Lareb Databank

Opnieuw zoeken

ALLOPURINOL

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen die tot de werkzame stof in ALLOPURINOL behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
M04AA01 ACEPURIN (ALLOPURINOL) Poeder voor infuus
M04AA01 ALLOPURINOL Capsule, Tablet
M04AA01 ZYLORIC (ALLOPURINOL) Tablet

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

Er is geen informatie bekend.
Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 14-4-2021.


ALLOPURINOL

Aantal meldingen 271
Ernstig 39
Geslacht
Man
Vrouw
Onbekend
192
(71%)
78
(29%)
1
(0%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 15
astma : 1
beklemming keel : 1
bloedneus : 2
falen van de ademhaling : 1
Faryngeale zwelling : 1
hoesten : 1
irritatie keel : 1
kortademigheid : 3
orofaryngeale pijn : 2
productieve hoest : 1
stemstoornis : 1
Bloed- en lymfestelsel : 13
afgenomen aantal witte bloedcellen (leukopenie) : 2
afname aantal witte bloedcellen (neutropenie) : 2
Bloedarmoede : 1
bloedingsneiging : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 4
uitgebreide stollingsreactie in de bloedvaten (DISC) : 1
vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) : 1
verlaagd granulocytengehalte in het bloed : 1
Bloedvaten : 5
Bloeduitstorting : 1
lage bloeddruk bij opstaan : 1
overmatig blozen : 1
vaatontsteking : 2
Hart : 2
hartkloppingen : 2
Huid- en onderhuid : 111
angio-oedeem : 2
blaarvormende ziekte (pemphigus) : 1
droge huid : 1
dunne huid : 1
eczeem : 4
galbulten : 4
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
geneesmiddelenreactie met eosinofilie en systemische symptomen : 5
haaruitval : 12
hidradenitis : 1
huidaandoening : 1
huidaandoening (lichen planus) : 1
huidaandoening (toxische epidermale necrolyse) : 4
huidafwijking als bijwerking van geneesmiddel : 1
huidreactie : 1
huiduitslag : 21
huiduitslag ( maculo-papulair) : 3
huiduitslag (rash papulair) : 2
huiduitslag (toxisch) : 2
Jeuk : 15
jeukende huiduitslag : 5
nagelafwijking : 1
nagelloslating : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig zweten : 4
psoriasis : 2
puntbloedingen : 1
rode huiduitslag : 5
roodheid : 2
rosacea : 1
Stevens-Johnson-syndroom : 3
vervellen : 2
Immuunsysteem : 4
overgevoeligheid : 4
Infecties en parasitaire aandoeningen : 7
acne met pustels : 1
hepatitis viraal : 1
onsteking van het neusslijmvlies : 2
pustuleuze rash : 2
steenpuist op aangezicht : 1
Intoxicaties en letsels : 2
bloedverlies tijdens verrichting : 1
ruptuur pees : 1
Lever en galwegen : 12
afwijkende leverfunctie : 1
geelzucht toxisch : 1
gelijktijdige vergroting van de lever en de milt : 1
granulomateuze leverziekte : 1
Hepatitis : 2
hepatitis acuut : 1
hepatocellulair letsel : 2
leververvetting (hepatische steatose) : 1
niet-alcoholische steatohepatitis : 1
verhoging bilirubine (hyperbilirubinemie) : 1
Maag-darmstelsel : 42
abnormale ontlasting : 2
aften : 3
bloederige ontlasting : 1
braken : 1
branderige tong : 3
buikpijn : 3
diarree : 3
droge mond : 1
gezwollen tong : 1
kleine zweertjes van het slijmvlies van de tong : 1
landkaarttong : 1
lipzwelling : 1
misselijkheid : 5
obstipatie, verstopping : 1
oesofaguspijn : 1
ontsteking mondholte : 1
opgezette buik : 2
orale lichen planus : 2
pijn in de bovenbuik : 1
slikken pijnlijk : 1
tintelingen mond : 1
tong beslagen : 1
tongaandoening : 1
verhoogde afscheiding van speeksel : 2
verkleurde ontlasting : 1
zweertje in de mond : 1
Nier en urinewegen : 11
mictiefrequentie afgenomen : 1
nachtelijke urinelozing : 2
nierfunctie verminderd : 3
urinegeur abnormaal : 2
vaak plassen : 1
vaker urineren : 1
verkleuring van de urine : 1
Oog : 18
accomodatiestoornis ooglens : 1
chalazion : 1
chorioretinopathie : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 5
oogaandoening : 1
ooglidzwelling : 1
oogpijn : 1
staar : 2
wazig zien : 5
Oor en evenwichtsorgaan : 4
oorsuizen : 1
plots gehoorverlies : 1
slechthorendheid : 2
Psychisch : 17
angst : 1
depressie : 2
depressieve stemming : 5
desoriëntatie : 1
hallucinaties : 1
obsessieve gedachten : 1
onrust : 1
rusteloosheid : 1
slapeloosheid : 2
verminderd libido : 1
zelfmoordgedachte : 1
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 38
ernstige afbraak van spierweefsel (rhabdomyolyse) : 1
gewrichtsaandoening : 1
gewrichtspijn : 4
gewrichtszwelling : 1
nekpijn : 1
peesontsteking : 2
pijn in arm of been : 2
rugpijn : 4
skeletspierstelselpijn : 1
skeletspierstijfheid : 3
Spierpijn : 12
spierspasmen : 3
spierzwakte : 3
Testuitslagen en onderzoeken : 23
bloed urinezuur verhoogd : 7
bloeddruk verhoogd : 1
bloedtest abnormaal : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verhoogd : 2
gewicht verlaagd : 1
hartfrequentie verlaagd : 2
INR verhoogd : 1
leverenzym verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
toegenomen spiegel van een geneesmiddel : 1
TSH-spiegel bloed verhoogd : 1
urineanalyse abnormaal : 2
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 75
Adverse food reaction : 1
dorst : 1
geneesmiddel onvoldoende werkzaam : 2
geneesmiddelinteractie : 9
gevoel abnormaal : 1
gezichtszwelling : 1
het koud hebben : 2
hoge koorts : 1
koorts : 11
koude rillingen : 3
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 1
malaise : 7
multi-orgaanfalen : 1
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 2
ontsteking : 1
onverwacht effect : 9
perifeer oedeem : 3
pijn : 1
pijn op de injectieplaats : 1
slijmvliesonsteking : 1
systemische ontstekingsreactiesyndroom : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 6
verslechtering van de aandoening : 2
zich zenuwachtig voelen : 1
zwelling : 1
zwelling van injectieplaats : 1
Voeding en stofwisseling : 11
Hoog bloedsuikergehalte (hyperglykemie) : 2
jicht : 6
verhoogde triglyceriden : 1
verminderde eetlust : 2
Voortplantingsstelsel en borsten : 17
impotentie : 10
langdurig aanhoudende erectie (priapisme) : 1
stoornis van zaadlozing (ejaculatiestoornis) : 1
vergroting borstklierweefsel (man) : 5
Zenuwstelsel : 50
aandachtstoornis : 1
branderig gevoel : 1
duizeligheid : 7
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 3
geheugen vermindering : 1
hoofdpijn : 13
migraine : 1
perifere zenuwpijn : 4
Polyneuropathie : 3
slaap van slechte kwaliteit : 2
slaperigheid : 1
smaakverlies : 1
tintelingen : 4
verminderde gevoeligheid : 3
verstoorde smaak : 2
zenuwontsteking : 1
zenuwpijn : 1
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

ALLOPURINOL

Aantal meldingen 36.491
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
14.191
(39%)
21.269
(58%)
1.031
(3%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
 
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
622
(2%)
5.249
(14%)
13.969
(38%)
14.613
(40%)
2.038
(6%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 1.444
Bloed- en lymfestelsel : 3.345
Bloedvaten : 1.021
Chirurgische en medische verrichtingen : 119
Congenitale en genetische afwijkingen : 66
Endocrien syteem : 47
Hart : 725
Huid- en onderhuid : 23.731
Immuunsysteem : 1.012
Infecties en parasitaire aandoeningen : 1.373
Intoxicaties en letsels : 933
Lever en galwegen : 1.847
Maag-darmstelsel : 4.070
Neoplasmata : 186
Nier en urinewegen : 2.249
Oog : 972
Oor en evenwichtsorgaan : 192
Product aanlegenheden : 169
Psychisch : 732
Sociale omstandigheden : 38
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 1.328
Testuitslagen en onderzoeken : 2.447
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.910
Voeding en stofwisseling : 1.179
Voortplantingsstelsel en borsten : 427
Zenuwstelsel : 2.266
Zwangerschap en perinatale periode : 54
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 M04AA03 ADENURIC (FEBUXOSTAT) Tablet
2 M04AA03 FEBUXOSTAT Tablet