ELIQUIS (APIXABAN)

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ELIQUIS (APIXABAN) behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
B01AF02 ELIQUIS (APIXABAN) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Rolfes, L., Ekhart, C. Bijwerkingen van DOACs herstellen veelal spontaan Pharmaceutisch Weekblad 2019 154(18):14-16
2 Muller-Hansma, A.H.G., Daemen-Gubbels, C.R.G.M., Schut, N.H. Cholesterol embolisms as possible adverse drug reaction of direct oral anticoagulants The Netherlands Journal of Medicine 2018 76(3):125-128
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 An overview of reports on novel oral anticoagulants 2014
2 Direct oral anti-coagulants and paraesthesia 2018
3 Overview of reports on novel oral anticoagulants NOACs 2016
4 Update overview 2017 of reports on direct oral anticoagulants 2017
5 Update overview 2018 of reports on direct oral anticoagulants (DOACs) and the antidote idarucizumab 2018
6 Update overview 2019 on direct oral anticoagulants (DOACs) and the antidote idarucizumab 2019
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 12-11-2019.


APIXABAN

Aantal meldingen 441
Ernstig 125
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
218
(49%)
222
(50%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 39
beklemming keel : 1
bloedneus : 11
hoesten : 2
interstitiële longziekte : 2
kortademigheid : 12
longbloeding : 1
loopneus : 2
luchtwegaandoening : 1
niezen : 1
ophoesten van bloed : 3
orofaryngeale pijn : 1
pharynxaandoening : 1
snurken : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 1
Bloedarmoede : 4
spontane hemorragie : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 3
verlaagd aantal lymfocyten in het bloed : 1
Bloedvaten : 74
bleekheid : 1
Bloeding : 5
Bloeduitstorting : 17
flauwvallen : 1
hersenbloeding : 12
herseninfarct : 4
hypovolemische shock : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 11
lage bloeddruk : 3
longembolie : 3
opvlieger : 1
overmatig blozen : 1
perifere arterie trombose : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 1
temporale arteritis : 1
trombose : 2
trombose ader : 2
vaatnieuwvorming : 1
veneuze aandoening : 1
verhoogde bloeddruk : 4
vorming van bloedprop in ledemaat : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
voorgeschreven overdosis : 1
Hart : 20
ernstige vernauwing kransslagader : 1
hartinfarct : 3
hartinfarct : 1
hartkloppingen : 6
harttamponade : 1
onregelmatige hartslag : 1
orthopnoea : 1
pericarditisconstrictie : 1
perifeer oedeem : 2
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 2
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 85
allergische huidontsteking : 1
blaarvormende ziekte (pemfigoid) : 1
dermatitis psoriasiformis : 1
droge huid : 2
dunne huid : 1
eczeem : 2
erythema multiforme : 3
galbulten : 2
haaruitval : 7
huidaandoening : 2
huidaandoening (seborroïsche dermatitis) : 1
huidbloeding : 1
huidgeur afwijkend : 1
huidkloven : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (rash papulair) : 1
huiduitslag met blaasjes : 1
huidvariant van SLE (bepaalde autoimmuunaandoening) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 22
jeukende huiduitslag : 5
ontsteking van de vaatwand (vaslcultis nodularis) : 1
oogledenjeuk : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 8
palmerytheem : 1
pruritus gegeneraliseerd : 3
puntbloedingen : 1
pustuleuze rash : 1
rash gegeneraliseerd : 1
rode huiduitslag : 2
verandering haartextuur : 1
vervellen : 2
zwelling aangezicht : 2
Immuunsysteem : 5
allergisch oedeem : 1
anafylactische reactie : 1
immuunsysteemaandoening : 1
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
neus-keelontsteking : 1
Intoxicaties en letsels : 23
blaar : 2
bloed in gewrichtsholte (hemartros) : 1
bloeding onder hersenvliezen (subduraal hematoom) : 5
complicatie t.g.v. een verrichting : 1
epidurale hemorragie : 1
hersencontusie : 2
heupbreuk : 1
hoofdletsel : 1
medicatiefout : 1
overdosis : 1
postprocedurebloeding : 2
spierscheur : 1
tracheaobstructie : 1
traumatische intracraniale bloeding : 2
voorgeschreven onderdosis : 1
Lever en galwegen : 4
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
leverbloeding : 1
leverfalen : 1
Maag-darmstelsel : 126
aandoening maag-darmstelsel : 2
abnormale ontlasting : 2
bloedbraken : 2
bloederige ontlasting : 1
bloeding van de endeldarm : 10
boeren : 3
braken : 5
buikbloeding : 1
buikklachten : 14
buikpijn : 7
diarree : 10
dikke darmbloeding : 1
droge mond : 1
hemorroïdale hemorragie : 1
hik : 1
intestinale bloeding : 1
maagaandoening : 1
maag-darm bloeding : 1
maag-darm pijn : 2
maagklachten : 5
misselijkheid : 28
mondbloeding : 1
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking van de dikke darm : 1
opgezette buik : 2
orale mucosa eruptie : 1
pijn in de bovenbuik : 6
regurgitatie : 1
retroperitoneale hemorragie : 1
tandverkleuring : 1
tandverlies : 1
tandvlees bloeding : 1
verkleurde ontlasting : 2
winderigheid : 2
zwarte ontlasting (door bloed) : 5
Neoplasmata : 4
acute myeloïde leukemie : 1
adenoom benigne : 1
myelodysplastisch syndroom : 1
non-Hodgkin-lymfoom : 1
Nier en urinewegen : 15
bloed in de urine : 4
nachtelijke urinelozing : 2
nierfunctie verminderd : 3
urinegeur abnormaal : 1
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
verminderde urineafscheiding : 1
vocht vasthouden : 1
wel vaker maar in totaal niet meer plassen per dag (pollakisurie) : 1
Oog : 21
aandoening van het vaatvlies en/of het netvlies in het oog : 1
bloeding in het oogwit : 1
dubbelzien : 1
Eye haematoma : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
glasvochtbloeding : 1
macula degeneratie : 1
oogbloeding : 5
rood oog : 1
scherpzien gereduceerd : 1
staar : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 12
bloeding van het oor : 1
draaiduizeligheid : 2
oorsuizen : 8
plots gehoorverlies : 1
Psychisch : 40
abnormale dromen : 2
angst : 2
dagdromen : 1
depressieve stemming : 2
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 1
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 2
ijlen : 1
libidoverlies : 1
Lusteloos : 3
nachtmerrie : 1
onrust : 1
ontremming : 1
paniekreactie : 1
prikkelbaarheid : 1
rusteloosheid : 4
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 10
verminderde interesse : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 49
gewrichtspijn : 1
hematoom spier : 1
Klachten skelet/spierstelsel : 3
peesontsteking : 1
pijn in arm of been : 7
Problemen ledemaat : 3
reumatische aandoening : 1
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
spier ongemak : 4
spieraandoening : 1
spierbloeding : 1
Spierpijn : 13
spierspasmen : 5
spierzwakte : 6
Testuitslagen en onderzoeken : 28
afwijkend ECG (QT verlengd) : 1
alkalisch fosfatase verhoogd : 1
bilirubine bloed verhoogd : 2
bloed in urine : 1
bloeddruk verhoogd : 1
gamma-glutamyltransferase verhoogd (GGT) : 3
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
glucosespiegel bloed verhoogd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 2
hemoglobine verlaagd : 3
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 3
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 2
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 2
wisselende glucosespiegel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 92
bloeding op de katheterplaats : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 1
geneesmiddelinteractie : 12
gevoel abnormaal : 5
gevoel van vreemd lichaam : 2
hartdood : 1
herniapijn : 1
het heet hebben : 1
het koud hebben : 1
kleuraangelegenheid m.b.t. medisch hulpmiddel : 1
koorts : 1
koude rillingen : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 10
multi-orgaanfalen : 1
onbestendig gevoel borstkas : 4
pijn : 1
pijn in de borstkas : 1
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
val : 1
vermoeidheid : 33
verslechtering van de aandoening : 7
vertraagde genezing : 1
zich zenuwachtig voelen : 2
Voeding en stofwisseling : 8
alcoholintolerantie : 1
diabetes mellitus : 1
hongerlijden : 1
jicht : 1
laag albumine (hypoalbuminemie) : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 8
hevige menstruatie (menorragie) : 1
impotentie : 1
pijnlijke borst : 1
prostaatbloeding : 1
vaginale bloeding : 4
Zenuwstelsel : 150
aandachtstoornis : 5
aangezichtspijn : 1
ataxie : 1
aura : 1
basale ganglia hemorragie : 1
beroerte (CVA) : 3
bloeding in of rondom de hersenen : 4
bloeding onder hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding) : 2
branderig gevoel : 1
cerebellaire hemorragie : 1
diffuse hoofdpijn : 6
duizeligheid : 27
dwarslaesie : 1
epilepsie : 1
evenwichtsstoornis : 3
flauwvallen : 5
geheugen vermindering : 7
geheugenverlies : 1
gezichtsvelduitval : 1
hersenstamhemorragie : 2
hoofdpijn : 21
houdingsafhankelijke duizeligheid : 1
ischemisch cerebraal infarct : 8
ischemische beroerte : 1
kokerzicht : 1
lacunair infarct : 1
migraine : 5
overmatige gevoeligheid : 1
perifere zenuwpijn : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 2
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 5
Smaakstoornis : 2
smaakverlies : 2
spierstijfheid : 1
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 3
stemstoornis : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 8
tintelingen mond : 1
verminderde gevoeligheid : 4
verstoorde smaak : 1
zenuwpijn : 1
zenuwstelselaandoening : 1
ziekte van Parkinson : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

APIXABAN

Aantal meldingen 68.651
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
32.493
(47%)
30.449
(44%)
5.709
(8%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
55
(0%)
35.912
(52%)
8.535
(12%)
23.192
(34%)
957
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 6.944
Bloed- en lymfestelsel : 2.621
Bloedvaten : 8.404
Chirurgische en medische verrichtingen : 2.731
Congenitale en genetische afwijkingen : 89
Endocrien syteem : 122
Hart : 4.166
Huid- en onderhuid : 5.968
Immuunsysteem : 527
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2.758
Intoxicaties en letsels : 11.773
Lever en galwegen : 659
Maag-darmstelsel : 12.992
Neoplasmata : 1.261
Nier en urinewegen : 3.141
Oog : 1.830
Oor en evenwichtsorgaan : 670
Product aanlegenheden : 242
Psychisch : 1.845
Sociale omstandigheden : 132
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4.402
Testuitslagen en onderzoeken : 5.046
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 12.882
Voeding en stofwisseling : 1.127
Voortplantingsstelsel en borsten : 870
Zenuwstelsel : 15.578
Zwangerschap en perinatale periode : 26
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 B01AF01 XARELTO (RIVAROXABAN) Tablet
2 B01AF03 LIXIANA (EDOXABAN) Tablet