Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

ENALAPRIL MET DIURETICA

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ENALAPRIL MET DIURETICA behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
C09BA02 CO-RENITEC (ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE) Tablet
C09BA02 ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE Tablet
C09BA02 ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 20/ Tablet
C09BA02 RENITEC PLUS (ENALAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE TABLET 20/) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 22-11-2022.


ENALAPRIL MET DIURETICA

Aantal meldingen 104
Ernstig 7
Geslacht
Man
Vrouw
44
(42%)
60
(58%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 18
hoesten : 14
kortademigheid : 2
longaandoening : 1
orofaryngeale pijn : 1
Bloedvaten : 4
blauwe verkleuring door zuurstofgebrek (cyanose) : 1
fenomeen van Raynaud : 1
Koude vingertoppen en tenen : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
Chirurgische en medische verrichtingen : 1
lokale verdoving : 1
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 42
angio-oedeem : 19
droge huid : 1
galbulten : 1
haaruitval : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huiduitslag : 3
huiduitslag (toxisch) : 1
Jeuk : 5
overmatig zweten : 3
psoriasis : 2
reactie op zonlicht : 2
vermindering huidpigment : 1
vervellen : 2
Immuunsysteem : 1
overgevoeligheid : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
pustuleuze rash : 1
Lever en galwegen : 1
geneesmiddelgeïnduceerd leverletsel : 1
Maag-darmstelsel : 27
aandoening maag-darmstelsel : 1
braken : 1
buikklachten : 1
buikpijn : 2
diarree : 4
droge mond : 5
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 4
obstipatie, verstopping : 2
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
tintelingen mond : 2
tongoedeem : 1
Nier en urinewegen : 4
nachtelijke urinelozing : 1
nierfunctie verminderd : 1
uitblijven van urineproductie : 1
vaak plassen : 1
Oog : 4
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
oogbloeding : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 1
draaiduizeligheid : 1
Product aanlegenheden : 1
product substitutieaangelegenheid : 1
Psychisch : 5
angst : 1
depressieve stemming : 1
ideeënvlucht : 1
psychische stoornis : 1
slaapstoornis : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 14
gespannenheid spier : 1
gewrichtspijn : 2
pijn in arm of been : 1
skeletspierstelselaandoening : 1
Spierpijn : 6
spierspasmen : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloeddruk verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie onregelmatig : 1
hartfrequentie verhoogd : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 23
geneesmiddelonttrekkingssyndroom : 1
gevoel van vreemd lichaam : 1
gezichtszwelling : 1
griepachtige verschijnselen : 1
injectieplaatshematoom : 1
lymfadenopathie op vaccinatieplaats : 1
malaise : 3
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 8
perifeer oedeem : 1
pijn op de injectieplaats : 1
vermoeidheid : 3
Voeding en stofwisseling : 1
jicht : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 2
impotentie : 2
Zenuwstelsel : 29
aandachtstoornis : 2
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 9
evenwichtsstoornis : 1
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 4
slaperigheid : 1
Smaakstoornis : 1
smaakverlies : 1
tintelingen : 6
verminderde gevoeligheid : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ENALAPRIL MET DIURETICA

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 C09BA01 CAPTOPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE Tablet
2 C09BA03 LISINOPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE Tablet
3 C09BA03 ZESTORETIC (LISINOPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE) Tablet
4 C09BA04 COMARANIL (PERINDOPRIL/INDAPAMIDE) Tablet
5 C09BA04 COTOMIL (PERINDOPRIL/INDAPAMIDE) Tablet
6 C09BA04 COVERSYL PLUS ARG (PERINDOPRIL/INDAPAMIDE) Tablet
7 C09BA04 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE Tablet
8 C09BA05 RAMIPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE Tablet
9 C09BA05 TRITAZIDE (RAMIPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE) Tablet
10 C09BA06 ACUZIDE (QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE) Tablet
11 C09BA06 QUINAPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE Tablet
12 C09BA07 BENAZEPRIL MET DIURETICA Overige toedieningsvormen
13 C09BA09 DIURACE (FOSINOPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE) Tablet
14 C09BA09 FOSINOPRIL/HYDROCHLOORTHIAZIDE Tablet