Lettergrootte

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas.

LORAZEPAM

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in LORAZEPAM behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N05BA06 LORAZEPAM Capsule, Drank, Injectie, Injectie/infuus, Tablet
N05BA06 TEMESTA (LORAZEPAM) Injectie

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties van Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

# Auteur(s) Titel Tijdschrift Jaar Volume Download
1 Diemont W.L., Puijenbroek van E.P., Hekster Y. Bijwerkingen van anti-epileptica en convulsies als bijwerkingen: Medicamenten en epilepsie PW 2002 137(14):494-499
2 Marum van R.J., Wegewijs M.A., Loonen A.J.M., Beers E. Hypothermia following antipsychotic drug use EJCP 2007 63(6):627-631
3 Puijenbroek van E.P., Vries de L.C., Kant A. Trends in the use of anti-epileptic drugs during pregnancy in the Netherlands PEDS 2014 23(S1):306-307
Bevindingen Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Benzodiazepines and suicidal ideation and completed suicide 2014
Wat is er gemeld bij Lareb

Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de disclaimer leest.

De meldingen zijn door Lareb van zorgverleners, patiënten of via de farmaceutische industrie ontvangen. Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten. Lareb gebruikt hiervoor de ATC indeling van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is maar het om een vermoeden gaat.

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 7-11-2017.

LORAZEPAM

Aantal meldingen 107
Ernstig 46
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
44
(41%)
61
(57%)
2
(2%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 13
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 3
falen van de ademhaling : 1
hyperventilatie : 1
kortademigheid : 2
onderdrukking ademhaling : 1
orofaryngeaal ongemak : 1
orofaryngeale pijn : 1
respiratoire acidose : 2
toegenomen afscheiding uit de longen : 1
Bloedvaten : 9
hemodynamische instabiliteit : 2
herseninfarct : 1
lage bloeddruk : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
opvlieger : 1
tekort aan circulerend vocht in de bloedbaan (shock) : 3
Chirurgische en medische verrichtingen : 2
off-label gebruik : 2
Hart : 7
hartaandoening : 1
hartkloppingen : 4
hartstilstand : 1
trage hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 9
brandend gevoel van de huid : 1
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
nagelafwijking : 1
nagelverkleuring : 1
oedeem mond : 1
overmatig zweten : 1
psoriasis : 1
roodheid : 1
Intoxicaties en letsels : 18
complicatie na verrichting : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
medicatiefout : 2
ongepast schema voor geneesmiddelentoediening : 1
opzettelijke overdosis : 1
overdosering (niet opzettelijk) : 1
overdosis : 4
toxiciteit voor diverse middelen : 5
vergiftiging : 2
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
leverfalen : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 21
braken : 3
buikklachten : 1
buikpijn : 4
diarree : 2
hik : 1
maag-darm pijn : 1
misselijkheid : 5
ontsteking mondholte : 1
tandverlies : 1
tandvlees aandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 1
Nier en urinewegen : 6
blaasaandoening : 1
nierfalen : 1
urine-incontinentie : 2
urineretentie : 1
vaker urineren : 1
Oog : 3
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
tijdelijke blindheid : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
oorpijn : 1
oorsuizen : 1
Psychisch : 69
abnormaal gedrag : 1
abnormale dromen : 1
afhankelijkheid van geneesmiddel : 3
agressie : 2
angst : 5
anhedonie : 1
Apathisch : 1
depressie : 4
depressieve stemming : 3
eetstoornis : 2
emotionele droefheid : 1
emotionele labiliteit : 2
gedachte over zelfverwonding : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 2
hallucinaties : 2
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
huilen : 1
katatonie : 1
nachtmerrie : 1
onrust : 2
opzettelijke automutilatie : 1
paniekreactie : 1
persoonlijkheidsstoornis : 1
prikkelbaarheid : 1
psychotische stoornis : 4
rusteloosheid : 2
slaapstoornis : 2
slapeloosheid : 3
uitgelaten stemming : 1
vertraagd denken : 1
verwarde toestand : 1
waandenkbeelden : 2
woede-aanval : 1
zelfmoord : 1
zelfmoordgedachte : 3
zelfmoordpoging : 4
zenuwachtigheid : 2
Sociale omstandigheden : 1
middelenmisbruik : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
gewrichtspijn : 2
gewrichtsstijfheid : 1
nekpijn : 1
rugpijn : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
Spierpijn : 2
spierspasmen : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 9
bloed follikelstimulerend hormoon verhoogd : 1
bloed luteïniserend hormoon verhoogd : 1
bloeddruk verlaagd : 1
BSE verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 1
hartminuutvolume verlaagd : 1
lichaamstemperatuur verlaagd : 1
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 52
euthanasie : 1
geneesmiddel niet werkzaam voor niet-goedgekeurde indicatie : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 3
geneesmiddelinteractie : 13
gevoel abnormaal : 2
hernia : 1
koorts : 2
koude rillingen : 2
lichaamszwakte : 3
malaise : 3
multi-orgaanfalen : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 3
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
slecht gedefinieerde aandoening : 1
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 1
wisselwerking met alcohol : 1
zich zenuwachtig voelen : 1
Voeding en stofwisseling : 5
abnormaal geringe hoeveelheid circulerend bloed : 1
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 2
toegenomen eetlust : 1
zwaarlijvigheid : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
hevige menstruatie (menorragie) : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 59
aandachtstoornis : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
branderig gevoel : 2
cognitieve aandoening : 1
coma : 3
duizeligheid : 7
epilepsie : 1
ernstige bijwerking door middelen met serotonerge werking (serotoninesyndroom) : 2
flauwvallen : 2
geheugen vermindering : 2
geheugenverlies : 4
hoofdpijn : 4
kaakklem : 1
myasthenia gravis : 1
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
perifere zenuwpijn : 1
rusteloosheid; drang om te bewegen : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 5
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 1
tintelingen : 4
trilling/beving (tremor) : 2
verminderd bewustzijn : 3
verminderde gevoeligheid : 2
verstoorde smaak : 2
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie

VigiBase® data

This data is sourced from VigiBase, the World Health Organization’s (the “WHO”) global database for suspected adverse drug reactions “ADRs”, maintained by Uppsala Monitoring Centre (“UMC”). UMC is the WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring based in Uppsala, Sweden providing scientific leadership and operative support to the WHO Program for International Drug Monitoring (www.who-umc.org).

The data contains reports of suspected ADRs, so called Individual Case Safety Reports (ICSRs), collected by national drug authorities in over 120 countries and span over more than 100 000 different medicinal products. Thus, this database is only a repository of ICSRs provided for VigiBase, and shall not be considered as a systematic register of ADRs that have occurred or may occur.

The volume of ICSRs for a particular medicinal product may be influenced by many different factors, including but not limited to the extent of use of the product, publicity and the nature of the reactions. No information is provided on the number of patients exposed to a particular product, and it is therefore, based on the ICSRs, not possible to calculate frequency of any ADR. Moreover, collection of data is, due to e.g. differing national legislation and policies, heterogeneous between different countries. For these reasons, any interpretation of ADR data, and particularly those based on comparisons between various medicinal products, may be misleading.

Information on a suspected ADR should not be interpreted as meaning that the medicinal product in question, or the active substance(s), generally causes the observed effect or is unsafe to use. Any robust conclusion with regard to benefits and risks of a specific medicinal product always requires detailed evaluation and scientific assessment of all available data. The balance between benefit and risk of a specific medicinal product also varies between individual patients.

If you think that you may be experiencing a side-effect from a medicinal product, please seek advice from a health professional as soon as possible. Never stop or change the dose for prescription medicines without consulting your physician.

About the release of this data:
UMC takes great care to ensure that the data contained herein is an accurate record of data collected by the national drug authorities and transmitted to UMC. UMC does, however, not guarantee, warrant or make any representation whatsoever regarding the data contained herein, including but not limited to guarantees, warranties or representations of accuracy, reliability, completeness, currency, suitability, fitness or usefulness for any particular purpose or with respect to non-infringement of any third-party rights. In no event shall UMC be liable for any loss, damage, cost or other expense whatsoever (whether direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential) arising out of or in any way connected with the use of or reference to any data contained herein. In no event shall UMC be liable other than i) under Swedish substantive law and ii) subject to the courts of Sweden with the district court of Uppsala as first instance.

LORAZEPAM

Aantal meldingen 25.584
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.340
(56%)
9.855
(39%)
1.389
(5%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
76
(0%)
11.093
(43%)
4.039
(16%)
10.167
(40%)
209
(1%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 2.315
Bloed- en lymfestelsel : 521
Bloedvaten : 1.367
Chirurgische en medische verrichtingen : 185
Congenitale en genetische afwijkingen : 131
Endocrien syteem : 114
Hart : 2.110
Huid- en onderhuid : 1.815
Immuunsysteem : 497
Infecties en parasitaire aandoeningen : 580
Intoxicaties en letsels : 5.751
Lever en galwegen : 404
Maag-darmstelsel : 2.792
Neoplasmata : 146
Nier en urinewegen : 609
Oog : 911
Oor en evenwichtsorgaan : 346
Product aanlegenheden : 431
Psychisch : 10.507
Sociale omstandigheden : 329
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.041
Testuitslagen en onderzoeken : 1.994
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 6.541
Voeding en stofwisseling : 1.074
Voortplantingsstelsel en borsten : 232
Zenuwstelsel : 9.457
Zwangerschap en perinatale periode : 180
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N05BA01 DIAZEMULS (DIAZEPAM) Injectie
2 N05BA01 DIAZEPAM Injectie, Klysma, Tablet, Zetpil
3 N05BA01 STESOLID (DIAZEPAM) Klysma, Tablet
4 N05BA02 CHLOORDIAZEPOXIDE Tablet
5 N05BA02 CHLORDIAZEPOXIDUM Tablet
6 N05BA04 OXAZEPAM Tablet
7 N05BA04 SERESTA (OXAZEPAM) Tablet
8 N05BA05 CLORAZEPINEZUUR Capsule, Injectie, Tablet
9 N05BA05 TRANXENE (CLORAZEPINEZUUR) Capsule, Injectie, Tablet
10 N05BA08 BROMAZEPAM Tablet
11 N05BA09 CLOBAZAM Capsule, Tablet
12 N05BA09 FRISIUM (CLOBAZAM) Tablet
13 N05BA10 KETAZOLAM Overige toedieningsvormen
14 N05BA11 REAPAM (PRAZEPAM) Tablet
15 N05BA12 ALPRAZOLAM Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte
16 N05BA12 XANAX (ALPRAZOLAM) Tablet, Tablet met gereguleerde afgifte