Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

CYCLOFOSFAMIDE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in CYCLOFOSFAMIDE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
L01AA01 CYCLOFOSFAMIDE Injectie/infuus, Poeder injectievloeistof
L01AA01 ENDOXAN (CYCLOFOSFAMIDE) Poeder injectievloeistof, Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 28-9-2023.


CYCLOFOSFAMIDE

Aantal meldingen 116
Ernstig 55
Geslacht
Man
Vrouw
36
(31%)
80
(69%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
ademhalingsproblemen door longbeschadiging : 1
diffuse alveolaire beschadiging : 1
hik : 1
hoesten : 1
interstitiële longziekte : 5
kortademigheid : 1
longembolie : 1
longontsteking : 3
oedeem van het strottenhoofd : 1
Bloed- en lymfestelsel : 10
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 1
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
bloedarmoede (ijzergebreksanemie) : 1
bloedarmoede met grotere rode bloedcellen dan normaal : 1
febriele neutropenie : 1
Normocytic anaemia : 1
pancytopenie : 2
vitamine B12-deficiëntieanemie : 1
Bloedvaten : 3
extremiteit necrose : 1
Superficial vein thrombosis : 1
veneuze aandoening : 1
Endocrien syteem : 2
schildklierontsteking : 1
verminderde afgifte van antidiuretisch hormoon : 1
Hart : 9
asthma cardiale : 1
hartfalen : 3
hartkloppingen : 2
harttoxiciteit : 1
shock door hartaandoening (cardiogene shock) : 1
snel hartritme : 1
Huid- en onderhuid : 24
afsterven huid : 1
angio-oedeem : 1
ernstige huidaandoening (AGEP) : 1
erythema multiforme : 1
galbulten : 1
haargroei abnormaal : 1
haaruitval : 7
hand-voet syndroom : 2
huiduitslag : 1
huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen : 1
Jeuk : 1
nagelverkleuring : 1
rode huiduitslag : 1
toename huidpigment : 1
verandering haarkleur : 1
verlies van vingerafdrukken : 1
zweer : 1
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1
longontsteking : 1
Lever en galwegen : 3
afwijkende leverfunctie : 1
Hepatitis : 1
leververvetting (hepatische steatose) : 1
Maag-darmstelsel : 23
acute onsteking alvleesklier : 1
afwezigheid van speeksel : 1
alvleesklierontsteking : 1
auriculo-temporaal syndroom : 1
bloedende darmontsteking (enterocolitis hemorragica) : 1
braken : 1
buikpijn : 1
diarree : 2
droge mond : 1
gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) : 1
lipzwelling : 1
maag-darm bloeding : 1
misselijkheid : 5
neutropene colitis : 2
pijn in de mond : 1
tanden bros : 1
tandmisvorming : 1
Neoplasmata : 2
blaaskanker : 2
Nier en urinewegen : 2
Acute kidney injury : 1
verminderde urineafscheiding : 1
Oog : 5
afsluiting netvliesader : 1
oogoedeem : 1
traanproductie verhoogd : 1
wazig zien : 2
Oor en evenwichtsorgaan : 6
doofheid door afwijking aan het binnenoor of de hersenen : 1
doofheid unilateraal : 1
oorsuizen : 3
slechthorendheid : 1
Psychisch : 2
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 4
botpijn : 1
gewrichtspijn : 1
pijn in arm of been : 1
pijn in kaak : 1
Testuitslagen en onderzoeken : 5
bloeddruk verlaagd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 1
lichaamslengte : 1
verhoogde ontstekingskenmerken in het bloed (CRP) : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 29
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 3
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
injectieplaatswarmte : 1
jeuk op de injectieplaats : 1
koorts : 5
koude rillingen : 4
malaise : 3
multi-orgaanfalen : 1
pijn op de injectieplaats : 2
roodheid op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat : 1
vermoeidheid : 2
Voeding en stofwisseling : 6
laag natriumgehalte (hyponatriëmie) : 4
tumorlysissyndroom : 1
verminderde eetlust : 1
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
wegblijven van de menstruatie : 1
Zenuwstelsel : 26
aandachtstoornis : 2
duizeligheid : 1
evenwichtsstoornis : 1
geheugenverlies : 1
hoofdpijn : 3
ischemisch cerebraal infarct : 2
kortdurende doorbloedingsstoornis in de hersenen (TIA) : 1
leuko-encefalopathie : 1
overmatige gevoeligheid : 4
perifere zenuwpijn : 1
Polyneuropathie : 1
smaakverlies : 1
specifieke bewegingstoornissen (tardieve dyskinesie) : 1
tintelingen : 1
verminderd geestelijk vermogen : 1
verminderde gevoeligheid : 2
zeer ernstige epilepsie-aanval (status epilepticus) : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

CYCLOFOSFAMIDE

Aantal meldingen 0

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Er is geen informatie bekend.
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 L01AA02 CHLOORAMBUCIL Filmomhulde tablet
2 L01AA02 LEUKERAN (CHLOORAMBUCIL) Filmomhulde tablet
3 L01AA03 ALKERAN (MELFALAN) Filmomhulde tablet, Poeder voor infuus
4 L01AA03 MELFALAN Filmomhulde tablet, Infuus, Poeder voor infuus
5 L01AA05 CHLOORMETHINE Overige toedieningsvormen
6 L01AA05 LEDAGA (CHLOORMETHINE) Gel
7 L01AA06 HOLOXAN (IFOSFAMIDE) Poeder injectievloeistof
8 L01AA06 IFOSFAMIDE Infuus
9 L01AA09 BENDAMUSTINE Poeder voor infuus
10 L01AA09 LEVACT (BENDAMUSTINE) Poeder voor infuus
11 L01AA10 PEPAXTI (MELFALAN FLUFENAMIDE) Poeder voor infuus