : 210
Zenuwstelsel : 2.396
Zwangerschap en perinatale periode : 77
Vergelijkbare geneesmiddelen