Lareb Databank

Opnieuw zoeken

Vanuit de website van het Farmacotherapeutisch Kompas bent u direct op de pagina van het bijwerkingencentrum lareb gekomen. U vindt hier onder "Wat is er gemeld bij Lareb" een overzicht van meldingen van de vermoede bijwerkingen van het door u gezochte middel. Ook vindt u meer informatie over publicaties en bevindingen van Lareb. Na afloop kunt u deze pagina sluiten om direct terug te gaan naar de website van het Farmacotherapeutisch Kompas .

RIVASTIGMINE

  Let op, de resultaten van de zoekopdracht hebben betrekking op de gehele groep geneesmiddelen of vaccins die tot de werkzame stof in RIVASTIGMINE behoort. Klik hier voor een volledig overzicht van deze groep middelen.
Onderstaande geneesmiddelen behoren tot dezelfde groep (op basis van ATCcode).

ATC code Geneesmiddel Vorm
N06DA03 EXELON (RIVASTIGMINE) Capsule, Pleister
N06DA03 PERMENTE (RIVASTIGMINE) Pleister
N06DA03 PROMETAX (RIVASTIGMINE) Capsule
N06DA03 RIVASTIGMINE Capsule, Pleister

Klik voor meer informatie over:

Bekende bijwerkingen
Publicaties Lareb

Wat heeft Lareb hier zelf over gepubliceerd?

Er is geen informatie bekend.
Rapportages en signaleringen van Lareb

Welke signalen heeft Lareb hierover geschreven?

# Titel Jaar Download
1 Rivastigmine (Exelon) en rash 2007
2 twee meldingen van acuut overlijden op exelon 2007
3 Overzicht van bijwerkingen in vermoede samenhang met rivastigmine 2000 Signals document

4 Rivastigmine and nightmares and abnormal dreams 2014 Signals document

5 Rivastigmine transdermal patches and skin reactions after drug substitution 2014 Signals document

6 Rivastigmine (Permente) and Adhesion problems 2015 Signals document

Wat is er gemeld bij Lareb

Lees eerst deze toelichting!

  • Het tonen van de meldingen op de website is bedoeld om inzicht te krijgen in rechtstreeks bij het Bijwerkingencentrum Lareb gemelde bijwerkingen door zorgverleners en patiënten.
  • Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden.
  • Het is niet zeker dat er ook een verband bestaat tussen de gemelde klacht en het geneesmiddel. Het is een verdenking van de melder dat het geneesmiddel heeft bijgedragen aan de klachten.
  • Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.
  • Onderstaande gegevens over meldingen mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na overleg met Lareb. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens.
  • Als u zoekt op een merknaam of stofnaam dan worden alle meldingen getoond van de middelen die de werkzame stof van dat middel bevatten.

Onderstaande gegevens zijn het laatst bijgewerkt op 8-6-2023.


RIVASTIGMINE

Aantal meldingen 337
Ernstig 67
Geslacht
Man
Vrouw
158
(47%)
179
(53%)
Leeftijd
 
Jaar van ontvangst
Jaar waarin de melding gedaan is.
 
Jaar bijwerking
Jaar waarin de bijwerking optrad. Als er meerdere bijwerkingen zijn gemeld is het jaar dat de eerste bijwerking optrad hier meegenomen. Voor 2002 werd gekeken naar de datum waarop de melding gedaan werd. Van deze meldingen is de datum van optreden niet altijd bekend.
 
Melder
 

Overzicht van de gemelde bijwerkingen

Klik op een bijwerking voor meer specifieke informatie

Ademhalingsstelsel en borstkas : 5
bronchospasme : 1
hik : 1
hyperventilatie : 1
orofaryngeale pijn : 1
sputum toegenomen : 1
Bloed- en lymfestelsel : 3
Bloedarmoede : 1
te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) : 2
Bloedvaten : 10
flauwvallen : 1
lage bloeddruk : 3
opvlieger : 1
trombose : 2
verhoogde bloeddruk : 3
Hart : 34
angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) : 4
hartaandoening : 1
hartritmestoornis (boezemfibrilleren) : 4
hartstilstand : 1
onregelmatige hartslag : 5
ritmestoornis (sinus arrest) : 1
ritmestoornis hart (extrasystolen) : 1
Sinus node dysfunction : 1
trage hartslag : 10
trage regelmatige hartslag : 1
verstoorde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (AV blok) : 4
volledig geblokkeerde prikkelgeleiding tussen hartboezems en hartkamers (volledig AV blok) : 1
Huid- en onderhuid : 96
allergische huidontsteking : 6
blaar : 4
dermatomyositis : 1
eczeem : 1
galbulten : 2
gegeneraliseerde exfoliatieve dermatitis : 1
haaruitval : 1
huidirritatie : 1
huidlaesie : 1
huidontsteking met blaarvorming : 1
huidreactie : 10
huiduitslag : 18
huiduitslag ( maculo-papulair) : 1
Jeuk : 14
jeukende huiduitslag : 12
ontsteking van de bloedvaten diep in de huid : 1
overgevoeligheidsvasculits : 1
overmatig haargroei : 1
overmatig zweten : 3
rode huiduitslag : 3
roodheid : 9
Stevens-Johnson-syndroom : 1
toename huidpigment : 1
vervellen : 1
zweer : 1
Immuunsysteem : 2
overgevoeligheid : 2
Infecties en parasitaire aandoeningen : 2
blaasontsteking : 1
pustuleuze rash : 1
Intoxicaties en letsels : 6
val : 5
wondsecretie : 1
Lever en galwegen : 2
geelzucht : 1
hepatitis cholestatisch : 1
Maag-darmstelsel : 64
aandoening maag-darmstelsel : 1
acute onsteking alvleesklier : 1
blaarvorming mondslijmvlies : 1
bloedbraken : 1
boeren : 1
braken : 14
buikbloeding : 1
buikklachten : 3
buikpijn : 3
diarree : 8
Intestinal pseudo-obstruction : 1
maag-darm bloeding : 1
maagperforatie : 1
misselijkheid : 17
mondbloeding : 1
necrotiserende pancreatitis : 1
ontsteking mondholte : 1
pijn in de bovenbuik : 1
verhemelte zwelling (palatum zwelling) : 1
verhemelteaandoening : 1
verstopping : 1
zweer twaalfvingerige darm (duodenum) : 2
zweertje in de mond : 1
Neoplasmata : 2
myelodysplastisch syndroom : 1
plasmacytoom : 1
Nier en urinewegen : 5
Acute kidney injury : 1
incontinentie : 2
urine-incontinentie : 1
urineretentie : 1
Oog : 4
dubbelzien : 1
gezichtsvermogen afgenomen : 1
ptosis van een ooglid : 1
wazig zien : 1
Oor en evenwichtsorgaan : 2
draaiduizeligheid : 2
Product aanlegenheden : 42
adhesieaangelegenheid m.b.t. product : 1
klacht over product : 41
Psychisch : 54
aanpassingsstoornissen met depressieve stemming : 1
abnormale dromen : 2
achterdochtigheid : 1
agressie : 3
angst : 2
Apathisch : 1
depressie : 3
depressieve stemming : 3
dissociatie : 1
hallucinatie (visueel) : 3
hallucinaties : 11
hyperseksualiteit : 1
ijlen : 1
manie : 1
nachtmerrie : 3
onrust : 2
psychotische stoornis : 1
rusteloosheid : 4
seksuele opwindingsstoornis : 1
slaapstoornis : 1
verminderd libido : 1
verwarde toestand : 5
zelfmoordgedachte : 2
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 9
gewrichtspijn : 2
rugpijn : 1
skeletspierstijfheid : 1
Spierpijn : 1
spierspasmen : 2
spierzwakte : 2
Testuitslagen en onderzoeken : 18
afwijkend ECG : 4
creatinefosfokinase verhoogd : 1
creatininespiegel bloed verhoogd : 1
gewicht verlaagd : 4
glucosespiegel bloed verlaagd : 1
lactaatdehydrogenasespiegel bloed verhoogd : 1
leverfunctietests abnormaal : 2
ureumspiegel bloed verhoogd : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ALAT) : 1
verhoogde leverenzymwaarde (ASAT) : 1
versnelde boedstolling : 1
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 114
Administration site vesicles : 1
algemene deterioriatie van lichamelijke gezondheid : 1
Complication associated with device : 2
erytheem op de toedieningsplaats : 12
erytheem op toedieningsplaats : 1
geneesmiddelinteractie : 1
gevoel abnormaal : 1
griepachtige verschijnselen : 1
het heet hebben : 1
huidontsteking op de plaats van toediening : 2
irritatie op de toedieningsplaats : 1
koorts : 1
lage lichaamstemperatuur : 1
lichaamszwakte : 1
loopstoornis : 1
malaise : 4
oedeem : 2
onbestendig gevoel borstkas : 1
onverwacht effect : 41
pijn : 1
pijn in de borstkas : 2
potentiërend geneesmiddel interactie : 2
pruritus op de toedieningsplaats : 4
rash op de toedieningsplaats : 2
reactie op de plaats van toediening : 16
Therapeutisch product effect verlaagd : 1
uitslag op toedieningsplaats : 1
verminderde werkzaamheid : 1
vermoeidheid : 2
verslechtering van de aandoening : 3
vesikels op de toedieningsplaats : 2
zwelling : 1
Voeding en stofwisseling : 5
alcoholintolerantie : 1
uitdroging : 1
verminderde eetlust : 3
Voortplantingsstelsel en borsten : 1
seksuele stoornis : 1
Zenuwstelsel : 69
bewustzijnsverlies : 1
bulbaire verlamming : 1
carpaal tunnel syndroom : 1
cognitieve aandoening : 2
coordinatiestoornis als gevolg van hersenletsel : 2
duizeligheid : 9
dyskinesie : 2
dysstasie : 1
evenwichtsstoornis : 1
flauwvallen : 8
gegeneraliseerd tonisch-clonisch insult : 1
geheugen vermindering : 1
herseninfarct : 1
hoofdpijn : 11
onwillekeurig aanspannen van spieren : 1
Patient elopement : 1
sedatie : 1
slaperigheid : 4
smaakverlies : 2
spraakstoornis als gevolg van een hersenaandoening (afasie) : 1
symptomen van de ziekte van Parkinson : 4
toegenomen spierspanning (dystonie) : 1
toeval (convulsie) : 1
trilling/beving (tremor) : 8
verandering reukvermogen : 1
verminderd bewustzijn : 2
Wat is er gemeld in Europa
Alle meldingen in Europa zijn hier te vinden.
Wat is er gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie
De gegevens hieronder komen van VigiBase. Dit is de databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die onderhouden wordt door het Uppsala Monitoring Centre. Hierin zijn meldingen opgenomen van bijwerkingen van geneesmiddelen die zijn gerapporteerd door zorgverleners zoals artsen, apothekers en van patiënten.
Lees hier verder voor meer informatie over de WHO databank.

De gegevens zijn afkomstig vanuit meerdere landen. De rapportage kan door verschillen in nationale wetgeving en beleid worden beïnvloed. Bijvoorbeeld door verschillen in beschikbaarheid en mate van gebruik van het geneesmiddel in een land.
Het feit dat een melding in de databank opgenomen is hoeft niet te betekenen dat het verband tussen de klacht en het geneesmiddel vast staat.

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie van optreden. Het is daarom niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen uit de gegevens van de databank.

De voordelen en de risico’s van een geneesmiddel verschilt per individu. Data dient daarom wetenschappelijk geëvalueerd te worden op basis van alle beschikbare informatie.

Patiënten worden geadviseerd bij het optreden van bijwerkingen, twijfel over medicijnen, gezondheid of behandeling, altijd contact op te nemen met de eigen apotheker, arts of specialist. Pas geneesmiddelgebruik nooit zelf aan! Bespreek klachten altijd met de behandelend arts of de apotheker. Die kent de persoonlijke situatie, weet welke andere geneesmiddelen gebruikt worden en kan het beste adviseren wat te doen.

Lees hier de officiële VigiAccess disclaimer.

RIVASTIGMINE

Aantal meldingen 16.877
Geslacht
Vrouw
Man
Onbekend
9.570
(57%)
6.482
(38%)
825
(5%)
Leeftijd
Jaar van ontvangst
Regio
Afrika
Noord- en Zuid-Amerika
Azië
Europa
Oceanië
19
(0%)
7.166
(42%)
3.191
(19%)
6.222
(37%)
279
(2%)

Overzicht van de gemelde bijwerkingenAdemhalingsstelsel en borstkas : 595
Bloed- en lymfestelsel : 157
Bloedvaten : 853
Chirurgische en medische verrichtingen : 126
Congenitale en genetische afwijkingen : 7
Endocrien syteem : 29
Hart : 1.450
Huid- en onderhuid : 2.913
Immuunsysteem : 255
Infecties en parasitaire aandoeningen : 878
Intoxicaties en letsels : 1.952
Lever en galwegen : 178
Maag-darmstelsel : 3.397
Neoplasmata : 228
Nier en urinewegen : 444
Oog : 224
Oor en evenwichtsorgaan : 157
Product aanlegenheden : 722
Psychisch : 2.919
Sociale omstandigheden : 73
Spieren, gewrichten en bindweefsel : 574
Testuitslagen en onderzoeken : 1.222
Toedieningsplaats en lichaam algemeen : 5.322
Voeding en stofwisseling : 965
Voortplantingsstelsel en borsten : 54
Zenuwstelsel : 4.622
Zwangerschap en perinatale periode : 4
Vergelijkbare geneesmiddelen
Indien u wilt zoeken op vergelijkbare middelen dan kunt u een keuze maken uit onderstaande lijst waarna de zoekresultaten opnieuw getoond worden voor het gekozen geneesmiddel.

# ATC code Geneesmiddel Vorm
1 N06DA02 NAVAZIL (DONEPEZIL) Tablet
2 N06DA04 GALANTAMINE Capsule met gereguleerde afgifte
3 N06DA04 REMINYL (GALANTAMINE) Capsule met gereguleerde afgifte