Lareb Databank

Opnieuw zoeken

OFLOXACINE

Filmomhulde tablet

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in OFLOXACINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
J01MA01 OFLOXACINE Filmomhulde tablet
J01MA01 TARIVID (OFLOXACINE) Filmomhulde tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 3-10-2023.


OFLOXACINE

Aantal meldingen 258
Ernstig 32
Geslacht
Man
Vrouw
154
(60%)
104
(40%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 19
beklemming keel : 1
bloedneus : 1
diafragma-aandoening : 1
droogheid neusslijmvlies : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
hyperventilatie : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 8
orofaryngeale pijn : 1
stemstoornis : 2
Bloedvaten : 7
Bloeding : 1
Bloeduitstorting : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
opvlieger : 2
veneuze trombose : 1
verhoogde bloeddruk : 1
Hart : 10
hartkloppingen : 9
onregelmatige hartslag : 1
Huid- en onderhuid : 46
angio-oedeem : 5
brandend gevoel van de huid : 3
galbulten : 1
haaruitval : 2
huidaandoening : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 8
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
huidverkleuring : 1
Jeuk : 2
nachtzweten : 1
overmatig zweten : 10
pijn aan de huid : 1
reactie op zonlicht : 3
rode huiduitslag : 3
vervellen : 1
zweet verkleurd : 1
Immuunsysteem : 4
anafylactische reactie : 2
anafylactische shock : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 8
buikvliesontsteking : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 1
ontsteking aan de binnenzijde van het oog (endoftalmitis) : 1
ontsteking tandvlees : 1
ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog : 1
pseudomembraneuze colitis : 1
pustuleuze rash : 1
tinea versicolor : 1
Intoxicaties en letsels : 19
overdosis : 1
peesletsel : 1
ruptuur pees : 16
spierscheur : 1
Lever en galwegen : 4
geelzucht (cholestatisch) : 1
hepatitis cholestatisch : 1
hepatocellulair letsel : 1
leveraandoening : 1
Maag-darmstelsel : 65
aandoening maag-darmstelsel : 3
aften : 1
alvleesklierontsteking : 1
bloederige ontlasting : 1
boeren : 1
braken : 4
buikklachten : 1
buikpijn : 8
diarree : 8
droge mond : 1
maagdarmontsteking : 1
maagklachten : 1
maagontsteking : 1
misselijkheid : 17
obstipatie, verstopping : 2
oedeem mond : 1
ontsteking mondholte : 3
pijn in de bovenbuik : 2
pijn in de endeldarm (proctalgie) : 1
tandvlees bloeding : 1
tintelingen mond : 1
tong beslagen : 1
tongverkleuring : 3
winderigheid : 1
Nier en urinewegen : 5
bloed in de urine : 2
pijn, jeuk of branderigheid bij plassen : 1
urinewegontsteking : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 15
dubbelzien : 3
gezichtsvermogen afgenomen : 2
lichtschuwheid : 1
metamorfopsie : 2
oogaandoening : 1
oogirritatie : 4
oogpijn : 1
stoornis zien (fotopsie) : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 14
doofheid : 1
draaiduizeligheid : 2
oorongemak : 1
oorsuizen : 6
slechthorendheid : 3
ziekte van Ménière : 1
Psychisch : 90
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 4
angst : 9
Apathisch : 1
depressie : 1
depressieve stemming : 2
doorslaapstoornis : 1
gemengde hallucinaties : 1
gestoord denken : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 7
horen van stemmen (auditieve hallucinaties) : 1
hypnagoge hallucinaties : 1
nachtmerrie : 16
onrust : 1
paniekaanval : 1
paniekreactie : 3
psychische stoornis : 1
psychotische stoornis : 4
slaap van slechte kwaliteit : 1
slaapstoornis : 5
slapeloosheid : 19
verwarde toestand : 3
zenuwachtigheid : 3
Sociale omstandigheden : 1
fysieke handicap : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 102
artritis reactief : 1
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 2
gewrichtspijn : 13
pees pijn : 3
peesafwijking : 6
peesongemak : 1
peesontsteking : 45
pijn in arm of been : 2
pijnlijk stuitje : 1
Problemen ledemaat : 1
rugpijn : 1
Sacral pain : 1
sacro-iliïtis : 1
skeletspierstelsel borstpijn : 1
Spierpijn : 16
spierspasmen : 2
spierzwakte : 3
temporomandibulair gewrichtssyndroom : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 2
hartfrequentie verhoogd : 1
protrombinetijd verlengd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 36
dorst : 1
geneesmiddelinteractie : 3
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
koorts : 4
lichaamszwakte : 1
malaise : 3
oedeem : 1
onbestendig gevoel borstkas : 1
perifeer oedeem : 1
perifere zwelling : 1
pijn : 3
pijn in de borstkas : 2
pijn op de injectieplaats : 1
slijmvliesdroogheid : 1
vermoeidheid : 8
verslechtering van de aandoening : 1
zwelling aangezicht : 1
Voeding en stofwisseling : 10
jicht : 2
laag kaliumgehalte (hypokaliëmie) : 1
toegenomen eetlust : 1
verminderde eetlust : 4
vocht vasthouden : 1
voedselintolerantie : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
ejaculatiestoornis (vertraagd) : 1
Zenuwstelsel : 82
aandachtstoornis : 3
aangezichtsverlamming (facialisparese) : 1
afwijkend coördinatievermogen : 1
ataxie : 1
duizeligheid : 13
epilepsie : 1
faciaal spasme : 1
gedeeltelijke verlamming : 1
geheugenverlies : 1
Guillain-Barré-syndroom : 1
hoofdpijn : 10
koortsstuip : 1
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
multipele sclerose : 1
perifere zenuwpijn : 3
petit mal epilepsie : 1
presyncope : 1
ritmische, niet willekeurige beweging van het oog (nystagmus) : 1
rusteloze benen (restless legs-syndroom) : 1
slaperigheid : 2
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 2
spierspasmen : 1
Spraakstoornis (algemeen) : 2
Spraakstoornis (articulatiestoornis) : 1
tintelingen : 8
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 2
trilling/beving (tremor) : 1
verandering reukvermogen : 3
verminderde gevoeligheid : 5
verstoorde smaak : 8
zenuwontsteking : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

OFLOXACINE

Aantal meldingen 27.982
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
15.222
(54%)
11.410
(41%)
1.350
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
292
(1%)
4.123
(15%)
9.320
(33%)
14.233
(51%)
14
(0%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.271
Bloed- en lymfestelsel : 1.364
Bloedvaten : 791
Chirurgische en medische verrichtingen : 41
Congenitale en genetische afwijkingen : 74
Endocrien syteem : 18
Hart : 862
Huid- en onderhuid : 9.119
Immuunsysteem : 1.138
Infecties en parasitaire aandoeningen : 779
Intoxicaties en letsels : 917
Lever en galwegen : 688
Maag-darmstelsel : 4.855
Neoplasmata : 28
Nier en urinewegen : 682
Oog : 1.636
Oor en evenwichtsorgaan : 678
Product aanlegenheden : 47
Psychisch : 3.835
Sociale omstandigheden : 57
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 2.636
Testuitslagen en onderzoeken : 917
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 3.657
Voeding en stofwisseling : 449
Voortplantingsstelsel en borsten : 167
Zenuwstelsel : 4.516
Zwangerschap en perinatale periode : 99
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 J01MA02 CIPROFLOXACINE Infusievloeistof, Tablet
2 J01MA02 CIPROXIN (CIPROFLOXACINE) Drank (suspensie)
3 J01MA03 PEFLOXACINE Overige toedieningsvormen
4 J01MA06 NORFLOXACINE Tablet
5 J01MA11 GREPAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
6 J01MA12 LEVOFLOXACINE Infusievloeistof, Omhulde tablet
7 J01MA12 QUINSAIR (LEVOFLOXACINE) Vernevelvloeistof
8 J01MA12 TAVANIC (LEVOFLOXACINE) Infusievloeistof
9 J01MA13 TROVAFLOXACINE Overige toedieningsvormen
10 J01MA14 AVELOX (MOXIFLOXACINE) Infusievloeistof
11 J01MA14 MOXIFLOXACINE Filmomhulde tablet, Infusievloeistof